Samverkan för elevhälsa

I skolans elevhälsoarbete behöver formerna för samverkan definieras. Det handlar om samverkan inom elevhälsan, men också mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal.

Den samlade elevhälsans tvärprofessionella kompetens ska bidra till fler perspektiv och frågeställningar för att i samverkan med övriga i skolan möjliggöra ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete. Elevhälsoarbetet innebär också samverkan med andra aktörer utanför skolan.

I Vägledning för elevhälsan står det att:

"Samverkan ska användas som medel för att lösa sammansatt problematik på skolan där kompetens från flera olika professioner är nödvändig."

Samverkan i skolan

Elevhälsan är en resurs för hälsofrämjande skolutveckling och ska tillsammans med lärare och övrig skolpersonal bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Det arbetet förutsätter en hög grad av samverkan inom elevhälsan men också mellan elevhälsan, lärare och övrig personal i skolan. Samverkan mellan olika professioner är nödvändig för att kunna förstå och stötta elever i det sammanhang eleverna befinner sig i. För elever med funktionsnedsättning är det av särskilt stor betydelse att denna samverkan fungerar.

De olika professionerna i elevhälsan ska utifrån sina respektive kompetenser bidra till en bredare helhetslösning.

"För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses." Skollagen, kap 2 25§

Den samlade elevhälsans kompetens behöver synliggöras och förankras i den pedagogiska verksamheten för att den ska komma eleverna tillgodo. En samsyn kring roller, begrepp och uppdrag utgör en grund för samverkan kring det gemensamma elevhälsoarbetet. Hur det arbetet ska utformas behöver diskuteras på arbetsplatsnivå, dels för varje yrkeskategori, dels för teamet som helhet och dels för skolan som organisation. Genom att organisera för samverkan mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal möjliggörs ett gemensamt lärande kring frågeställningar på individ, grupp- och organisationsnivå.

Samverkan med andra aktörer

Elevhälsoarbete innebär även en omfattande samverkan med andra aktörer utanför skolan som på olika sätt har med elever och deras familjer att göra. Det kan vara kommunala och statliga myndigheter. Det också vara landstingets olika aktörer som exempelvis Barn- och ungdomspsykiatri, habilitering eller i förekommande fall sjukhus. Se vidare om samverkan utanför skolan i Vägledning för elevhälsan.

För att viktig information inte ska gå förlorad i övergångar inom och mellan skolformer är samverkan och dokumentation viktigt för elevens fortsatta lärandesituation. För elever med funktionsnedsättning är det av särskild stor vikt för att främja kontinuitet i skolgången. Se vidare i Skolverkets stödmaterial Övergångar inom och mellan skolor och skolformer. Se även filmen Ligga steget före  som handlar om övergång från förskola -skola, där personal berättar om framförhållning, planering och samverkan med andra aktörer som måste till, för att ge förutsättningar för en bra skolstart.

Alla som arbetar med barn och elever i och utanför skolan ska även värna om elevens rätt till delaktighet i enlighet med Barnkonventionens. Det gäller även elevhälsoarbetet som ska präglas av ett barnperspektiv.

Publicerat onsdag 29 mars 2023