Lärare och elev som pratar med varandra

Att upprätthålla relationer på distans med barn, elever och vuxenstuderande

Förutom att leda och organisera undervisningen vid distansarbete behöver lärare och skolpersonal också tänka på att upprätthålla arbetet med att utveckla och upprätthålla goda relationer med sina elever och vuxenstuderande.

Relationsarbete inom ramen för det pedagogiska uppdraget kan sägas bestå av flera delar: att kommunicera med varandra, att aktivt reglera graden av närhet eller distans samt att uppfatta och hantera känslomässiga signaler.

Alla dessa delar av relationsarbetet utför lärare och skolpersonal dagligen i klassrum, men det innebär nya utmaningar när utbildning sker på distans.

Upprätthålla relationen till hela klassen

Lärare och elevgrupp behöver fortsätta att relatera till varandra även vid undervisning på distans, men olika tekniska lösningar ger olika möjligheter till detta. Generellt behöver klassen och läraren interagera med varandra i realtid under skoldagen, även om elevernas ålder spelar in på deras behov av hur länge och ofta. Tekniska lösningar som möjliggör att höra och se varandra ökar ömsesidigheten i mötet.

I de fall digital interaktion mellan lärare och klass med ljud och bild inte är möjligt, behöver läraren se till att vara extra synlig i den kommunikation och de skoluppgifter som når eleverna (till exempel genom personligt skrivna hälsningar, använda bilder eller filmklipp på sig själv). I sådana fall behöver läraren planera för hur den ömsesidighet i kommunikation som relationer bygger på ska upprätthållas. Kommunikation enbart via text innebär risker för relation mellan lärare och klass.

Upprätthåll elevernas relationer till varandra

Lärare har också en viktig uppgift att skapa förutsättningar för klassen att upprätthålla relationerna till varandra. Detta kan göras genom att eleverna involveras i varandras skoluppgifter. Exempelvis genom att läraren delar in eleverna parvis eller i mindre grupper med uppgift att planera, genomföra och eller utvärdera skoluppgifter under dagen.

Digitala rast-chattar eller andra forum skapade av skolan för socialt utbyte under skoldagen kan vara ytterligare ett sätt att bidra till att alla är inkluderande i en social gemenskap i klassen.

Upprätthålla relationen till alla elever enskilt

Lärare behöver säkerställa att relationerna till varje enskild elev upprätthålls genom att ha individuell kontakt med alla elever i klassen, utifrån de tekniska lösningar som finns att tillgå. Precis som när det gäller helklass är kontaktvägar som medger ljud och bild en fördel rent kvalitativt, men det behöver kompletteras med kommunikation som kan ske mer frekvent och snabbt, till exempel SMS och chattmeddelanden.

Att upprätthålla relationer till sina elever via individuell kontakt kräver att lärare planerar och avsätter tid för detta under sin arbetsdag, så att det kan ske så ofta som de enskilda eleverna behöver det. Då lärare ofta undervisar många elever kan det vara fördel att ansvarsfördela vilka elever man har en närmare kontakt med eller använda sig av mentorssystem.

En god idé är att läraren frågar eleverna hur ofta de vill ha individuell kontakt för att få underlag för att bedöma elevernas behov av relationellt stöd.

Det är också viktigt att lärare gör sig tillgänglig för de elever som själva vill initiera kontakt. Formerna för när och hur elever kan ta kontakt med sin lärare bör vara tydliga och kända av alla elever. Snabb återkoppling till elever är gynnsamt för relationen.

Uppmärksamma särskilt elever i behov av stöd

En god tumregel är att fortsätta odla en nära relation med de elever som behöver mycket relationellt stöd i sitt pedagogiska arbete. Det kan handla om stöd i självreglering så som att planera sitt arbete, sätta mål samt att hantera distraktioner och behålla fokus. Istället för att "stanna till vid bänken" behövs andra former för att upprätthålla relationsarbetet.

Särskilt viktigt är att trygga relationer upprätthålls för elever vars behov av särskilt stöd tillgodoses delvis av elevassistenter och resurspersoner.

I situationer med distansundervisning kan också elever få större behov av en närmare relation, särskilt under plötsligt förändrade omständigheter. I de relationsskapande kontakterna behöver skolans personal samtala både om hur eleven upplever undervisningen på distans och hur den förändrade situationen påverkar.

Var särskilt uppmärksamma på elever som uttrycker oro vid undervisning på distans. Fråga hellre "hur har du det?" en gång för mycket. Var också nyfiken på elevernas förutsättningar att ta del av undervisning hemma (andra aspekter än bara rent tekniska). Fortsatt trygga relationer kan skydda mot utveckling av psykisk ohälsa.

Via fortsatt upprätthållande av goda relationer med vårdnadshavare skapas möjligheter att få information om eventuella nya behov av stöd kopplat till undervisningen.

Elever som tidigare inte varit i behov av stöd kan i nuvarande situation vara i behov av stöd på grund av nya omständigheter i eller utanför skolan.

Lärare, rektor och elevhälsans personal behöver arbeta tillsammans som tidigare när det gäller elever i behov av särskilt stöd.

Stöd ges med hänvisning till:

Allmänna råd för extra anpassningar och särskilt stöd

Anmäla oro till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa

Publicerat tisdag 9 november 2021