Verksamhet och organisation

Skolhuvudman och skolledningen behöver samla och leda arbetet för att skapa förutsättningar för en tydlig samsyn inom organisationen.

Olika funktioner och resurser hos skolhuvudmannen kan behöva omorganiseras för att användas gemensamt för verksamheterna. Dra nytta av de samlade lärdomarna hos skolhuvudmannen från arbetet under pandemin för att utveckla arbetet vidare. 

Elevhälsans olika kompetenser, lärare, it-stöd och resurspersoner måste få förutsättningar för att samarbeta. Att hitta tydliga kommunikationsvägar är centralt. Samarbete för att hitta möjligheter och ta bort hinder är viktigt. En god grund i det arbetet kan vara lärdomar från vårens undervisning på distans.

Ta del av den egna verksamhetens och andra parters utvärderingar, analyser och lärande exempel. 

  • Finns det en möjlighet till en enhetlig digital miljö, med en tydlig struktur där lektioner följer samma upplägg och elevernas ordinarie schema följs i den utsträckning det går?
  • Har eleverna tillgång till digital enhet och internetuppkoppling hemma? Finns det en plan för de elever som saknar digital enhet och internetuppkoppling? Ta reda på hur tillgången till digitala verktyg ser ut för eleverna. Elever som i skolan använder digitala verktyg som stöd i skolarbetet behöver ha tillgång till dessa även hemma.
  • Verktyg och lärresurser som används behöver vara tillgängliga för elever med olika funktionsnedsättningar och fungera tillsammans med deras övriga utrustning. Det kan till exempel handla om elever med synnedsättning som behöver speciell programvara som skärmläsare och talsyntes, eller elever med rörelsehinder som behöver alternativa styrsätt.
  • Elever i behov av stöd behöver få det även när skolan bedrivs på distans. Speciallärare och specialpedagoger kan stötta lärare i planering och genomförande av undervisning.
  • Lägg upp grupper och forum för digitalt samarbete. Relationer är viktiga och kamrater kan bidra till trygghet för många elever.

Läs mer om regler för förskolor och skolor under coronapandemin på Skolverkets webbplats

Publicerat torsdag 25 november 2021