Social miljö

Att träffas, utbyta erfarenheter och ingå i ett sammanhang har stor betydelse för barn och elever. Det gäller både i kamratgemenskapen ute på gården och i det gemensamma arbetet i undervisningen.

Social tillgänglighet handlar om kommunikation, aktiviteter och platser där alla kan vara delaktiga. Motivationen för studier höjs om eleven befinner sig i en bra social situation. Utbildningen ska genomsyras av en demokratisk gemenskap, där alla barn och elever ges möjlighet att mötas och delta.

Vuxna tydliggör normer och värderingar i verksamheten, i leksituationer, lärsituationer och rutinsituationer. Skolan ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter, i enlighet med diskrimineringslagen. Förskolan och skolan ska också ha en plan mot kränkande behandling enligt skollagen.

Diskrimineringsombudsmannens webbplats om förebyggande arbete i förskola och skola

Social miljö
Filmen beskriver indikatorerna som ingår i social miljö. Längd 07.38
Filmen beskriver indikatorerna som ingår i social miljö. Längd 07.38
Publicerat fredag 22 april 2022