Om rättigheter

Du som ansvarar för eller arbetar i en utbildning ska se till att den är likvärdig. Du måste respektera allas olikheter, oavsett om barn, elever eller vuxenstuderande har en funktionsnedsättning eller ej.

Personer med funktionsnedsättning har rätt till likvärdig utbildning. Rättigheterna är beskrivna både i internationellt överenskomna rättigheter inom Förenta nationerna, FN och i svensk lag. De rättsliga principerna som finns i FN:s konventioner och i svensk lag ska följas av alla skolverksamheter.

Rättigheter i lagar och konventioner

Skollagen ger alla elever rätt till en likvärdig utbildning som tar hänsyn till barns och elevers olika behov. Skolan måste ta hänsyn till att lärande och utveckling kan påverkas av en eller flera funktionsnedsättningar. Det ansvar som skolan har handlar om att ge ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd utifrån de olika förutsättningar som individer har. 

Rättigheterna i FN-konventionerna ger en bra vägledning till de rättigheter som du ska beakta för att utbildningen ska bli likvärdig.

Det är skillnad på nedsättning och hinder:

  • Funktionsnedsättning är något som en person har.  Funktionsnedsättningar är fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska nedsättningar som är varaktiga. Det kan innebära svårigheter att delta i samhället på lika villkor som andra.
  • Funktionshinder finns i vår miljö. Miljön kan vara ett hinder beroende på hur den är utformad, hur kommunikation sker och de attityder omgivningen har.

 Två viktiga FN-konventioner:

Här hittar du rättigheter som är viktiga att ta hänsyn till inom skolans område. Men det finns fler rättigheter i lag och konventioner som man också behöver väga in.

Publicerat tisdag 24 maj 2022