Bilden visar en elevgrupp av flickor som arbetar tillsammans vid ett bord. På väggen sitter en skärm som de använder.

Arbetet med barn och elever

Den miljö som barn och elever vistas i under deras tid i förskola och skola är i allra högsta grad något som rör barnet. Därför ska förskolor och skolor aktivt ta del av hur barn och elever upplever sin lärmiljö.

Barn och elever är en del i andra barns och elevers miljö och därför behöver de utveckla en medvetenhet och förståelse om olika individers behov och förutsättningar.

Barn och elever har rätt att bilda egna åsikter och har rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet (Barnkonventionen). Detta står även i svensk skollag (2010:800).

Att få del av barns och elevers upplevelser av lärmiljö

Verksamheten behöver systematiskt ta reda på hur barn och elever upplever sin lärmiljö. Det kan ske på olika sätt. Det kan ske genom intervjuer eller samtal, genom observationer eller genom enkäter. Det är viktigt att använda  anpassade former för att samla information utifrån individens ålder, mognad och kommunikationssätt. Det går att läsa mer om detta under barn och elever i handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.

DATE lärmaterial

DATE lärmaterial handlar om att tillgängliggöra våra lärmiljöer, för alla, oavsett funktionssätt. Lärmaterialet ger dig aktiviteter och lektioner att använda i den ordinarie pedagogiska verksamheten på förskolan eller skolan. 

Material är målgruppsanpassat och har direkt koppling till styrdokument, ämnen och kurser. Det finns ett material för förskolan, ett för förskoleklassen till årskurs 3, ett för årskurs 4-9 samt ett för gymnasieskolan.
DATE är en förkortning av Delaktighet- Attityder-Tillgänglighet- Elever och barn.
Mer om DATE lärmaterial
Ladda ner eller beställ materialen

Delaktighet

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram skriften Delaktighet- ett arbetssätt i skolan. Materialet bygger på delaktighetsmodellen och beskriver ett arbetssätt för ökad delaktighet i skolan.

Publicerat fredag 2 oktober 2020