Hjälpmedel för barn och elever med funktionsnedsättning

För att barn och elever med funktionsnedsättning ska kunna vara aktiva och delta på lika villkor i skolan och i samhällslivet krävs väl fungerande hjälpmedel.

Rapporten Samordning av hjälpmedel till barn och elever med funktionsnedsättning innehåller förslag till utformning av överenskommelser mellan sjukvårds- och skolhuvudmän. Det är Socialstyrelsen som tagit fram rapporten med stöd av oss på SPSM.

Både sjukvårdshuvudmän och skolhuvudmän har ett ansvar för att barn och elever med funktionsnedsättning får sina behov av hjälpmedel tillgodosedda. I praktiken kan det uppstå problem med gränsdragningar mellan huvudmännen. Rapporten är ett stöd för att sluta regionala överenskommelser, som kan göra ansvarsfördelningen tydligare och underlätta samverkan.

Rapporten redovisar en kartläggning av de överenskommelser som finns mellan sjukvårdshuvudmän och skolhuvudmän om hjälpmedel till barn och elever med funktionsnedsättning. Rapporten innehåller också förslag på hur en sådan överenskommelse kan utformas.

Ladda ner rapporten Samordning av hjälpmedel till barn och elever med funktionsnedsättning från Socialstyrelsens webbplats

Publicerat fredag 9 september 2022