Illustration: Tre böcker liger lite slarvigt lagda på varandra

Litteratur om AKK

Här hittar du litteratur inom området Alternativ och kompletterande kommunikation.

Anderson, Lotta (2002). Interpersonell kommunikation: En studie av elever med hörselnedsättning i särskolan. Malmö högskola: Lärarutbildningen. lup.lub.lu.se/search/record/20874

Blackstone, S & Hunt Berg, M. (2003) Sociala nätverk, Kartläggning av kommunikationen mellan individer med komplexa kommunikativa behov och deras kommunikationspartners. Svensk översättning (2007) Specialpedagogiska institutet. Specialpedagogiska skolmyndigheten best.nr 59 & 60

Bottegaard Neass,K-A & Vea Karlsen,A.(red.) (2015) God Kommunikasjon med ASK-brukere. Fagbokforlaget.

FN:s Generalförsamling(1989). FN:s konvention om barnets rättigheter: Barnkonventionen Stockholm: Rädda barnen

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ds 2008:23 Stockholm, Socialdepartementet

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. (2012). Tidiga kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn inom barnhabilitering. Uppdatering sept. 2014. www.habiliteringisverige.se

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. (2015) Metoder för att stimulera språk och kommunikation hos barn, ungdomar och vuxna inom habiliteringen. www.habiliteringisverige.se

Heister Trygg, B. & Andersson, I. (2009). Alternativ och Kompletterande Kommunikation i teori och praktik. Södra regionens kommunikationscentrum -SÖK. www.sokcentrum.se

Heister Trygg, B. (2012). AKK i skolan - en pedagogisk utmaning. Om AKK i förskola och skola. Södra regionens kommunikationscentrum -SÖK:

Heister Trygg, B. (2010). TAKK – Tecken som AKK. Boken utkom första gången 2004 och finns nu i reviderad upplaga. Södra regionens kommunikationscentrum -SÖK

Heister Trygg, B. (2009). Bygga och använda språk – Bliss i AKK. Till boken kan köpas en DVD-film med samma namn. Södra regionens kommunikationscentrum -SÖK

Heister Trygg, B. (2008). Tidig AKK - stöd för stora och små. I boken ingår studiematerial för grupper eller enskilda. Södra regionens kommunikationscentrum -SÖK

Heister Trygg, B. (2005). GAKK - Grafisk AKK. Om saker, bilder och symboler som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Södra regionens kommunikationscentrum - SÖK

Kraft Helgesson,M. (2014) Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna. Stockholm: Hatten Förlag, www.hattenforlag.se

Kulti,A. (2012) Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande. En avhandling vid Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. gupea.ub.gu.se

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. (2014) Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt. Kunskapsöversikt 2014:1 www.anhoriga.se

Nationellt kompetenscentrum anhöriga.(2015) Du, jag och något att tala om - Om kommunikation och kommunikationshjälpmedel för och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning. Kunskapsöversikt 2015:4. www.anhoriga.se

Salameh, E-K (red; 2012) Flerspråkighet i skolan, språklig utveckling och bedömning. Stockholm: Natur & Kultur

Salameh, E-K, Nettelblad, U. (2018) Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 3, Flerspråkighet - utveckling och svårigheter. Studentlitteratur AB.

Sigurd Pilesjö, M. (2004) Hur kommer vi igång med kommunikationskartan?  Specialpedagogiska skolmyndigheten beställningsnummer 3660. Reviderad 2016.

Sigurd Pilesjö, M., Einarsdottir, G. & Lindbladh, L. (2004). Att utveckla AKK och självbestämmande hos elever med flerfunktionshinder. Malmö: Team Munkhättan.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012). Samspråk.Beställningsnummer:00420.

Winlund, G, Rosenström Bennhagen,S(2004). Se mig! Hör mig! Förstå mig! Ala-stiftelsen-FUB: www.fub.se

Tisell, Anneli (2009). Lilla boken om tecken som ett verktyg för kommunikation och språkutveckling. Stockholm: Hatten Förlag, www.hattenforlag.se

Von Tetzchner, Stephen & Martinsen, Harlad (2002). Alternative og supplerende kommunikasjon: En infØring i tegnspråksopplaering og brug av kommunikasjonshjelpmidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Thunberg, G., Carlstrand, A., Claesson, B., & Rensfeldt Flink, A. (2011). KomIgång – en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd. Kursbok. Habilitering och Hälsa www.akktiv.se

Publicerat tisdag 8 september 2020