Utvecklingsprojekt kopplade till kurs inom vuxenutbildningen

Ett utvecklingsprojekt inom denna prioritering ska ha som syfte att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt. Målgruppen ska vara vuxenstuderande med funktionsnedsättning.

Verksamheter inom kommunal vuxenutbildning kan söka detta bidrag förutsatt att de genomgått kursen Specialpedagogiskt perspektiv på vuxenutbildningen. Om en fristående aktör inom vuxenutbildningen ska genomföra ett projekt, måste den kommunala huvudmannen vara den som ansöker om bidraget

Vem kan söka

För att kunna beviljas bidrag inom denna prioritering är en förutsättning att sökande tidigare genomfört myndighetens nätbaserade kurs Specialpedagogiskt perspektiv på vuxenutbildningen. För de som inte ännu genomfört kursen går det att anmäla sig till höstens kurstillfälle med start vecka 37, 2021. 

För er som tänkt genomföra kursen under hösten: Inom kursens ram utför deltagarna en fördjupningsuppgift om hur verksamheten på ett bättre sätt ska kunna organisera och möta vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Den här uppgiften kopplas till att verksamheten ansöker om bidrag för att genomföra ett utvecklingsprojekt. 

För er som tidigare gått kursen och vill söka: Gör er ansökan i bidragsportalen mellan den 16 augusti – 16 september.

Bidrag

Ni kan beviljas bidrag för utvecklingsprojekt inom denna prioritering för max sex månader per projekt. Maxbeloppet som beviljas för denna typ av projekt är 275 000 kronor.

Bidrag beviljas till

  • lönekostnader för tjänster inom projektet

Vi beviljar bidrag utifrån den faktiska lönekostnaden men med ett lönetak på 550 000 kronor per heltidstjänst (i detta belopp ska också sociala avgifter ingå). Det innebär att maxbeloppet är uppfyllt vid en tjänstgöringsgrad på 100 procent under en sexmånadersperiod och om lönekostnaden är 275 000 eller mer.

Bidrag beviljas inte till

  • kostnader för kurser, inköp, byggnadsanpassningar eller utrustning
  • produktion av material och läromedel

Ansökan

För er som tänkt genomföra kursen under hösten: Ansökan för utvecklingsprojekt kopplade till SPSM:s kurs inom vuxenutbildningen är öppen i anslutning utbildningstillfället vecka 37-47.

För er som tidigare genomfört kursen: Ansökan för utvecklingsprojekt kopplade till SPSM:s kurs inom vuxenutbildningen är öppen 16 augusti – 16 september.

Innan ni ansöker om bidrag kan det vara bra att titta igenom vilka frågor som kommer ställas i ansökan. Här (Word-dokument, 76 kB) kan ni se vilka frågor som ingår. Observera att mindre förändringar kan ske.

Så här ansöker ni

För att kunna logga in i bidragsportalen måste ni först registrera en användare.

Där finns en länk till ansökningsformuläret som heter Utvecklingsprojekt kopplade till SPSM:s kurs inom vuxenutbildningen. Länken är aktiv så länge ansökningsperioden pågår.

Observera! För att säkerställa att ni inte går miste om den information som ni skriver in i ansökningsformuläret, rekommenderar vi att ni först skriver texten i ett dokument och sparar som back-up.

Vi bedömer om

  • ansökan är från en behörig skolhuvudman
  • syftet är att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt.
  • målgruppen är elever med funktionsnedsättning.
  • det finns ett identifierat och beskrivet behov för målgruppen i verksamheten.
  • målet/målen är anpassade till målgruppen samt om aktiviteterna i projektet är kopplade till att uppnå projektmålet/målen.
  • det är formulerat hur erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara när projektet är slut

Avslutningsvis gör vi en samlad bedömning av projektets förväntade effekt. Det vill säga en samlad bedömning av behov, aktiviteter, hållbarhet och effekter för målgruppen. Betoning ligger på de långsiktiga effekter som projektet förväntas ge för målgruppen. Projektet ska leda till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt.

Beslut

Beslut beräknas fattas i nära anslutning till sista ansökningsdagen. När beslutet fattas skickas en notifiering ut till de i ansökan angivna som ansvarig för ansökan och ansvarig verksamhetschef. Beslutet hämtar ni genom att logga in i bidragsportalen alltså på samma ställe som ni ansökte om bidraget.

För de som utför kursen och ansöker på våren sker utbetalning i juni, och för de som utför kursen och ansöker på hösten sker utbetalning i december.

Redovisning

Redovisningen består av två delar, ett redovisningsformulär (med frågor om projektet och hur ni använt bidraget) och en skriftlig slutrapport som ni ska bifoga. Redovisningen sker i bidragsportalen där ni finner redovisningsformuläret och bifogar er slutrapport.

Här kan ni se vilka frågor som ingår i redovisningsformuläret. Observera att mindre förändringar kan ske i frågorna.

Slutrapporten skriver ni enligt våra instruktioner för slutrapport. Ni kan med fördel använda vår mall för slutrapport. Ni bifogar sedan slutrapporten i formuläret i bidragsportalen.

För de som går kursen under våren 2021 och genomför projektet under hösten 2021 är sista dag för redovisning av utvecklingsprojektet den 28 februari 2022, om inte annan överenskommelse gjorts med SPSM.

För de som tidigare gått kursen eller går kursen under hösten 2021 och därefter genomför ett utvecklingsprojekt är sista dag för redovisning av utvecklingsprojektet den 30 september 2022, om inte annan överenskommelse gjorts med myndigheten.

Använd vår logotyp

När ni berättar om ert projekt, till exempel på webbsidor, i presentationer eller i rapporter vill vi att ni använder vår bidragslogotyp som visar att ni har fått bidrag från oss. Här kan ni hämta den (Bild, 58 kB).

Publicerat måndag 10 maj 2021