Utvecklingsprojekt för barn och elever med funktionsnedsättning

Det här bidraget går till utvecklingsprojekt och analyser som syftar till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

Målgruppen ska finnas inom den verksamhet där projektet genomförs och vara fler än enstaka barn och elever. Projektet ska ha mål som är kopplade till syftet med bidraget. I projektet genomför ni insatser eller aktiviteter för att nå projektets mål.

Ett projekt är avgränsat i tid till skillnad från ordinarie verksamhet. Projektarbete är en arbetsform som är tillfällig. Det kan till exempel vara en projektledare som driver projektet och en eller flera personer som är med i en projektgrupp som arbetar med att nå målen med projektet.

Vem kan söka

Skolor och förskolor inom skolväsendet kan söka bidrag för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. Ett undantag är den statliga specialskolan som inte kan få bidrag. Om en fristående aktör inom vuxenutbildningen ska genomföra ett projekt, måste den kommunala huvudmannen vara den som ansöker om bidraget.

Bidrag

Vi beviljar bidrag för utvecklingsprojekt 12 månader åt gången. Projekten bedrivs i huvudsak per läsår. Om ni vill fortsätta ett projekt ytterligare ett läsår behöver en ny projektansökan skickas in. Vi beviljar bidrag för fortsättning endast en gång.

Bidrag beviljas till

 • lönekostnader för tjänster i projektledning och projektgrupp. Vi beviljar bidrag utifrån den faktiska lönekostnaden men med ett lönetak på 550000 kronor per heltidstjänst (i detta belopp ska också sociala avgifter ingå). Det medför vanligtvis viss egenfinansiering.

Bidrag beviljas inte till:

 • kostnader för kurser, inköp, resekostnader, byggnadsanpassningar eller utrustning
 • produktion av material och läromedel

Ansökan

Ansökan för utvecklingsprojekt eller analyser för barn och elever med funktionsnedsättning är öppen från 14 september 2020. Sista ansökningsdag är 30 november 2020. Ansökningstiden gäller både för nya utvecklingsprojekt och för de som söker om fortsättning för ett andra projektår.

I översikten över ansökan till utvecklingsprojekt (Word-dokument, 76 kB) kan du se se vilka frågor som ingår i ansökan och använd gärna dokumentet som mall för det du sedan ska fylla i digitalt i bidragsportalen. Observera att mindre förändringar kan ske i frågorna.

Så här ansöker du

Du och din verksamhet ansöker om bidrag för utvecklingsprojekt digitalt i myndighetens Bidragsportal. För att kunna logga in i bidragsportalen måste ni först registrera en användare.

Där finns en länk till ansökningsformuläret som heter Utvecklingsprojekt för barn och elever med funktionsnedsättning. Länken är aktiv så länge ansökningstiden är öppen.

De som söker bidrag för ett andra år, så kallade fortsättningsprojekt, ska också göra en ny fullständig ansökan i bidragsportalen och där kryssa i att det är ett fortsättningsprojekt. För att beviljas ett andra år behöver ni i ansökan beskriva varför ni har behov av ytterligare ett år och redogöra för vad ni tänker utveckla då.

Spara en back-up! För att säkerställa att ni inte går miste om den information som ni skriver in i ansökningsformuläret, rekommenderar vi att ni först skriver texten i ett dokument och sparar som back-up.

Så bedömer vi er ansökan

Vi bedömer om

 • ansökan är från en behörig skolhuvudman.
 • syftet är att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt.
 • målgruppen är barn och eller elever med funktionsnedsättning.
 • det finns ett tydligt identifierat behov för en definierad målgrupp i den egna verksamheten och om behovet är tydligt kopplat till en problembild i verksamheten.
 • målet/målen är tydligt anpassade till målgruppen och möjliga att följa upp samt om aktiviteterna i projektet är kopplade till att uppnå projektmålet/målen.
 • projektet har en övergripande planering om hur erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara när projektet är slut.

Avslutningsvis gör vi en samlad bedömning av projektets förväntade effekt. Det vill säga, en samlad bedömning av behov, aktiviteter, hållbarhet och effekter för målgruppen. Betoning ligger på de långsiktiga effekter som projektet förväntas ge för målgruppen. Projektet ska leda till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt.

De senaste åren har det varit många ansökningar i förhållande till den bidragssumma vi har att fördela. Det innebär att även ansökningar som uppfyller ovanstående bedömningsgrunder kan få avslag i konkurrens med de andra. 

Beslut

Beslut beräknas fattas under april månad. När beslutet fattas skickas en notifiering ut till de i ansökan angivna som ansvarig för ansökan och ansvarig verksamhetschef. Beslutet hämtar ni genom att logga in i bidragsportalen, alltså på samma ställe som ni ansökte om bidraget.

Utbetalning av bidraget sker vid två tillfällen under hösten, med hälften var under månaderna september och december.

När beslutet är fattat utses en kontaktperson inom SPSM som kommer ta kontakt med er i nära anslutning till angiven projektstart, efter redovisning och sex månader efter projektavslut.

Redovisning

Redovisningen består av två delar, ett redovisningsformulär (med frågor om projektet och hur ni använt bidraget) och en författad slutrapport. Redovisningen sker i bidragsportalen, där ni finner redovisningsformuläret och bifogar er slutrapport. För utvecklingsprojekt som har beviljats utvecklingsprojekt för ytterligare ett läsår ställs inga krav på bifogad slutrapport för det första året. Den bifogas istället vid slutredovisning av andra årets projekt.

I översikten över slutredovisning för utvecklingsprojekt för barn och elever med funktionsnedsättning (Word-dokument, 76 kB) kan du se se vilka frågor som ingår. Observera att mindre förändringar kan ske i frågorna.

Ni kan med fördel använda vår mall för slutrapport (Word-dokument, 90 kB) och använd instruktionerna för slutrapport. (PDF-dokument, 183 kB) Ni bifogar sedan slutrapporten i formuläret i bidragsportalen.

 • Sista dag för redovisning av fortsättningsprojekt som beviljats bidrag för kalenderår 2020 är den 1 februari 2021, om inte annan överenskommelse gjorts med SPSM.
 • Sista dag för redovisning av utvecklingsprojekt som beviljats bidrag för läsår 2020 - 2021 är den 30 september 2021, om inte annan överenskommelse gjorts med SPSM.

Redovisningen gör du i bidragsportalen.

Använd vår logotyp

När ni berättar om ert projekt, till exempel på webbsidor, i presentationer eller i rapporter vill vi att ni använder vår bidragslogotyp som visar att ni har fått stöd från oss. Hämta vår logotyp här. (Bild, 58 kB) 

Inspirerande exempel

Ta del av vad andra gjort i sina projekt under sidan Inspirerande exempel 

Projekt som fått bidrag

I dokumenten nedan kan du se hur vi fördelat bidraget under olika år. Du kan se projektens rubriker och hur mycket respektive projekt beviljats i bidrag.

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat måndag 7 december 2020