En ruta med texten Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser. Symboler av penna, bok och räknetecken

Bakgrund till garantin

Den 1 juli 2019 trädde Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser i kraft. Det skedde genom ändringar i skollagen. Här kan du läsa om bakgrunden till ändringarna.

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har tillsammans tagit fram information om garantin.

Skolans huvuduppdrag är att ge alla elever förutsättningar att uppfylla de kriterier för bedömning som gäller och målen för utbildningen. Enligt skollagen (2010:800) ska hänsyn tas till elevers olika behov och eleverna ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling och utbildningen ska vara likvärdig.

Sedan 2019 gäller garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet. Genom att följa elevers lärande och sätta in tidiga stödinsatser redan från förskoleklass ska fler elever få det stöd de behöver. Syftet med de tidiga stödinsatserna är att fler elever ska uppfylla de kriterier för bedömning som finns i årskurs 1 i läsförståelse och i årskurs 3 (4 i specialskolan) i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Det slutliga målet med tidiga stödinsatser är att en så stor andel som möjligt av eleverna ska nå en fullständig grundskoleutbildning. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Anna Ekström om Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser
Publicerat måndag 11 juli 2022