Utvecklingsprojekt för barn och elever med funktionsnedsättning

Det här bidraget går till utvecklingsprojekt och analyser som syftar till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

Målgruppen ska finnas inom den verksamhet där projektet genomförs och vara fler än enstaka barn och elever. Projektet ska ha mål som är kopplade till syftet med bidraget. I projektet genomför ni insatser eller aktiviteter för att nå projektets mål.

Ett projekt är avgränsat i tid till skillnad från ordinarie verksamhet. Projektarbete är en arbetsform som är tillfällig. Det kan till exempel vara en projektledare som driver projektet och en eller flera personer som är med i en projektgrupp som arbetar med att nå målen med projektet.

Vem kan söka

Skolor och förskolor inom skolväsendet kan söka bidrag för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. Ett undantag är den statliga specialskolan som inte kan få bidrag. Om en fristående aktör inom vuxenutbildningen ska genomföra ett projekt, måste den kommunala huvudmannen vara den som ansöker om bidraget.

Bidrag

Vi beviljar bidrag för utvecklingsprojekt 12 månader åt gången. Projekten bedrivs i huvudsak per läsår. Om ni vill fortsätta ett projekt ytterligare ett läsår behöver en ny projektansökan skickas in. Vi beviljar bidrag för fortsättning endast en gång.

Bidrag beviljas till:

 • lönekostnader för tjänster i projektledning och projektgrupp. Vi beviljar bidrag utifrån den faktiska lönekostnaden men med ett lönetak på 550000 kronor per heltidstjänst (i detta belopp ska också sociala avgifter ingå). Det medför vanligtvis viss egenfinansiering.

Bidrag beviljas inte till:

 • kostnader för kurser, inköp, resekostnader, byggnadsanpassningar eller utrustning
 • produktion av material och läromedel

Ansökan

Ansökan för utvecklingsprojekt eller analyser för barn och elever med funktionsnedsättning är öppen från 13 september 2021. Sista ansökningsdag är 30 november 2021. Ansökningstiden gäller både för nya utvecklingsprojekt och för de som söker om fortsättning för ett andra projektår.

I översikten över ansökan till utvecklingsprojekt (Word-dokument, 76 kB) kan du se se vilka frågor som ingår i ansökan och använd gärna dokumentet som mall för det du sedan ska fylla i digitalt i bidragsportalen. Observera att mindre förändringar kan ske i frågorna.

Så här ansöker du

Du och din verksamhet ansöker om bidrag för utvecklingsprojekt digitalt i myndighetens Bidragsportal. För att kunna logga in i bidragsportalen måste ni först registrera en användare.

Där finns en länk till ansökningsformuläret som heter Utvecklingsprojekt för barn och elever med funktionsnedsättning. Länken är aktiv så länge ansökningstiden är öppen.

De som söker bidrag för ett andra år, så kallade fortsättningsprojekt, ska också göra en ny fullständig ansökan i bidragsportalen och där kryssa i att det är ett fortsättningsprojekt. För att beviljas ett andra år behöver ni i ansökan beskriva varför ni har behov av ytterligare ett år och redogöra för vad ni tänker utveckla då.

Spara en back-up! För att säkerställa att ni inte går miste om den information som ni skriver in i ansökningsformuläret, rekommenderar vi att ni först skriver texten i ett dokument och sparar som back-up.

Så bedömer vi er ansökan

Vi bedömer om

 • ansökan är från en behörig skolhuvudman.
 • syftet är att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt.
 • målgruppen är barn och eller elever med funktionsnedsättning.

Därefter poängsätts ansökan utifrån de bedömningskriterier och poängnivåer som beskrivs nedan.

Behov: Vilka behov finns?

Finns identifierade behov i verksamheten som inte är tillgodosedda för projektets målgrupp? Bedömningen av behov ska utgå ifrån en beskrivning av behov hos målgruppen i den egna verksamheten, inte ta ställning till hur stora behoven i verksamheten är.

 • 2 poäng: Det finns ett tydligt identifierat och beskrivet behov för en definierad målgrupp i den egna verksamheten. Behovet är tydlig kopplat till en problembild i verksamheten.
 • 1,5 poäng: Det finns ett identifierat och beskrivet behov för målgruppen i verksamheten. Behovet är kopplat till en problembild i verksamheten.
 • 1 poäng: Det finns ett identifierat behov i verksamheten. Det saknas beskrivning av problembildens koppling till identifierad målgrupp i verksamheten.
 • 0 poäng: Uppfyller inte ovanstående krav.

Struktur: Hur är kopplingen mellan aktiviteter, mål och målgrupp?

Är målen anpassade till målgruppen och uppföljningsbara? Syftar projektets aktiviteter till de uppsatta målen?

 • 2 poäng: Målen är tydligt anpassade till målgruppen och är möjliga att
  följa upp. Aktiviteterna i projektet är kopplade till att uppnå målet eller målen med projektet. Samtliga krav ska uppfyllas på denna
  nivå, om de ska få 2 poäng.
 • 1 poäng: Målen är övergripande, men ändå anpassade till målgruppen. Till viss del är aktiviteterna vara kopplade till målet eller målen. Till exempel om ansökan har tydliga aktiviteter men målet är diffust eller det finns tydliga mål men som inte är kopplade till aktiviteterna så ges 1 poäng.
 • 0 poäng: Uppfyller inte ovanstående krav.

Hållbarhet: Hur ska verksamheten ta tillvara erfarenheter och kunskaper från projektet?

Här görs en bedömning av projektets möjligheter att faktiskt resultera i en förbättring för målgruppen med fokus på att projektets resultat tas om hand. Det vill säga att i ansökan finns en övergripande beskrivning på hur verksamheten ska tillvarata de kunskaper och erfarenheter som projektet är tänkt att leda till.

 • 1 poäng: Det finns en övergripande planering om hur erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara när projektet är slut.
 • 0,5 poäng: Det är otydligt formulerat hur erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara när projektet är slut.
 • 0 poäng: Uppfyller inte ovanstående krav.

Effekter: Vilken effekt har projektet?

Här görs en helhetsbedömning utifrån bedömningsfunktionens professionella kompetens. Det vill säga en samlad bedömning av behov, aktiviteter, hållbarhet och effekter för målgruppen. Betoning ska ligga på de långsiktiga effekter som projektet förväntas ge för målgruppen. Projektet ska leda till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt.

 • 4 poäng: Utvecklingsprojektet bedöms ge mycket goda effekter för målgruppen.
 • 3 poäng: Utvecklingsprojektet bedöms ge goda effekter för målgruppen.
 • 1 poäng: Utvecklingsprojektet bedöms ge begränsade effekter för
  målgruppen.
 • 0 poäng: Uppfyller inte ovanstående krav.

De senaste åren har det varit många ansökningar i förhållande till den bidragssumma vi har att fördela. Det innebär att även ansökningar som uppfyller ovanstående bedömningsgrunder kan få avslag i konkurrens med de andra. 

Beslut

Beslut beräknas fattas under april månad. När beslutet fattas skickas en notifiering ut till de i ansökan angivna som ansvarig för ansökan och ansvarig verksamhetschef. Beslutet hämtar ni genom att logga in i bidragsportalen, alltså på samma ställe som ni ansökte om bidraget.

Utbetalning av bidraget sker vid två tillfällen under hösten, med hälften var under månaderna september och december.

När beslutet är fattat utses en kontaktperson inom SPSM som kommer ta kontakt med er i nära anslutning till angiven projektstart, efter redovisning och sex månader efter projektavslut.

Redovisning

Redovisningen består av två delar, ett redovisningsformulär (med frågor om projektet och hur ni använt bidraget) och en författad slutrapport. Redovisningen sker i bidragsportalen, där ni finner redovisningsformuläret och bifogar er slutrapport. För utvecklingsprojekt som har beviljats utvecklingsprojekt för ytterligare ett läsår ställs inga krav på bifogad slutrapport för det första året. Den bifogas istället vid slutredovisning av andra årets projekt.

I översikten över slutredovisning för utvecklingsprojekt för barn och elever med funktionsnedsättning (Word-dokument, 76 kB) kan du se se vilka frågor som ingår. Observera att mindre förändringar kan ske i frågorna.

Ni kan med fördel använda vår mall för slutrapport (Word-dokument, 100 kB) och använd instruktionerna för slutrapport. (PDF-dokument, 183 kB) Ni bifogar sedan slutrapporten i formuläret i bidragsportalen.

 • Sista dag för redovisning av fortsättningsprojekt som beviljats bidrag för kalenderår 2020 är den 1 februari 2021, om inte annan överenskommelse gjorts med SPSM.
 • Sista dag för redovisning av utvecklingsprojekt som beviljats bidrag för läsår 2020 - 2021 är den 30 september 2021, om inte annan överenskommelse gjorts med SPSM.

Redovisningen gör du i bidragsportalen.

Använd vår logotyp

När ni berättar om ert projekt, till exempel på webbsidor, i presentationer eller i rapporter vill vi att ni använder vår bidragslogotyp som visar att ni har fått stöd från oss. Hämta vår logotyp här. (Bild, 58 kB) 

Inspirerande exempel

Ta del av vad andra gjort i sina projekt under sidan Inspirerande exempel 

Projekt som fått bidrag

I dokumenten nedan kan du se hur vi fördelat bidraget under olika år. Du kan se projektens rubriker och hur mycket respektive projekt beviljats i bidrag.

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat onsdag 2 juni 2021