En ruta med texten Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser. Symboler av penna, bok och räknetecken.

Garantin för tidigt stöd

Den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen att gälla. Då införs Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är att elever i behov av stöd, ska få det så tidigt som möjligt och att stödet är utformat utifrån elevens behov. Här kan du läsa om vad det innebär.

 För vilka gäller garantin?

Garantin för tidiga stödinsatser gäller i grundskolan, specialskolan och sameskolan för elever i

  • förskoleklass
  • lågstadiet.
Modell som beskriver de olika delarna i garantin från förskoleklass till årskurs 4

Första steget är en kartläggning

Redan i förskoleklass ska skolan kartlägga elevens språkliga medvetenhet och matematiska tänkande med hjälp av ett nytt obligatoriskt kartläggningsmaterial, Hitta språket och Hitta matematiken. De statliga specialskolorna har egna versioner av materialet. De kommer också att anpassas så att de blir tillgängliga för elever med synnedsättning och blindhet.

För lågstadiet finns sedan tidigare obligatoriska bedömningsstöd och nationella prov för att följa elevers kunskapsutveckling. De blir en del av garantin.

Läs mer om obligatoriska kartläggningsmaterial och bedömningsstöd på Skolverkets webbplats:

Finns behov av stöd?

Med hjälp av kartläggningsmaterialet eller bedömningsstödet kan förskolläraren eller läraren se vilka elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven i lågstadiet. Utifrån det gör förskolläraren eller läraren, i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens, en särskild bedömning av elevens kunskapsutveckling. Syftet är att avgöra om eleven är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.

Precis som tidigare ska särskilt stöd och extra anpassningar följas upp löpande. I slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet ska pedagogen, i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens, följa upp det stöd eleven fått. Den ansvariga pedagogen ska överföra resultatet av uppföljningen till den som ska ansvara för eleven i nästa årskurs.

Om förskolläraren eller läraren själv har specialpedagogisk kompetens behöver hen inte samråda med någon annan.

När är garantin uppfylld?

Garantin är uppfylld när skolan har genomfört de åtgärder som garantin omfattar. I detta ingår att de extra anpassningar som skolan planerat också har blivit genomförda och följts upp av skolan för att säkerställa att de gett resultat.

Huvudmannen har ansvaret

Skolhuvudmannen ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att uppfylla garantin.

Stöd till skolorna

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten kommer att genomföra insatser för att implementera garantin och för att höja kompetensen. Vi kommer att publicera insatser och material för kompetensutveckling här på vår webbplats allt eftersom det blir klart.

Kompetensutvecklingen kommer i första hand att vända sig till förskollärare och lärare i förskoleklassen och lågstadiet. Den kommer att handla om

  • språk och kommunikation
  • matematiska resonemang och uttrycksformer
  • elevers tidiga läs-, skriv- och matematikinlärning.

Genom kompetensutvecklingen kommer förskollärarna och lärarna bland annat att få möjlighet att utveckla sin förmåga att bedöma elevers kunskapsutveckling och att planera, genomföra och följa upp tidiga stödinsatser

Våra material och tjänster 

Få svar på dina frågor

Har du frågor om specialpedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning? Då kan du vända dig till vår tjänst Fråga en rådgivare. Du kan ringa eller skicka e-post. Det finns också många frågor och svar publicerade på webben.

Specialpedagogiskt stöd

Du kan få stöd av oss i form av bland annat rådgivning och utredning. Rådgivningen handlar om att utveckla ert pedagogiska arbete kopplat till extra anpassningar och särskilt stöd. Rådgivning kräver inte att en elev har en diagnos. Specialpedagogiska utredningar gör vi kring barn och elever med vissa funktionsnedsättningar.

Läsa och skriva

Att läsa och skriva är färdigheter som påverkar hela livet. På våra webbsidor om att läsa och skriva finns information om enkla förändringar, digitala verktyg och strukturerad fonem-grafemkoppling.

Matematik

Att planera och utforma undervisningen i matematik där alla barn och elever ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar är en utmaning. På våra webbsidor om matematik finns inspiration och konkreta förslag på hur ni kan planera och utforma undervisningen utifrån förskoleklass, grundskola och andra skolformer.

Under våren 2020 planerar vi att publicera ett kompetensutvecklingsmaterial om matematiksvårigheter.

Kommunikation med eller utan tal

Alla kan inte tala, men alla kan kommunicera. En del barn och elever är i behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt (AKK). På våra webbsidor om AKK finns information om olika former av AKK.

Språkstörning

Barn och elever som har en språkstörning har inte samma språkliga förmåga som jämnåriga. De kan ha svårt att förstå vad andra säger, att själva prata så andra förstår eller båda delarna. På våra webbsidor om språkstörning får du bland annat tips för undervisningen och förslag på läromedel.

I höst publicerar vi ett kompetensutvecklingsmaterial om språkstörning.

Lärmaterial för förskoleklass och lågstadiet

DATE lärmaterial för grundskolan F-3 är ett kreativt och lustfyllt material att använda i skolans likabehandlingsarbete och ämnesundervisning, bland annat matematik, svenska och svenska som andraspråk. Eleverna får bland annat komma på enkla lösningar som gör skolan mer tillgänglig. Lärarna får bland annat färdiga lektionsplaneringar.

Stöd för att hitta läromedel som fungerar

Hitta läromedel är en webbtjänst där det finns beskrivningar om hur läromedel kan vara för att passa elever med bland annat läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter och språkstörning. Du kan också hitta specifika läromedel utifrån aktuella behov.

Kurser och aktiviteter

Vi anordnar konferenser, tematräffar och kurser på olika orter och på distans. Du kan filtrera din sökning genom att till exempel specificera målgrupp, typ av aktivitet eller funktionsnedsättning för att hitta det som intresserar just dig.

Tidningen Lika värde – tema tidigt stöd

I vår tidning Lika värde nr 2 2019 handlar temat om vikten av tidigt stöd generellt. En artikel handlar särskilt om garantin för tidigt stöd. Ladda ner tidningen från vår webbutik.

Publicerat tisdag 4 december 2018 Granskat måndag 17 juni 2019