Rätt till tillgänglighet

Du som arbetar i skolverksamhet ska erbjuda en tillgänglig utbildning. Det innebär att du behöver ha kunskap om funktionsnedsättningar och om hur tillgängliga lärmiljöer kan utformas för att alla ska kunna delta. 

Tillgänglighet är en av grundprinciperna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I Allmänna kommentarer nr 4, under rubriken Rätten till inkluderande utbildning kan du ta del av rättigheter för tillgänglighet.

Enligt konventionen ska byggnader, informations- och kommunikationssystem, läroplaner, lärmaterial, undervisningsmetoder, bedömning samt språk och stödtjänster utformas för att vara tillgängliga. Miljön ska främja inkludering och garantera ett jämlikt deltagande, genom hela utbildningen för den som har en funktionsnedsättning.

Universell utformning finns som ett av målen i svensk funktionshinderpolitik. Det innebär att samhället ska utformas och planeras för att vara tillgängligt för alla. Det minskar behovet av att göra anpassningar i efterhand.

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

I SPSM:s Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning får du stöd att identifiera och undanröja hinder som kan finnas i lärmiljön. Materialet bygger på tillgänglighetsmodellen, som beskriver hur den fysiska, sociala och pedagogiska miljön samspelar och påverkar förutsättningar för lärande.

Du som ansvarar för planering av nybyggnation av förskolor och skolor kan också använda vårt värderingsverktyg.

Läs mer

Publicerat fredag 3 september 2021