Rörelse och fysisk aktivitet i skolan

På de här sidorna får du stöd för att underlätta planering och genomförande av undervisningen, så att elever med funktionsnedsättning får goda förutsättningar.

Vi ger exempel på hur du kan tillgängliggöra och anpassa undervisningen i ämnet idrott och hälsa  och i ämnesområdet motorik bland annat genom att använda Aktivitetshjulet. Du får också stöd när det gäller betyg och bedömning samt roller och ansvar. Ta även del elevernas egna röster om rörelse och fysisk aktivitet.

Alla elever har rätt att få goda förutsättningar till en väl fungerande undervisning i ämnet idrott och hälsa eller ämnesområdet motorik. Det främjar möjligheterna att utveckla en god hälsa, lärande och en tilltro till sina egna förmågor, men även delaktighet i en social gemenskap.

Trots ett tydligt syfte för ämnet idrott och hälsa beskriver många elever med funktionsnedsättning att de inte får förutsättningar att delta eller vara delaktiga tillsammans med sina kamrater i lek, fysiska aktiviteter, friluftsdagar och i ämnet idrott och hälsa, på likvärdiga villkor.

Skolinspektionens granskning av ämnet idrott och hälsa åk 7–9 visar att var femte elev inte deltar regelbundet på lektionerna. Granskningen lyfter också fram att tävlingsmoment ger olikvärdiga förutsättningar och att organiseringen av aktiviteter ofta bidrar till att elevernas fysiska status blir exponerad.

Publicerat onsdag 2 november 2022