Barnets rättigheter

Förenta nationernas (FN:s) konvention om barnets rättigheter har en helhetssyn på barn. Det betyder att konventionen omfattar alla typer av rättigheter, såväl ekonomiska, sociala och kulturella som politiska och medborgerliga.

Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Konventionens budskap kan sammanfattas i de fyra grundprinciperna som finns formulerade i artiklarna 2, 3, 6 och 12. De säger att

  • alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • inget barn får diskrimineras.
  • barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som berör barn, och inte bara deras överlevnad utan också deras utveckling ska säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga.
  • barnets åsikter ska komma fram och visas respekt.

Barnkonventionen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är centrala för barn med funktionsnedsättning.

Barnperspektiv

De fyra grundprinciperna relaterar till varandra och tillsammans formar de en attityd till barn. Konventionen brukar beskrivas som ett etiskt grunddokument som sammanfattar världssamfundets hållning till barn, det vill säga vår tids samhälleliga barnperspektiv.

FN:s Konvention om barnets rättigheter på Barnombudsmannens webbplats.

På Unicef:s webbplats finns skolmaterial och information om barnkonventionen. Det finns även tips för lärare om arbetet i klassrummet och arbetsmaterial att beställa.

Barnombudsmannen

På Barnombudsmannens webbplats kan du ta del av Barnrätt i praktiken. Där finns kunskap om barnkonventionen och hur den kan genomföras inom myndigheter, kommuner och regioner.

Till Frågor och svar

Publicerat fredag 15 oktober 2021