Vidare läsning

Här hittar du förslag på litteratur för fördjupning och länkar till andra aktörer.

Litteratur för fördjupning

Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur & Kultur.

Ahlberg, A. (2013). Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik- att bygga broar. Stockholm: Liber AB.

Gustafsson, L.H. (2010). Elevhälsa börjar i klassrummet. Lund:Studentlitteratur.

Hjörne, E., & Säljö, R. (2013). Att platsa i en skola för alla. Elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.

Iwarsson, P. (2014). Samtal i skolan. En möjlighet till utveckling. Stockholm: Gothia Fortbildning AB.

Iwarsson, P. (2016). Du behövs som vuxen. Stockholm: Gothia fortbildning AB.

Jakobsson, I., & Lundgren, M. (2013). Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd, viktigare än diagnos. Stockholm: Natur & Kultur.

Johansson, O., & Svedberg, L. (2013). Att leda mot skolans mål. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Lehtinen, J., & Jakobsson Lundin, J. (2016). Psykologi i klassrummet. Falun: Lärarförlaget.

Lennéer Axelson, I., & Thylefors, I. (2005). Arbetsgruppens psykologi. Stockholm: Natur & Kultur.

Milerad, J., & Lindgren, C. (2014). Evidensbaserad elevhälsa. Lund: Studentlitteratur.

Milerad, J., Solders Wändahl, Y., & Swensson, M. (2016). Leda och organisera medicinsk elevhälsa. handbok för vårdgivare, skolledare och verksamhetschefer. Lund: Studentlitteratur.

Partanen, P. (2012). Att utveckla elevhälsa. Östersund: Skolutvecklarna Sverige AB.

Robinson, V. (2015). Elevnära skolledarskap. Falun: Lärarförlaget.

Scherp, H-Å. (2015). Lärandebaserad skolutveckling. Lund: Studentlitteratur.

Skolverket & Socialstyrelsen. (2016). Vägledning för elevhälsan. Socialstyrelsen.

Thylefors, I. (2013). Babels torn: om tvärprofessionellt teamsamarbete. Stockholm: Natur & Kultur.

Timperley, H. (2013). Det professionella lärandets inneboende kraft. Lund: Studentlitteratur.

Olsson, S. (2016). Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur.

Österberg, J. (2014). Resultatanalys i skolan. Lund: Studentlitteratur.

Öquist, O. (2008). Systemteori i praktiken- konsten att lösa problem och nå resultat. Stockholm: Gothia Fortbildning AB.

Länkar till andra aktörer

Skolverkets sidor om elevhälsan
Skolinspektionens sidor om elevhälsan
Myndigheten för delaktighet
Sveriges kommuner och landsting
Socialstyrelsen
Riksföreningen för skolsköterskor
Svenska skolläkarföreningen
BRIS
Sveriges skolkuratorers förening
Skolpsykologerna
Skolkuratorerna 
elevhälsan.se

Publicerat fredag 11 november 2016 Granskat onsdag 31 januari 2018
SPSM:s rådgivare

Fråga en rådgivare

Fråga en rådgivare, kundtjänsten inom specialpedagogik!

Öppet vardagar 12.00 till 16.00 
Tel: 010 473 60 00
Leta bland våra frågor och svar
Skicka in din fråga här i vårt formulär.

Bilden föreställer en flicka som gungar

Sök stöd hos oss

Behöver ni hjälp att utveckla skolans elevhälsoarbete? Välkommen med er förfrågan!