Avhandlingar

Här hittar du aktuella avhandlingar inom specialpedagogik från svenska lärosäten.

Elevinflytande i gränslandet mellan didaktik och makt – en studie av undervisningspraktiken i tre grundskolor

Författare: Linda Eriksson
Lärosäte: Mittuniversitetet
Publiceringsår: 2019
Avhandlingen studerar elevinflytande som didaktisk praktik och visar att elevinflytande tar sig olika uttryck och kan värderas olika beroende på vilka ideal för utbildning som lyfts fram. Resultaten visar också att en god vilja att förhålla sig till elever och anpassa undervisningen ofta gör att elever blir definierande och utlämnade utifrån vilka de är som individer.

The Nordic Model: Language games promoting literacy skills – a 10 year phonological intervention follow-up from kindergarten to grade 9

Författare: Ann-Christina Kjeldsen,
Lärosäte: Åbo akademi
Publiceringsår: 2019

Systematisk språkträning ger goda resultat för alla, men framför allt för barn som har läs- och skrivsvårigheter. Det visar en avhandling om effekter av språklekar i förskola och skola. Andelen elever med lässvårigheter från årskurs ett till årskurs nio var ungefär hälften så många bland de som språktränat, i jämförelse med kontrollgruppen.

Elever i matematiksvårigheter: Lärare och elever om låga prestationer i matematik

Författare: Ingemar Karlsson
Lärosäte: Lunds universitet
Publiceringsår: 2019

Vilka skäl, utöver dyskalkyli, kan ligga bakom låg prestation i matematik var en av frågeställningarna för denna avhandling. Resultaten visar att elever som inte klarar matten i huvudsak uppger matematikängsla, täta lärarbyten och dålig arbetsmiljö, medan lärarna lyfter fram elevernas dåliga kunskaper, ointressen och låg arbetsnivå.

 

Intellectual Disability and coexisting Autism and ADHD in Down syndrome – a population-based study

Författare: Ulrika Wester Oxelgren
Lärosäte: Uppsala universitet
Publiceringsår: 2019

Avhandlingen visar att det finns ett behov av medvetenhet om ökad förekomst av autismspektrumtillstånd och adhd hos barn med Downs syndrom. Forskarna föreslår därför att screening bör genomföras för dessa barn i åldern 3–5 år respektive i början av skolåren samt att det även bör göras en utvärdering avseende intellektuell funktionsnedsättning innan gymnasiet.

Föräldrastöd viktig skyddsfaktor mot beteendeproblem vid adhd

Författare: Matilda A Frick
Lärosäte: Uppsala universitet
Publiceringsår: 2019

I avhandlingen har forskaren kartlagt utvecklingen av självreglering hos barn med adhd. Syftena har varit att dels förstå hur adhd och adhd-symptom utvecklas, dels att undersöka möjligheten till tidig intervention och förebyggande insatser. Resultatet visar att en hög grad av föräldrastöd minskar risken för barn med adhd att utveckla beteendeproblem.

Grundlärares syn på inkluderingsmöjligheter vid läsinlärning för elever med kognitiva funktionsnedsättningar

Författare: Amanda Jatko
Lärosäte: Luleå tekniska universitet
Publiceringsår: 2019
Sammanfattning: Forskning visar att ett systematiskt arbete med inkludering behövs för att målgruppen ska få bästa möjliga undervisning i läsinlärning. Lärare menar att organisation och ledning är avgörande för synen på inkludering, samt att ett flexibelt arbetssätt behövs för att kunna anpassa undervisningen utefter elevers behov.

Läs hela avhandlingen här. 

The meaning(s) of inclusion in mathematics in student talk: Inclusion as a topic when students talk about learning and teaching in mathematics

Författare: Helena Roos
Lärosäte: Linnéuniversitetet
Publiceringsår: 2019
Sammanfattning: Avhandlingen visar bland annat på att sättet som matematikundervisningen är uppbyggd på påverkar elevernas mening av inkludering. Och att de uppgifter som används i undervisningen samt lärarens sätt att förklara och värdera elever med särskilda utbildningsbehov i matematik påverkar tillgängligheten till matematik för dessa elever.

Läs hela avhandlingen här. 

Aspects of Communication, Language and Literacy in Autism Child Abilities and Parent Perspectives

Författare: Emilia Carlsson
Lärosäte: Göteborgs universitet
Publiceringsår: 2019

Sammanfattning: Avhandlingen visar att strukturell och språklig förmåga och förmågor såsom läsning och berättarförmåga är associerade hos barn med autism men alla svårigheter går inte att förklara med språklig nivå. Språklig bedömning behöver göras på flera nivåer och språk- och läsförmåga följas upp över tid.

Läs hela avhandlingen här.

Mobile phones in school: From disturbing objects to infrastructure for learning

Författare: Torbjörn Ott
Lärosäte: Göteborgs universitet
Publiceringsår: 2018

Sammanfattning: Avhandlingen visar att även när lärare inte uppmuntrar användningen av mobiltelefoner har smarta telefoner blivit ett verktyg i skolarbetet. Utan riktlinjer kring smarta telefoner får dock den enskilde lärarens uppfattning och inställning stor betydelse.

Läs hela avhandlingen.

Visual Attention to Faces, Eyes and Objects: Studies of Typically and Atypically Developing

Författare: Johan L. Kleberg
Lärosäte: Uppsala universitet
Publiceringsår: 2018

Sammanfattning: Avhandlingen innefattar flera studier och handlar om uppmärksamhet hos barn i skolåldern med autismspektrumtillstånd och tonåringar med social ångest. Avhandlingen bidrar till förståelse av uppmärksamhetsprocesser.

Läs hela avhandlingen här.

Children with blindness: Developmental aspects, comorbidity and implications for education and support

Författare: Kim de Verdier
Lärosäte: Stockholms universitet
Publiceringsår: 2018

Sammanfattning: Kim de Verdiers avhandling visar att den stödmodell som erbjuds i Sverige till barn med blindhet, deras familjer och lärare, inte svarar upp mot gruppens komplexa behov. Avhandlingen har ett särskilt fokus på barn med blindhet och autismspektrum störning (ASD).

Läs hela avhandlingen här.

Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med ”alla” barn

Författare: Maria Olsson
Lärosäte: Stockholms universitet
Publiceringsår: 2018

Sammanfattning: Nio lärare beskriver sina frågor, erfarenheter, intressen och kunskap när det gäller att möta barn i behov av särskilt stöd. Avhandlingen beskriver förståelsen av ledarskapet ur ett relationellt perspektiv där pedagogen möter barnen och eleverna. Lärarna har uppfattningar om hur ledarskapet kan möjliggöra men också begränsa interaktionen när det gäller barn med särskilda behov. Då utmanas ledarskapet extra mycket.

Läs hela avhandlingen här.

Koka sjuda steka: ett sociokulturellt perspektiv på matlagning i hem och konsumentkunskap på grundsärskolan

Författare: Albina Granberg
Lärosäte: Uppsala universitet
Publiceringsår: 2018

Sammanfattning: Studien bygger på observationer i årskurs 6–9. Många av lärarna i studien har en stark idé om att mat ska lagas mat från grunden utifrån recept. Flertalet elever i särskolan har svårt med flera av de moment som detta kräver. Tillgången på torrvaror och bristen på färskvaror, innebär att det blir tyngdpunkt på att baka. Då missar eleven möjligheten att tillgodogöra sig kunskapen om att laga mat.

Läs hela avhandlingen här.

Peer interaction in preschool: Necessary, but not sufficient: The influence of social interaction on the link between behavior difficulties and engagement among children with and without

Författare: Madeleine Sjöman
Lärosäte: Jönköping University
Publiceringsår: 2018

Sammanfattning: Aktivt engagerade barn i förskolans vardag mår bättre, lär sig och utvecklas mer. Genom att sätta in extra stöd för barn med beteendesvårigheter redan i förskolan, kan engagemanget öka och därigenom koncentrationssvårigheter minska samt inlärning underlättas.

Läs hela avhandlingen här.

Measures that matter: Facilitating literacy through targeted instruction and assistive technology

Författare: Thomas Nordström
Lärosäte: Linnéuniversitetet
Publiceringsår: 2018

Sammanfattning: Resultatet visar hur anpassad undervisning, baserad på bedömningsdata och rekommendationer, kan användas för riktade insatser gentemot elevers individuella behov. Avhandlingen visar också hur användandet av assisterande teknik kan vara stärkande för elever med grava lässvårigheter.

Läs hela avhandlingen här.

Children at risk Securitization theory and special education reforms

Författare: Helen Dwyer
Lärosäte: Stockholms universitet
Publiceringsår: 2018

Sammanfattning: Avhandlingen syftar till att öka förståelsen av utbildningsreformsprocesser och bygger på tre fallstudier från Sydafrika och Sverige som undersöker utbildningsreformer inom det specialpedagogiska området mellan 1940-talet till 1970-talet. Den politiska, ideologiska och samhälleliga kontexten studeras för att kunna fastställa om och på vilket sätt utbildningsreformer kan ses som så kallade säkerhetiseringsprocesser.

Läs hela avhandlingen här.

Inkluderande undervisning: Lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv

Författare: Elaine Kotte
Lärosäte: Malmö universitet
Publiceringsår: 2017

Sammanfattning: Lärare är positiva och värderar den demokratiska aspekten av inkludering högt. Samtidigt är det svårt att räcka till. Det visar avhandlingen som belyser lärares uppfattning av lektionsplanering och lektionsarbete där intentionen är att inkludera alla elever.

Läs hela avhandlingen här.

Quality and efficacy of early intensive autism intervention: A matter of trust, knowledge, and supervision?

Författare: Ulrika Långh
Lärosäte: Karolinska institutet
Publiceringsår: 2017

Sammanfattning: Avhandlingen har dels undersökt förskolepersonals förkunskaper och inställning kring tidig intervention. Dels har man testat kvaliteten på insatser med hjälp av ett särskilt instrument. Resultatet visar ett samband mellan hög kvalitet på insatser och utvecklingstakt.

Läs hela avhandlingen här.

Grus i maskineriet? Några kommunala tjänstemäns, politikers, föräldrars och lärares syn på en skola för alla

Författare: Inga-Lill Matson
Lärosäte: Stockholms universitet
Publiceringsår: 2017

Sammanfattning: En fallstudie av en kommun som i mitten av 1990-talet tog beslut om total inkludering, en idé väckt av lärarna. Intervjuer med bland annat föräldrar, gjorda flera år efteråt, visar en extremt jämn fördelning av mycket nöjda, respektive mycket missnöjda föräldrar.

Läs hela avhandlingen här.

Läsutveckling under mellan- och högstadiet: en longitudinell studie av läsfärdigheter hos elever med och utan lässvårigheter

Författare: Karin Stenlund
Lärosäte: Stockholms universitet
Publiceringsår: 2017

Sammanfattning: En avhandling där en studie beskriver klassrumsvillkor och läsförmåga hos en grupp elever på mellanstadiet. En andra uppföljningsstudie beskriver och analyserar sedan utvecklingen i samma grupp samt granskar elevernas användning av strategier i betyg nio.

Läs hela avhandlingen här.

Inre kraft och yttre tryck perspektiv på specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor

Författare: Gerd Pettersson
Lärosäte: Umeå universitet
Publiceringsår: 2017

Sammanfattning: Avhandlingen bygger på data från rektorer, klasslärare och specialpedagoger från 58 glesbygdsskolor. Den visar att det finns relativt goda förutsättningar att ge särskilt stöd till elever med behov, men att verksamheters utformning kan vara avgörande.

Läs hela avhandlingen här.

Self-concepts and psychological health among children and adolescents with reading disabilities and the influence of assistive technology

Författare: Emma Lindeblad
Lärosäte: Linnéuniversitetet
Publiceringsår: 2017

Sammanfattning: En studie visar att elever med läs- och skrivsvårigheter inte har en mer negativ självbild än andra vilket tidigare forskning har visat. Det är övergripande trivsel, mående och motivation att lära sig som har den stora betydelsen, inte själva läsförståelsen.

Läs hela avhandlingen här.

Emotion recognition and expression in autism spectrum disorder: Significance, complexity, and effect of training

Författare: Steve Berggren
Lärosäte: Karolinska Institutet
Publiceringsår: 2017

Sammanfattning: Avhandlingen visar att de flesta barn med autismspektrumtillstånd är sämre på att tolka emotioner, men också att vissa dataspel hjälper dessa barn med att bli bättre på att känna av känslostämningar. Detta utan större kulturella skillnader i tre jämförda länder.

Läs hela avhandlingen här. 

Effects of Intensive Behavioural Treatment and a focused Imitation Intervention for young Children with Autism Spectrum Disorder - One plus One means More

Författare: Birgitta Spjut Janson
Lärosäte: Göteborgs universitet
Publiceringsår: 2017

Sammanfattning: Här utvärderas två sätt för ökat gemensamt uppmärksamhetsfokus hos små barn med autism. I en metod, Imitation Responsiv (IR), stimuleras barn av att initiera och iaktta respons – den vuxne imiterar barnet. I den andra metoden, Intensiv Beteende Terapi (IBT), imiterar barnet den vuxne.

Läs hela avhandlingen här. 

When two language modalities meet: Speech and sign language, and the impact on education

Författare: Ola Hendar
Lärosäte: Köpenhamns universitet
Publiceringsår: 2016
Sammanfattning: Avhandlingen bekräftar en fortsatt variation och avstånd i utbildningsresultat för elever med hörselnedsättning trots reformer och tekniska framsteg. En slutsats är att det finns en koppling mellan resultat och tidiga språkerfarenheter såsom tal, teckenspråk och gester och att ett mer pragmatiskt språkperspektiv kan förändra resultatet i positiv riktning.

Läs hela avhandlingen här. (PDF-dokument, 1 kB)

Publicerat onsdag 10 april 2019 Granskat torsdag 7 november 2019