Konkreta råd om undervisning på distans

Sidan uppdateras löpande

Förutsättningar - Organisation

Skolledning behöver samla och leda arbetet. Elevhälsans olika kompetenser, lärare och resurspersoner behöver få förutsättningar för att samarbeta.

Ta reda på vilka digitala verktyg som eleverna är vana att använda i undervisningen. Lägg upp grupper och forum för digitalt samarbete.

Pedagogisk miljö - Didaktiska frågor

 • Fortsätt med det ordinarie schemat så långt som möjligt för att ha en tydlig struktur. 
 • Ha tydliga tider för kontakt och återkoppling med eleverna. Använd digitala kontaktvägar eller telefon. Tänk på att behovet av kontakt varierar, en del behöver tätare och mer. 
 • Se över vilka extra anpassningar och eventuellt särskilt stöd som eleven har. Lyssna på och planera med eleven.
 • Ge korta, tydliga och tidsbegränsade uppgifter.
 • Se till att eleven har tillgång till anpassningar och stöd så långt som möjligt.

Prioritera vilka uppgifter som är viktigast i relation till elevens kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Tänk också på vad som är rimligt.

Avgränsa uppgifter till de elever som har svårt med längre självständiga uppgifter.

Tydliggör vad som förväntas av eleven och se till så att eleven har förstått. Utgångspunkten kan vara följande frågor:

 • Vad ska jag göra?
 • Var ska jag vara?
 • Hur ska jag göra det?
 • När ska jag göra det?
 • Hur länge ska jag göra det?
 • Vad händer sedan?

Återkoppla. Se till att kontinuerligt lägga in återkoppling. Ha bestämda tider för detta.

Extra anpassningar

En del elever har extra anpassningar inom ramen för undervisningen i skolmiljön. Nu när undervisning sker på distans bör man vara uppmärksam på vilka anpassningar som behövs. Det kan handla om samma anpassningar eller andra anpassningar, även andra elever som behöver anpassningar, i den nya situation som råder.

Exempel på extra anpassningar i skolmiljö och hur de kan se ut vid undervisning på distans:

Individuell genomgång av dagen

Telefonsamtal, sms eller digital kontakt i början av skoldagen. Möjlighet att gå igenom dagens schema.

Täta avstämningar med eleven

Telefonsamtal, sms eller digital kontakt. Prata med eleven om hur hen önskar ha kontakt. För vissa elever kan det vara viktigt att ha videosamtal för att se varandra.

Eget schema

Ge möjlighet att se dagen på liknande sätt som tidigare. Viktigt är att tidsätta dagen och aktiviteterna. Exempel på schema med bildstöd på Specialpedagogerna Sundbybergs webbplats.

Rastschema

Eleverna kan behöva stöd i vad man kan göra under en paus hemma. De kan också behöva stöd gällande aktiviteter utomhus.

Korta, avgränsade uppgifter

Det är viktigt att uppgifterna är korta och tydliga nu när eleven ska arbeta mer självständigt. Finns det möjlighet till att skapa digitala forum där små grupper av elever kan arbeta tillsammans? Det är bra med förtydligande instruktioner exempelvis genom filmad genomgång eller "Att göra-lista".

Extra tydliga instruktioner

Många elever har nytta av bildstöd, tydlig struktur och ordningsföljd. Vilket material ska eleven arbeta med? Använd gärna frågorna på vår sida om tydliggörande pedagogik.

Stöd att sätta igång och avsluta arbete

För många elever underlättar det med uppgifter som är uppdelade i korta delar, så att eleven ser början och slut på uppgiften. Om möjligt, ha kontinuerlig kontakt med eleven via digitalt forum, telefon eller sms.

Digitala verktyg med anpassade programvaror som talsyntes- och rättstavningsprogram

Se till så att de digitala verktyg som eleven använder i skolan fungerar och finns tillgängliga hemma om möjligt.

Tidshjälpmedel

Om möjligt skicka med de tidshjälpmedel som eleven använder i undervisning. Timer eller app på mobiltelefon kan användas. Påminnelser genom kalenderfunktion eller sms kan förbereda kommande aktivitet, avslut eller övergång.

Hjälp att förstå texter

Ge eleven möjlighet att ställa frågor Använd digitala ordlistor, ordförklaringar, filmer som förklarar textens innehåll. Låt eleven arbeta i digitala grupper eller par om möjligt.

Särskilt stöd

Var uppmärksam på elever som har beslut om särskilt stöd och åtgärdsprogam. Verksamheten behöver tillsammans med elev och vårdnadshavare (för elever under 18 år) hitta former för att upprätthålla stödet i undervisning på distans. Tillsammans kan man hitta flexibla individuella lösningar utifrån vad som är möjligt och rimligt. Behöver ni stöd eller råd kontakta Fråga en rådgivare.

Publicerat torsdag 2 april 2020