Ändringar i skollagen, gäller från 2 juli 2023

Regeringen har nu fattat beslut om flera ändringar i skollagen som syftar till stärkt elevhälsa och utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Några av ändringarna rör benämningar som förekommer i skollagen:

  • Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter namn till anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning.
  • Benämningen träningsskola tas bort och elevens val avskaffas i den anpassade grundskolan.
  • Uttrycket utvecklingsstörning ersätts i skollagen av intellektuell funktionsnedsättning.
  • Ändringarna börjar gälla den 2 juli 2023.

Läs mer om vad som är nytt i de obligatoriska skolformerna på Skolverkets webbplats.

Även nyheter och ändringar i hur betyg ska sättas finns på Skolverkets webbplats.

Grundsär- och gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning

Skolans uppdrag är att bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Formativ bedömning är ett framgångsrikt sätt att leda eleven mot målen. Pedagogen kan tillsammans med eleven ta reda hur hen förhåller sig till kriterierna för bedömning. Med ett formativt förhållningssätt kan läraren med regelbunden återkoppling och handledning ge eleven goda förutsättningar att utveckla sina kunskaper och värden.
För att säkerställa elevens kunskapsutveckling behövs en pedagogisk kartläggning där man synliggör var i utvecklingen eleven befinner sig och hur eleven bäst lär sig. Detta innebär att eleven är delaktig och får uttrycka sin mening om sitt lärande. Utifrån denna kunskap planerar och anpassar pedagogen undervisningen och ändamålsenliga bedömningssituationer.

På Skolverkets webbplats finns materialet:

Grundsärskola 

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Alla elever eller vårdnadshavare har möjlighet att begära betyg i grundsärskolans ämnen i slutet av varje termin. Det kan man göra från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9 eller när ett ämne har avslutats. I grundskolan används inte betyget F och streck (-), det innebär att en elev i anpassade grundsärskolan inte kan bli underkänd. Eleverna ska efter avslutad skola få intyg om den utbildning de gått igenom. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevens möjlighet att bedriva studier.

Gemensam undervisning

Om man har elever som läser både ämnen och ämnesområden utifrån olika kursplaner kan det vara en fördel att skapa en gemensam pedagogisk planering. Du kan läsa mer i artikeln Gemensamma lärvägar för elever i grundsärskolan på Skolportens webbplats.

De anpassningar som genomförts, följs regelbundet upp och utvärderas för att ligga till grund för nästa planering. En medveten organisatorisk strategi krävs för att möjliggöra för eleven att läsa både ämne och ämnesområden.

Integrerade elever

Elev som är mottagen i den anpassade grundskolan kan gå kvar i sin grundskoleklass. Rektor och lärare måste då vara väl insatta i vad som gäller i de båda skolformerna för att kunna möta elevens behov för att utbildningen ska bli bra för eleven både kunskapsmässigt och socialt. Skolverket har gett ut ett stödmaterial som ger information om bestämmelserna och innehåller även diskussionsfrågor. Se länk nedan.

På Skolverkets webbplats finns materialet:

Obligatorisk bedömning i grundsärskolan år 1 i matematik och svenska

Bedömningsstöd i svenska eller svenska som andraspråk i grundsärskolan

Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling ska underlätta lärarens/din uppföljning av elevers kunskaper i årskurs 1. Som lärare kan du med hjälp av bedömningsstöden tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har läs- och skrivsvårigheter.

Gilla läsa skriva årskurs 1–6

I Gilla läsa skriva beskrivs vägar till läsande och skrivande. Materialet tar upp relevant forskning och ger exempel på läsande och skrivande som motsvarar kvaliteter på olika betygsnivåer. Följ dina elevers utveckling genom observationer och få syn på vad som behöver utvecklas inom det aktuella kunskapsområdet. 

Gilla läsa skriva årskurs 7–9

Gilla läsa skriva 7–9 (Skolverket) som är ett bedömningsstöd för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk på högstadiet.

Bedömningsstödet bygger vidare på Gilla läsa skriva 1–6.

Materialet kräver lösenord, och din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material i de ämne/n du undervisar i.

Inloggning till bedömningsstöd och kartläggningsmaterial hos Skolverket

Bedömningsstöd i matematik i grundsärskolan

Sedan 1 januari 2017 är delen "Taluppfattning och tals användning – muntliga uppgifter"  är obligatorisk att använda i årskurs 1. Det är skolans huvudman som ansvarar för att materialet används för att följa upp elevernas kunskaper tidigt.

Bedömningsstödet Gilla matematik syftar till att främja en kontinuerlig och systematisk bedömning, uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsutveckling i matematik i den anpassade grundskolans årskurs 1–6.

Gilla matematik 7–9 (Skolverket)som är ett bedömningsstöd för dig som undervisar i matematik på högstadiet. Bedömningsstödet bygger vidare på Gilla matematik 1–6.

Materialet kräver lösenord, och din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material i de ämne/n du undervisar i.

Inloggning till bedömningsstöd och kartläggningsmaterial hos Skolverket

Gymnasiesärskolans nationella och individuella program

Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar som har mottagningsbevis för Gymnasiesärskolan. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Gymnasiesärskolan har också individuella program för elever som behöver en utbildning som är mer anpassad utifrån elevens förutsättningar. Alla elever i gymnasiesärskolan ska få ett skolbevis, detta gäller både nationella såväl som individuella program. Varje elev som går gymnasiesärskolan ska ha en individuell studieplan, se länk nedan.

Gymnasiesärskolans nationella program

Elever som läser ett nationellt program ska få betyg på varje avslutad kurs och efter genomfört skolarbete. Gymnasiesärskolans nationella program har fem godkända steg, E-A. Om en elev inte når betygskriterierna för E ska betyg inte sättas. Om läraren saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper på grund av frånvaro markeras detta med ett streck (-). Varje elev ska få ett skolbevis där beskrivs elevens kunskaper, program, kurser som eleven läst. I beviset finns också betyg, skolarbetet och den arbetsförlagda utbildningen beskrivna.

Gymnasiesärskolans individuella program

Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar. De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden; estetisk verksamhet, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle, språk och kommunikation. Om rektor bedömer att det är bra för eleven kan den erbjudas praktik. På ett individuellt program kan man kombinera ämnesområden och ämnen från nationella program. Rektorn bestämmer vad eleven kan kombinera. Varje elev ska få ett skolbevis där beskrivs elevens kunskaper, program, ämnesområden som eleven läst. I beviset finns också eventuella betyg och praktik beskrivna.

På Skolverkets webbplats finns materialet

Samläsning

Samläsning är när elever i gymnasiesärskolan och elever i gymnasieskolan har undervisning tillsammans. Det finns positiva erfarenheter för elever som samläser, i synnerhet om det handlar om samläsning i yrkesämnen enligt gymnasiesärskolan ämnesplaner.

En vinst med samläsning är att det är en del i att bryta en segregation. Det är genom att bryta de negativa konsekvenser som kan uppstå i en segregerad
miljö som skolorna kan ge ökade chanser för eleverna att klara av ett arbete efter utbildningen. Du kan läsa mer i rapporten I mötet mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskola- En rapport om samläsning från Skolverket.

Komvux som särskild utbildning 

Särskild utbildning för vuxna upphör som egen skolform den 1 juli 2020 och blir istället en del av kommunal vuxenutbildning, komvux. Det nya namnet är kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, eller förkortat komvux som särskild utbildning. Precis som tidigare riktar utbildningen sig till vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Syftet med förändringen är att ge målgruppen fler möjligheter att läsa och kombinera olika kurser inom den kommunala vuxenutbildningen. 

Utbildningen omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. På den grundläggande nivån motsvarar utbildningen den som ges i grundsärskolan. På gymnasial nivå motsvarar utbildningen den som ges i gymnasiesärskolans nationella program. För utbildningen finns det nationella kurser och orienteringskurser. Arbetsplatsförlagt lärande kan ingå som en del av utbildningen. Utbildningen syftar till att ge vuxna kunskaper och kompetens som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet samt till att främja personlig utveckling. Utgångspunkten för utbildningen är den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras.

Deltagare som läser komvux som särskild utbildning kan även läsa andra kurser inom komvux kombinerat med kurser inom komvux som anpassad utbildning. Även deltagare som läser andra kurser inom komvux men som behöver eget upplägg på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada kan kombinera sin utbildning med kurser inom komvux som anpassad utbildning. 

Grundläggande och gymnasial nivå

Elever som läser på grundläggande och gymnasial nivå ska få betyg efter avslutad kurs om underlag finns och om det är en kurs där betyg ska sättas. Betyg ska inte heller sättas om en elev inte har godtagbara kriterier för bedömning av betyget E. Den elev som inte vill ta emot ett betyg på en kurs kan istället välja att få ett intyg som beskriver elevens kunskaper efter genomförd kurs. Eleven kan också begära att få ett särskilt skolbevis om studierna har varit på gymnasiesärskolenivå.

Om komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå:

Tillgänglig lärmiljö - förbyggande och främjande arbete

I filmen Tillgänglig lärmiljö - förbyggande och främjande arbete får vi se hur man kan arbeta med en tillgänglig lärmiljö i en gymnasiesärskola. Filmen är 14.36 minuter.

Skolverket: Gilla matematik 7-9 och Gilla läsa skriva 7-9

Filmen Gilla matematik 7–9 och Gilla läsa skriva 7–9 är två nya bedömningsstöd. Stödet riktar sig till dig som undervisar i matematik, svenska eller svenska som andraspråk på högstadiet i grundsärskolan. Filmen är 1:43 minuter lång och har producerats av skolverket.

Publicerat torsdag 25 augusti 2022