Illustration av sex personer som tittar fram

Till dig med ansvar för utbildnings­verksamhet

Från första juni bedriver alla skolformer i möjligaste mån närundervisning. Däremot kan det finnas regionala förutsättningar som gör att undervisningen bedrivs på distans eller som en kombination. Det finns många erfarenheter gjorda under pandemin och vi kan dra nytta av de lärdomar vi gjort tidigare. 

När huvudman, rektor, elevhälsan, lärare och övrig personal samverkar kan elevers behov bättre följas upp för att så långt som möjligt motverka eventuella funktionsnedsättningars konsekvenser. Vi kan och vill vara en stödaktör till er bland annat i de behov som ni identifierar via samtal mellan skolchef och rektorer.

Vi har i dialog med skolchefer identifierat flera utmaningar där vi kan vara ett stöd för att organisera hur det specialpedagogiska stödet och elevhälsan bäst kan möta elevers behov.

Hur organisera det specialpedagogiska stödet?

Skapa de förutsättningar som behövs för lärare och elevhälsan att samarbeta återkommande i planeringen av undervisningen. Samtliga kompetenser inom elevhälsan är viktiga i arbetet för att möta behoven hos alla barn och elever.

Organisera för att i samverkan använda den specialpedagogiska kompetensen till att utveckla verksamhetens lärmiljöer och till att undanröja de hinder och svårigheter som finns för att eleverna ska nå utbildningens mål.

Kartlägg hur det fungerat hittills att ställa om stödet till undervisning på distans för eleverna. Vad har den förändrade situationen lett till i synnerhet för eleverna i behov av extra anpassningar och särskilt stöd? Använd de utvärderingar som gjorts av undervisning på distans som underlag.

Organisera för ett systematiskt arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Ta reda på hur det går för alla elever och för elever med funktionsnedsättningar i en förändrad lärmiljö genom att kartlägga återkommande. Finns det signaler på att elever behöver extra anpassningar som inte är kända sen tidigare? Finns det elever som det fungerar bättre för i den förändrade lärmiljön?

Involvera eleverna. Hur kan ni öka elevernas delaktighet i distansundervisningen? Hur lyssnar ni till elevernas röst utifrån nuvarande situation?

Organisera för möjligheten att göra vissa undantag från undervisning på distans. Skolan identifierar och följer upp behov av att komplettera distansundervisningen för de elever i behov av stöd som behöver få delar av sin undervisning i skolan. Undantaget kan vara gynnsamt för de elever som är i behov av ett nära stöd från lärare.

Vårdnadshavare kan ha behov av stöd i flera frågor, det kan exempelvis handla om undervisningens utformning, tekniska frågor eller behov av kontakt med elevhälsan. Underlätta genom att organisera för att ge vårdnadshavare information om var det går att få svar på olika frågor.

Samverkan med andra samhällsaktörer till exempel socialtjänst och hälso- och sjukvård kan vara ett gott stöd i den uppkomna situationen. Involvera elevhälsan för specifikt stöd i frågor om samverkan med andra parter.

Fråga en rådgivare

Som skolhuvudman eller skolledare kan ni skicka in frågor om specialpedagogik till våra rådgivare som har bred erfarenhet av specialpedagogiskt arbete.

Skicka in din fråga till våra rådgivare dygnet runt. Eller ring på tel. 010 473 60 00 vardagar mellan klockan 10.00-12.00 och 13.00-15.00

SPSM:s stöd till skolornas huvudmän via samverkanskontor

Specialpedagogiska skolmyndigheten har 16 samverkanskontor som innebär ett uppsökande arbetssätt. Genom dialog och samverkan med skolornas huvudmän vill vi arbeta för att alla elever ska få det stöd de behöver.

Våra samverkanskontor finns på följande orter: Luleå, Umeå, Östersund, Härnösand, Gävle, Västerås, Solna, Stockholm, Örebro, Linköping, Jönköping, Växjö, Kalmar, Halmstad, Göteborg och Malmö.

Webbinarium 1: Ge eleverna stöd att klara skolan i pandemitider
Webbinarium 2: Ge eleverna stöd att klara skolan i pandemitider
Frågetecken

Frågor och svar webbinarium 14 april

Under webbinarierna ställdes många frågor. Vi har samlat alla frågor och svar på denna sida:

Utbildning i pandemitider

Här samlar vi information om utbildning vid epidemi eller pandemi.

Sveriges kommuner och regioner, SKR:

Skolverket:

Friskolornas riksförbund:

Skola Hemma är ett stöd för skolan under coronapandemin:

Bilden visar en illustration av en kvinna som arbetar på distans med hjälp av en bärbar dator.

Undervisning på distans

Nu bedrivs undervisning på distans i stora delar av landet. Vi har därför samlat tips och råd om undervisning på distans.

Publicerat tisdag 8 juni 2021