Matematik förskola

Det systematiska arbetet är avgörande för att barn ska utveckla sina matematiska förmågor. Förskolebarnen blir i lekens form medvetna om matematiken runt omkring dem. De behöver möta personal som pedagogiskt stimulerar det matematiska lekandet på olika sätt.

När barnen utvecklar antalsuppfattningen, lär sig att jämföra, mäta och sätta ord på sina egna tankar utvidgas förståelsen för vad matematiken kan användas till.

Genom samtal och laborativa aktiviteter utvecklas barnens olika matematiska förmågor. I läroplanen för förskolan framgår vikten av att tillsammans med barnen samtala om grundläggande matematiska begrepp.

Tips på hur du utvecklar ditt arbete

Stöd för förskolans pedagogiska och systematiska utvecklingsarbete kring matematik finns på Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). På deras webbplats finns idéer och förslag på hur du i ditt praktiska arbete kan utveckla barnens matematiska förmågor. Där finns även många förslag på fördjupningslitteratur kring matematik och förskola.

I boken Små barns matematikundervisning och lärande (Doverborg, Helenius, Sterner & Wallby, 2016) finns exempel på hur din förskola kan arbeta med systematiskt utvecklingsarbete och kompetensutveckling inom matematiken. Boken handlar om hur små barn utvecklar begrepp och tänkande i matematik och om hur vuxna i barnens närhet kan stödja och hjälpa dem i denna process. Boken innehåller exempel och beskrivningar av arbeten som har gjorts tillsammans med barn.

(Doverborg, Helenius, Sterner & Wallby (red) 2016)

Delaktighet ska vara en del av didaktiken i förskolan

Att använda sig av barnets sätt att förstå och uttrycka sig får en äkta betydelse när du tar tillvara det i det pågående lärandet. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) framhåller vikten av att kunna ta barnets perspektiv. Delaktighet som en del av didaktiken handlar om att:

  • vara lyhörd för barnets tankar
  • ha en förståelse för den kontext som barnet befinner sig i.

Det är en förutsättning för att ge barnet möjlighet till inflytande och kunna påverka sin vardag och sitt lärande.

Systematiskt kvalitetsarbete kring matematik i praktiken

Förskolans kvalitetsarbete ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet kan utvecklas. Kvaliteten handlar om verksamhetens organisation, innehåll och genomförande. Ett systematiskt kvalitetsarbete är förutsättningen för att varje barn ska få möjlighet att utveckla sitt lärande.

Skolverkets fortbildningsmaterial Förskolans matematik är framtaget för dig som arbetar i förskolan. Materialet är en del av en fortbildningsmodul inom Matematiklyftet. Modulen som helhet sträcker sig över tre terminer men det går alldeles utmärkt att välja de moment som passar er förskola.

Fortbildningen bygger på att ni som pedagoger arbetar kollegialt och diskuterar texter, filmer och erfarenheter samt planerar och följer upp aktiviteter som genomförs med barnen på förskolan.

Kom igång

Ett aktionsforskande förhållningssätt är ett sätt att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan där ett kollegialt lärande sker mellan pedagogerna. I boken Aktionsforskning i förskolan- trots att schemat är fullt (Nylund, Sandback, Rönnerman & Wilhelmsson, 2016) ges konkreta exempel på hur systematiskt utvecklingsarbete kan bedrivas.

En grundläggande tanke inom det aktionsforskande förhållningssättet är att utgå från de vardagsnära frågor du som pedagog ställer dig om din egen praktik.

Vårt förslag på upplägg är att ni på er förskola väljer någon modul från Skolverkets fortbildningsmaterial Förskolans matematik eller Nämnarens temanummer 9 Förskolans matematik.

De här redskapen kan du använda för att synliggöra processen i utvecklingsarbetet kring matematik på din förskola:

Loggboksskrivande

Du får tillgång till och synliggör dina egna tankar och reflektioner kring vad som sker. Anteckningarna utgör en grund för individuella och kollektiva reflektioner. I det kollegiala samtalet kan du förbereda dig och lyfta fram något exempel som du vill ha belyst.

Observationer

Syftet med observationen är att iaktta och få kunskap om hur det förhåller sig inom det valda utvecklingsområdet i praktiken. Observationerna kan ske genom att filma eller att föra observationsanteckningar kopplat till den fråga du vill undersöka.

Samtal med barnen

För att synliggöra hur barnen tänker eller resonerar kring en specifik fråga kan ett samtal kring den observerade händelsen med fördel användas.

Dokumentation

Det praktiska arbetet kan dokumenteras utifrån rubrikerna förutsättningar, process, resultat och reflektion.

Litteraturförslag

Allmänna råd om måluppfyllelsen i förskolan

Doverborg, E., Helenius, O., Sterner, G., & Wallby, K. (red) (2016) Små barns matematik - undervisning och lärande.

Nylund, M., Sandback, C., Rönnerman, K., & Wilhelmsson, B. (2016)
Aktionsforskning i förskolan- trots att schemat är fullt. Stockholm: Lärarförlaget

Pramling Samuelsson, I. & Sheridan, S. (2003) Delaktighet som värdering och pedagogik. Pedagogisk forskning i Sverige, 8.

Nämnaren - Förskolans matematik 

Nämnaren - Förskola  

Nationellt centrum för matematikutbildning

Publicerat onsdag 10 maj 2023