Konkreta råd om undervisning på distans

Här hittar du konkreta råd att använda i din skolvardag när du undervisar på distans.

Andra sidor hos oss på SPSM om undervisning på distans:

Pedagogisk miljö - Didaktiska frågor

Som en följd av pandemin har erfarenheterna av undervisning på distans ökat. I vår podd Lika Värde avsnitt 36-39 beskriver några elever upplevelser av sin skolgång på distans. Några lärdomar som vi tydligt kan ta till oss är att det är betydelsefullt med varierade arbetssätt och att lärare tillsammans tänker igenom antalet inlämningsuppgifter. Eleverna uttrycker svårigheter med att hitta uppgifter och länkar som delats på för många olika sätt. Att begränsa antalet kommunikationskanaler till eleverna är nödvändigt för ökad tydlighet. Eleverna betonar också den stora betydelsen av personlig kontakt med lärarna. Sociala ytor behöver erbjudas för att samarbeta och att motverka att eleverna känner sig ensamma. Det har också framkommit att verksamheter behöver organisera och säkerställa att elever som har rätt till stöd i sin undervisning har tillgång till sitt stöd även vid undervisning på distans.  

Nedanstående punkter blir därför betydelsefulla i mötet med eleverna under hela skoldagen.  

 • Arbeta enligt ett schema med tydlig struktur. Sammanhållen dag kan vara att föredra. 
 • Se över vilka extra anpassningar och eventuellt särskilt stöd som eleven har. Lyssna på och planera med eleven. 
 • Ge korta, tydliga och tidsbegränsade uppgifter. 
 • Se till att eleven har tillgång till extra anpassningar och stöd. 
 • För elever som har undervisning både på distans och i skolan kan det vara extra viktigt med tydlig struktur över skolarbetet.  
 • En del elever kan känna sig utsatta vid ständig uppkoppling med bild. Försök hitta en balans i när bild behöver vara påslagen. 
 • Använd enhetliga kommunikationskanaler och arbetssätt inom de arbetslag som har kontakt med eleverna. 
 • Se till att eleverna får regelbundna tillfällen att kommunicera med både med lärare och andra elever. Tillägna tid och utrymme för sociala aktiviteter.

Prioritera vilka uppgifter som är viktigast i relation till elevens kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Tänk också på vad som är rimligt. 

Avgränsa uppgifter till de elever som har svårt med längre självständiga uppgifter. 

Tydliggör vad som förväntas av eleven och se till så att eleven har förstått. Utgångspunkten kan vara följande frågor: 

 • Vad ska jag göra? 
 • Var ska jag vara? 
 • Hur ska jag göra det? 
 • När ska jag göra det? 
 • Hur länge ska jag göra det? 
 • Vad händer sedan? 

Återkoppla. Se till att kontinuerligt lägga in återkoppling. Ha bestämda tider för detta. Tänk på att behovet av kontakt varierar, en del behöver tätare och mer.

Extra anpassningar

En del elever har extra anpassningar inom ramen för undervisningen i skolmiljön. När undervisning sker på distans bör man vara uppmärksam på vilka anpassningar som behövs. Det kan handla om samma anpassningar eller andra anpassningar, även andra elever som behöver anpassningar, i undervisning på distans.

Exempel på extra anpassningar i skolmiljö och hur de kan se ut vid undervisning på distans:

Individuell genomgång av dagen

Telefonsamtal, sms eller digital kontakt i början av skoldagen. Möjlighet att gå igenom dagens schema.

Täta avstämningar med eleven

Telefonsamtal, sms eller digital kontakt. Prata med eleven om hur hen önskar ha kontakt. För vissa elever kan det vara viktigt att ha videosamtal för att se varandra.

Eget schema

Ge möjlighet att se dagen på liknande sätt som tidigare. Viktigt är att tidsätta dagen och aktiviteterna. Exempel på schema med bildstöd på Specialpedagogerna Sundbybergs webbplats.

Rastschema

Eleverna kan behöva stöd i vad man kan göra under en paus hemma. De kan också behöva stöd gällande aktiviteter utomhus.

Korta, avgränsade uppgifter

Det är viktigt att uppgifterna är korta och tydliga när elever ska arbeta mer självständigt. Finns det möjlighet till att skapa digitala forum där små grupper av elever kan arbeta tillsammans? Det är bra med förtydligande instruktioner exempelvis genom filmad genomgång eller "Att göra-lista".

Extra tydliga instruktioner

Många elever har nytta av bildstöd, tydlig struktur och ordningsföljd.

Stöd att sätta igång och avsluta arbete

För många elever underlättar det med uppgifter som är uppdelade i korta delar, så att eleven ser början och slut på uppgiften. Om möjligt, ha kontinuerlig kontakt med eleven via digitalt forum, telefon eller sms.

Digitala verktyg med anpassade programvaror som talsyntes- och rättstavningsprogram

Se till så att de digitala verktyg som eleven använder i skolan fungerar och finns tillgängliga hemma.

Tidshjälpmedel

Fysiskt tidshjälpmedel, timer eller app på mobiltelefon kan användas vid distansundervisning. Påminnelser genom kalenderfunktion eller sms kan förbereda kommande aktivitet, avslut eller övergång.

Hjälp att förstå texter

Ge eleven möjlighet att ställa frågor. Använd digitala ordlistor, ordförklaringar, filmer som förklarar textens innehåll. Låt eleven arbeta i digitala grupper eller par om möjligt.

Särskilt stöd

Var uppmärksam på elever som har beslut om särskilt stöd och åtgärdsprogram. Verksamheten behöver tillsammans med elev och vårdnadshavare (för elever under 18 år) hitta former för att upprätthålla stödet i undervisning på distans. Tillsammans kan man hitta flexibla individuella lösningar utifrån elevens behov.

Behöver ni stöd eller råd, kontakta Fråga en rådgivare.

Bedömning på distans

För att samla underlag för bedömning när undervisningen sker på distans behöver uppgifterna utformas med extra struktur och tydlighet, så att eleverna känner sig trygga i vad som förväntas. Var extra tydlig med både hur uppgiften ska genomföras och hur den kommer att utvärderas. Glöm inte bort de anpassningar som eleven har. Dessa bör följa med in i undervisningen på distans och vid bedömningstillfällena. 

 • Fokusera på vad som är viktigt att bedöma och vad som ger mest information om elevens kunskaper. Utforma sen uppgifter som svarar på det.
 • Välj mindre och tätare bedömningstillfällen, i skiftande former. Varierade sätt att visa sina kunskaper på är viktigt. Använd film, ljud, bild och delade dokument. Använd de verktyg som eleverna känner till och sen tidigare kan hantera. Om nya verktyg eller resurser används utbilda i och använd dessa innan bedömningstillfället.
 • Använd dig av dina kollegor för att bedöma tillsammans. Finns det belägg för kunskaper i era ämnen som ni kan använda er av gemensamt? Vad ser dina kollegor för kunskaper och förmågor hos eleven? Vad ser du?
 • Arbeta formativt i större utsträckning. Ge tät och kontinuerlig feedback, för att säkerställa att din undervisning verkligen kommer eleven tillgodo, men också för att eleven ska få förståelse för och kontroll över sin egen lärandeprocess. Använd dig av era digitala kanaler för att samtala med eleven – inte bara genom mail eller chatt.
 • Försök att skapa forum för gruppsamtal genom era digitala verktyg för att kunna bedöma till exempel diskussioner eller praktiska uppgifter.

"Social interaktion kan ha en särskild betydelse när undervisningen eller bedömningen sker på distans. Det digitala formatet kan därför fungera bra för examinationer i form av muntliga redovisningar, observationer eller arbeten där eleverna arbetar tillsammans i mindre grupper och där du ser till att alla får komma till tals. Andra konkreta bedömningssituationer kan vara att observera och följa olika slags arbetsprocesser med tydliga slutmål."

Skolverket

Läs om undantagsbestämmelsen vid betygssättning på Skolverkets webbplats

Svenska för invandrare (SFI)

I mötet med nyanlända vuxna som studerar svenska för invandrare är det centralt att komma ihåg att de är en mycket heterogen grupp men med det gemensamt att alla är nya i det svenska språket och det svenska skolsystemet.

När elever är nyanlända och inte gör förväntad progression uppkommer frågan hos lärare om det kan bero på en funktionsnedsättning, posttraumatiskt stressyndrom, ovana vid att studera eller problem som kan uppstå vid andraspråksinlärning. Frågan om vilka extra anpassningar som behövs kan bli mer komplex än annars. Elevens egen beskrivning av tidigare och nuvarande skolsituation är viktig att fånga. I dialogen med eleven kan studiehandledare vara en viktig resurs.

Skolpersonal behöver ha kunskap om hur olika funktionsnedsättningar kan påverka språk-, läs- och skrivutveckling. Dessutom behöver man kunskap om vilka svårigheter som kan uppstå när man lär sig ett andraspråk. Det ökar möjligheten att identifiera vad som är konse­kvenser av andraspråksin­lärning och vad som är konsekvenser av en funktionsned­sättning.

Teckenspråkstolkning av undervisning på distans

Vi har tagit fram en checklista – förutsättningar för tolkning av undervisning på distans. Den beskriver sådant som är bra att tänka på för att det ska bli en bra tolksituation. Den är tänkt som ett stöd både för lärare och teckenspråkstolk.

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Arbetet med övergångar och överlämningar är av stor betydelse för elever i behov av stöd så att mottagande skola kan skapa rätt förutsättningar för eleven. I den situation vi befinner oss med distansundervisning blir det extra viktigt att förbereda och arbeta med övergångar i god tid.

Skolverkets sida om Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Publicerat måndag 28 mars 2022