Bild på en bok med texten

Matematik fritidshem

Inom den verksamhet som fritidshemmet utgör finns mängder av möjligheter att konkretisera och synliggöra den matematik som eleverna möter i sin vardag. Både elever och lärare använder sig dagligen av matematik i de olika aktiviteter som utformas inom fritidshemmet.

Att sätta ord på och uppmärksamma den vardagsnära matematiken kan vara särskilt viktig för att stärka elevernas självförtroende inom matematikämnet. I fritidshemmets verksamhet finns det rikliga möjligheter att ta var på elevernas olika upplevelser och skapa matematiska aktiviteter.

När lärare och lärare i fritidshem samarbetar tematiskt skapas ytterligare förutsättningar för en varierad undervisning som kan utvidga och förstärka elevernas förståelse för den matematik som omger dem i vardagen. Genom samverkan ges eleverna möjlighet att möta samma kunskapsinnehåll på olika sätt. När ett tema är välplanerat och integrerat mellan skola och fritidshem stärks elevernas lärande.

Konkreta tips och inspiration

I boken Fritidshemmets didaktik, beskrivs hur ett tema med matematiskt innehåll kan växa fram tillsammans med eleverna.

I Nämnarens nummer 3, ges konkreta exempel på hur matematikteman kan utformas.

Uppslaget Karta och skala med Fritids som är en uppföljning av artikeln Matematik och fritidspedagogik, finner du förslag på matematiska aktiviteter som kan användas i fritidshemmets verksamhet. Artikeln handlar om elevers konkreta möten, inom fritidsverksamheten, med karta och skala.

Boken Fritidshem- Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer, innehåller en teoridel som beskriver den matematik barnen möter i årskurs F-3 och en praktisk del med konkreta exempel på aktiviteter för att arbeta med matematik kopplat till fritidshemmets olika aktiviteter. Boken kan utgöra en inspiration för samverkan med skolans lärare men även utgöra ett stöd för att tydliggöra fritidshemmens lärarnas uppdrag och specifika kompetens när det gäller att ta vara på och utveckla barnens matematiska förmåga. Konkreta tips ges på hur du kan planera aktiviteter som innehåller matematik inom områdena: Språk och begrepp, tal och räkning, mått och mätning, sortera och klassificera, geometri och former samt mönster.

Lärande, utveckling och bedömning

Ett av fritidshemmets uppdrag är att komplettera förskoleklassen och skolan. Samverkan mellan skola och fritidshem skapar förutsättningar och möjligheter att utveckla barnens och elevernas matematiska förmåga. De matematiska aktiviteter som personal i fritidshemmet och elever utför skapar erfarenheter som lärarna kan bygga vidare på i matematikundervisningen. Dessutom kan fritidsverksamheten fortsätta arbetet med att konkretisera det som eleverna kanske många gånger upplever som abstrakt i skolans matematikundervisning.

Genom samverkan skapas förutsättningar för en högre måluppfyllelse i matematik. Fritidshemmet ska stimulera barnen och elevernas utveckling och lärande och på så sätt erbjuda dem en meningsfull fritid. Det finns stora möjligheter till utveckling och bedömning av elevers matematiska förmåga när lärare i fritidshemmet och matematiklärare arbetar tillsammans.

Planera för matematiska aktiviteter

2016 fick fritidshemmet en egen del i läroplanen med syfte och centralt innehåll. Denna fjärde del ska tillsammans med läroplanens första och andra del vara utgångspunkt för undervisningen i fritidshemmet. I diskussionsunderlaget Fritidshemmet- Lär känna läroplanen, finns ett konkret förslag på hur fritidshemmets lärare tillsammans kan planera matematiska aktiviteter utifrån läroplanen. Utgå i planeringsarbetet från läroplanens första, andra och fjärdedel och ta hjälp av skrivningarna i Fritidshemmet- Ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del.

Frågor att använda sig av i planeringen av de matematiska aktiviteterna:

  • Vilket lärande ska äga rum i aktiviteten? Hur ska lärandet bli synligt? Hur kan aktiviteten utmana eleverna till nya upptäckter?
  • Vad är syftet med aktiviteten? Hur relaterar syftet till läroplanens första och andra del? Hur relaterar syftet till syftestexten i läroplanens fjärde del?
  • Vilka förmågor ges eleverna förutsättningar att utveckla med den valda aktiviteten?
  • Välj arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. Utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter. Planera och förbered aktiviteten så att det finns förutsättningar att alla elever kan vara inkluderade och delaktiga. Vilka anpassningar behöver ni göra?
  • Hur kan ni planera för att lärandet i aktiviteten i högre grad blir situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat? Utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.
  • Vilket centralt innehåll kan eleverna tänkas möta i den valda aktiviteten?

Litteraturförslag

Fritidshemmet- Ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del.
Fritidshemmet- Lär känna läroplanen
Lindekvist, A-L. (2013) Fritidshem- Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer
Matematik och fritidspedagogik
Pihlgren, A., S. (2013) Fritidshemmets didaktik Lund: Studentlitteratur
Uppslaget Karta och skala med Fritids

Publicerat onsdag 18 januari 2023