Bilden visar en lärare och två elever.

Forsknings­utblick: Relationer är A och O – betydelse­fulla möten mellan special­pedagog och elev

Forskning visar att en positiv, stödjande relation mellan lärare och elev är väsentlig för elevers utveckling och lärande. I en intervjustudie, genomförd av tre forskare vid Högskolan Kristianstad, undersöks hur specialpedagoger och speciallärare uppfattar relationer och relationskompetens i arbetet med elever i svårigheter. Resultatet visar att pedagogerna ser relationer som själva grunden i arbetet och relationskompetens som en särskilt viktig komponent i deras profession.

För pedagogerna handlar relationskompetens om att kunna bekräfta elever i ett ”här och nu”, att finna en personlig koppling till eleven samt att kunna bygga förtroendefulla relationer på längre sikt. Specialpedagogisk forskning inriktas ofta på elevers eller individers svårigheter, och, eller omständigheter kring dessa, medan verksamma specialpedagoger alltså snarare tycks placera relationer i brännpunkten. Studien är del av ett forskningsprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet.

Det här handlar forskningen om

En stor och växande mängd internationell och nationell forskning visar att förmågan att bygga goda relationer med elever är central för att lyckas i pedagogiska yrken. Vidare visar forskning att denna förmåga, som i skandinavisk forskning vanligtvis benämns relationskompetens, är särskilt viktig för att elever i svårigheter. I en aktuell studie av Aspelin och Östlund framgår att relationskompetens sällan förekommer i kursplaner för specialpedagog- och speciallärarprogram och att det, när det väl förekommer, sällan har fokus på relationen mellan pedagog och elev. Det finns emellertid inte mycket forskning som ingående visar hur specialpedagoger och speciallärare uppfattar denna relations betydelse i arbetet. Syftet med föreliggande studie är att utforska erfarna specialpedagogers och speciallärares uppfattningar om pedagog-elev-relationen samt vad det innebär att vara relationskompetent i deras yrke. Studien har implikationer för yrkesrollen såväl som för utbildning till yrket.

Så här gjorde forskarna

Artikeln baseras på kvalitativa intervjuer med 21 specialpedagoger och speciallärare från olika skolor och stadier. Intervjuerna utgick från en intervjuguide bestående av två övergripande frågor: 1) Vilken betydelse anser ni att sociala relationer har för att lyckas i ert arbete? 2) Hur anser ni att relationskompetens realiseras i praktiken? Forskarna analyserade materialet var för sig och tillsammans samt utmejslade återkommande mönster och teman i pedagogernas uppfattningar.

Det här kom forskarna fram till

Fyra huvudteman urskiljs och presenteras tillsammans med citat som belyser pedagogernas uppfattningar. Tema 1 visar att informanterna ser goda relationer mellan pedagoger och elever som grundläggande för elevers utveckling och lärande samt avgörande för att lyckas som pedagog. Uttryck som ”Relationer är A och O” och ”Det betyder allt” förekommer rikligt i materialet. Vidare ser pedagogerna relationskompetens som en särskilt viktig komponent i deras profession. Tema 2 visar att relationskompetens huvudsakligen förverkligas genom att man intar ett accepterande förhållningssätt, där eleven bekräftas som han eller hon är här och nu, men också genom ett förhållningssätt som utmanar eleven. Tema 3 visar att relationskompetens förverkligas genom att pedagogen finner en personlig koppling till eleven, till exempel genom att utgå från elevens fritidsintressen, något som i sin tur antas skapa en ingång till elevens lärande. Tema 4 visar att relationskompetens även förverkligas genom att man bygger förtroendefulla relationer, något som man menar tar lång tid och fordrar ett krävande relationsarbete.

Pedagogerna understryker således vikten av att utveckla goda relationer med elever för att kunna lyckas i arbetet. Vidare för de fram relationskompetens som en grundläggande pedagogisk kompetens. Detta resultat går i linje med en mängd forskning som visat på samband mellan lärare-elev-relationens kvalitet och möjligheter för elever att utvecklas. I artikeln diskuteras emellertid även vissa risker som kan medfölja den relationsorienterade pedagogik som informanterna talar varmt för. Bland annat lyfts frågan om en nära, stödjande och accepterande relation kan överbetonas på bekostnad av pedagogiska utmaningar och ämnesmässig progression. Vidare diskuteras det faktum att pedagogernas tal om relationer ofta har en vardaglig prägel. Vikten av att man i professionen utvecklar ett professionellt, nyanserat språk om relationer förs fram.

Så här kan du förstå och använda forskningen

När erfarna specialpedagoger och speciallärare talar om relationer och relationskompetens tycks de först och främst associera till direkta möten mellan pedagog och elev. Interpersonell kommunikation ses alltså som kärnan i arbetet. Detta resultat har implikationer bland annat för forskning och policy, där man ofta anammar ”inre” och ”yttre” förklaringsmodeller – till exempel förlägger elevers svårigheter till enskilda individer och, eller sociokulturella omständigheter – men mer sällan placerar mellanmänskliga processer i brännpunkten. Det har även implikationer för yrkesutbildning: specialpedagogstudenter behöver ges utrymme att ingående beskriva, analysera och diskutera pedagogiskt samspel samt vad det innebär för relationsbyggande och elevernas lärande. Vidare behöver de ges möjlighet att träna sin kommunikativa förmåga i direktkontakt med elever. Vidare stärker resultatet bilden att kursplaner inom programmen behöver utvecklas, med fokus på relationskompetens.  

Mer information om artikeln:

Titel: ‘It means everything’: special educators’ perceptions of relationships and relational competence

Tidskrift: European Journal of Special Needs Education (2020), ahead of print (1-15).

Författare: Jonas Aspelin, Daniel Östlund och Anders Jönsson vid Högskolan Kristianstad. För mer information, kontakta Jonas Aspelin: Jonas.Aspelin@hkr.se

Länk till artikel: https://doi.org/10.1080/08856257.2020.1783801

Relationer är A och O

Om bra möten mellan

special-pedagog och elev

Det är viktigt med en bra relation

mellan lärare och elev.

Det visar internationell forskning.

Elever lär sig mer och utvecklas

när lärare är positiva och stöttar dem.

Men hur uppfattar pedagoger relationer

när de jobbar med elever som har det svårt?

Hur tänker special-pedagoger och special-lärare?

Och vad är relations-kompetens?

 

Tre forskare vid Högskolan Kristianstad

har tagit reda på det.

De har gjort en intervju-studie.

Pedagogerna ser relationer som grunden i arbetet.

Relationskompetens är en särskilt viktig del

i deras yrke, sa de.

 

Det här menar pedagogerna med

relations-kompetens

Det handlar om att kunna bekräfta elever här och nu.

Om du är relations-kompetent hittar du

en personlig koppling till din elev.

Du lyckas bygga relationer som håller.

Eleven och du kan lita på varandra.

 

Special-pedagogisk forskning

handlar ofta om elevers svårigheter.

Men specialpedagoger verkar tycka

att relationer är det viktigaste.

 

Studien är del av ett forsknings-projekt.

Vetenskaps-rådet betalar för det.

 

Det här handlar forskningen om

Att bygga bra relationer med elever

är viktigt för att lyckas som pedagog.

Det har många forskare kommit fram till.

Svenska forskare kallar det relationskompetens.

Det är särskilt viktigt för elever som har det svårt.

 

Relationskompetens finns sällan med i kurs-planer.

Det är ovanligt på specialpedagog-

och speciallärar-program.

Det skriver forskarna Aspelin och Östlund.

I den här studien ville de intervjua

personal som jobbar på skolor.

Vad tänker de om relationen

mellan pedagog och elev?

Hur är du om du är relations-kompetent?

 

Så här gjorde forskarna

Forskarna intervjuade 21 specialpedagoger

och speciallärare.

De jobbade på olika skolor och olika stadier.

 

Forskarna använde en intervju-guide.

De analyserade sedan intervjuerna.

De skrev en artikel på engelska.

Du kan läsa den på nätet om du vill.

 

Det här kom forskarna fram till

Forskarna skiljde ut fyra teman.

 

Tema 1

Bra relationer mellan pedagoger och elever

är grunden för att elever ska utvecklas

och läras sig.

Det behövs för att du ska lyckas som pedagog.

Det tyckte pedagogerna i intervjun.

 

De sa ofta saker som

 

  • Relationer är A och O.
  • Det betyder allt.

 

Pedagogerna tyckte också att relationskompetens

är en särskilt viktig del av deras yrke.

 

Tema 2

Det finns flera sätt att

jobba relations-kompetent.

Det här är ett sätt,

sa pedagogerna:

 

  • De är accepterande.
  • De bekräftar eleven som han eller hon är här och nu.
  • De utmanar eleven.

 

Tema 3

Att hitta en personlig koppling till eleven

är ett annat sätt att jobba relations-kompetent.

Du kan till exempel utgå från

elevens fritids-intressen.

Det kan bli en bra ingång till

elevens lärande.

 

Tema 4

Förtroende är också viktigt.

Att eleven kan lita på pedagogen

och tvärtom.

Men det tar lång tid,

sa de som var med i studien.

Det kräver mycket arbete.

 

Diskussion om risker

Resultatet stämmer överens med

vad många andra forskare har kommit fram till.

Men i artikeln diskuterar de här forskarna

även risker med pedagogik som

bygger mycket på relationer.

För hur är det egentligen?

Kan det bli för mycket relationer

och för lite pedagogik?

Hinner eleverna lära sig tillräckligt?

 

Forskarna funderar på en annan sak också.

När pedagogerna talade om relationer

lät det ofta ganska vardagligt.

Forskarna tycker att det är viktigt att

ha ett professionellt språk

när man talar om relationer i yrket.

Professionen behöver utveckla det,

skriver de.

 

Så här kan du

använda resultaten

Forskare skriver alltså ofta om elevers svårigheter.

Specialpedagoger och speciallärare

talar mer om hur viktigt det är med relationer.

Det kan vara bra att veta

för dig som forskar.

 

Det är också bra att veta

för dig som planerar yrkes-utbildningar.

Specialpedagog-studenter behöver få

lära sig mer om relationskompetens.

De behöver få analysera och diskutera

pedagogiskt samspel.

Vad innebär det för elevens lärande?

Hur bygger du bra relationer?

 

Studenter behöver också få träna på

att kommunicera med elever på riktigt.

 

Kursplanerna inom programmen

behöver utvecklas.

Relationskompetens behöver finnas med.

 

Läs hela artikeln

‘It means everything’:

special educators’ perceptions of

relationships and

relational competence

 

Om forskarna

 

Jonas Aspelin

Högskolan Kristianstad

 

Daniel Östlund

Högskolan Kristianstad

 

Anders Jönsson

Högskolan Kristianstad

 

För mer information

Kontakta Jonas Aspelin

Jonas.Aspelin@hkr.se

Publicerat fredag 19 februari 2021