Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar -TUFF

Utbildningsanordnare kan söka statsbidrag hos oss för att arrangera TUFF. SPSM beslutar om tilldelning av statsbidrag samt följer upp och utvärderar effekterna av bidraget.

Är du förälder och vill gå TUFF? Här hittar du mer information.

Utbildningen består av påbyggbara kurser om sammanlagt 240 timmar. Deltagarna erbjuds boende och barntillsyn vid behov.

Teckenspråksutbildningen förutsätter att föräldrar har vissa kunskaper i teckenspråk. Föräldrarna ska ha deltagit i regionens introduktionsutbildning eller ha motsvarande kunskaper i teckenspråk för att gå TUFF.

Utbildningsplanen för TUFF bygger på Skolverkets ramkursplan.

Vilka bidrag finns att söka?

För genomförande av TUFF-utbildning kan utbildningsanordnaren söka bidrag för kostnader som avser undervisning, barntillsyn, logi och övrigt i anknytning till utbildningen.

Vilka krav ställs?

Anordnaren ska ha lärarkompetens inom teckenspråk, ha en teckenspråkig miljö och bör sträva efter att ge syskon teckenspråksundervisning parallellt med föräldrarnas undervisning. Övriga krav som ställs finns att läsa i förordningen om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, se länk här ovanför.

SPSM kan komma att begära in underlag som styrker uppgifterna i utbildningsanordnarens redovisning av kostnader för TUFF. Vid en kontroll ska utbildningsanordnaren kunna göra ett utdrag från bokföringen som endast innehåller kostnader och intäkter som hör till TUFF. Det innebär att kostnader som finansieras med TUFF-bidrag ska bokföras separat, till exempel på eget kostnadsställe.

Bedömning av ansökan

Vi bedömer ansökningarna utifrån förutsättningarna för kvaliteten på undervisning, barntillsyn och teckenspråkig miljö. Innan vi beslutar om bidrag får intresseorganisationerna möjlighet att lämna synpunkter på de beslut vi planerar.

Uppföljning och utvärdering av teckenspråksutbildning

SPSM följer upp och utvärderar TUFF.

Publicerat fredag 16 december 2022