Diskriminering

Att bli diskriminerad innebär att du missgynnas eller kränks. Skolan ska arbeta aktivt mot diskriminering och är skyldig att följa upp hur eleverna mår i skolan. 

Det finns sju olika diskrimineringsgrunder enlig lag:  

  • Kön
  • Könsöverskridande tillhörighet
  • Funktionsnedsättning
  • Etnisk tillhörighet
  • Religiös trosuppfattning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Här är några exempel på vad som är diskriminerande i skolan: 

Funktionsnedsättning - exempel

För elever med funktionsnedsättning är det diskriminerande att inte kunna delta i undervisningen. Lektioner går att anpassa och du kan få stöd för att lära dig det dina klasskamrater gör men utifrån dina förutsättningar.

Att ta bort trösklar, att läsa upp vad som står i läroböcker eller att erbjuda hjälpmedel som en elev behöver för att kunna delta i skolan är exempel på vad som kan behöva göras för att inte diskriminera elever i skolan.

Ett exempel är om du har ett rörelsehinder och idrottsläraren inte ger dig chans att kunna delta då ni ska spela fotboll.

Könsdiskriminering - exempel

Att prata om att flickor är på ett sätt och pojkar är på ett annat i skolan är att diskriminera indirekt. Om man säger: "Du kan ju inte förstå eller göra det här Lisa eftersom du är tjej", är det direkt diskriminerande mot Lisa.

Etnisk tillhörighet - exempel 

Precis som att prata om att flickor är på ett visst sätt och pojkar på ett annat är det också diskriminerande att prata nedlåtande om att svenskar är på ett sätt och de som är födda i ett annat land är på ett annat sätt.

Idrott och hälsa - undervisning som passar alla
Den här är en kortare version av en längre film som berättar om hur lärare kan anpassa undervisningen i ämnet idrott och hälsa för att passa alla elever.
Publicerat fredag 22 april 2022