Illustration av sex personer som tittar fram

Till dig med ansvar för utbildnings­verksamhet

Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan är huvudregel i alla skolformer för barn och unga från och med höstterminen 2021. Däremot kan det finnas lokala förutsättningar som gör att undervisningen bedrivs på distans eller som en kombination. Det finns många erfarenheter gjorda under pandemin och vi kan dra nytta av de lärdomar vi gjort tidigare. 

När huvudman, rektor, elevhälsan, lärare och övrig personal samverkar kan elevers behov bättre följas upp för att så långt som möjligt motverka eventuella funktionsnedsättningars konsekvenser. Vi kan och vill vara en stödaktör till er bland annat i de behov som ni identifierar via samtal mellan skolchef och rektorer.

Vi har i dialog med skolchefer identifierat flera utmaningar där vi kan vara ett stöd för att organisera hur det specialpedagogiska stödet och elevhälsan bäst kan möta elevers behov.

Hur organisera det specialpedagogiska stödet?

Skapa de förutsättningar som behövs för lärare och elevhälsan att samarbeta återkommande i planeringen av undervisningen. Samtliga kompetenser inom elevhälsan är viktiga i arbetet för att möta behoven hos alla barn och elever.

Organisera för att i samverkan använda den specialpedagogiska kompetensen till att utveckla verksamhetens lärmiljöer och till att undanröja de hinder och svårigheter som finns för att eleverna ska nå utbildningens mål.

Kartlägg hur det fungerat med stöd till eleverna vid undervisning på distans. Hur har situationen sett ut för eleverna i behov av extra anpassningar och särskilt stöd? Använd de utvärderingar som gjorts av undervisning på distans som underlag.

Organisera för ett systematiskt arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. 

Involvera eleverna. Hur kan ni öka elevernas delaktighet i undervisning på distans? Hur lyssnar ni till elevernas röst utifrån nuvarande situation?

Vårdnadshavare kan ha behov av stöd i flera frågor, det kan exempelvis handla om undervisningens utformning, tekniska frågor eller behov av kontakt med elevhälsan. Underlätta genom att organisera för att ge vårdnadshavare information om var det går att få svar på olika frågor.

Samverkan med andra samhällsaktörer till exempel socialtjänst och hälso- och sjukvård kan vara ett gott stöd i den uppkomna situationen. Involvera elevhälsan för specifikt stöd i frågor om samverkan med andra parter.

Fråga en rådgivare

I vår tjänst Fråga en rådgivare har du möjlighet att ställa egna frågor och ta del av tidigare ställda frågor och svar om specialpedagogik.

SPSM:s stöd till skolornas huvudmän via samverkanskontor

Specialpedagogiska skolmyndigheten har 16 samverkanskontor som innebär ett uppsökande arbetssätt. Genom dialog och samverkan med skolornas huvudmän vill vi arbeta för att alla elever ska få det stöd de behöver.

Våra samverkanskontor finns på följande orter: Luleå, Umeå, Östersund, Härnösand, Gävle, Västerås, Solna, Stockholm, Örebro, Linköping, Jönköping, Växjö, Kalmar, Halmstad, Göteborg och Malmö.

Utbildning i pandemitider

Här samlar vi information om utbildning vid epidemi eller pandemi.

Sveriges kommuner och regioner, SKR:

Skolverket:

Skola Hemma är ett stöd för skolan under coronapandemin:

Publicerat torsdag 9 december 2021