Utvecklingsprojekt för barn och elever med synnedsättning eller blindhet

Ett prioriterat område inför 2021 är barn och elever med synnedsättning. Ett utvecklingsprojekt inom denna prioritering ska ha som syfte att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt. Målgruppen ska vara barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning eller blindhet, med eller utan andra funktionsnedsättningar.

Den här prioriteringen har tillkommit för att du som huvudman bättre ska kunna möta den specifika målgruppens behov. Tanken är att ansvariga pedagoger, assistenter och även it-tekniker vid behov ska kunna få möjlighet till kompetensutveckling och praktiserande av färdigheter inom till exempel förhållningssätt, kommunikation och lärverktyg.

Utvecklingsprojekten ska vara tydligt avgränsade och kan med fördel involvera enstaka barn eller elever. Aktiviteterna ska vara begränsade och inriktade på det praktiska genomförandet. I och med dessa begränsningar och avgränsningar ställer vi inga krav på en omfattande projektorganisation, kartläggningsarbete eller etableringsplan, vilket annars är en förutsättning för att utvecklingsprojekt ska beviljas bidrag.

Vem kan söka

Skolor och förskolor inom skolväsendet kan söka detta avgränsade och inriktade bidrag. Bidraget används för att utveckling eller kompetenshöjning, med målet att öka måluppfyllelse eller kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med synnedsättning eller blindhet, med eller utan andra funktionsnedsättningar.

Ett undantag är Specialskolan som inte kan få bidrag. Om en fristående aktör inom vuxenutbildningen ska genomföra ett projekt, måste den kommunala huvudmannen vara den som ansöker om bidraget.

Bidrag

Ni kan beviljas bidrag för utvecklingsprojekt inom denna prioritering för max sex månader per projekt. Maxbeloppet som beviljas för denna typ av projekt är 200 000 kronor.

Bidrag beviljas till

  • lönekostnader för tjänster inom projektet så som till exempel pedagog, assistent eller it-tekniker. Vi beviljar bidrag utifrån den faktiska lönekostnaden men med ett lönetak på 550 000 kronor per heltidstjänst, sociala avgifter inräknat. Det innebär att maxbeloppet är uppfyllt vid en tjänstgöringsgrad på 73 procent under en sexmånadersperiod och om lönekostnaden är 200 000 eller mer.
  • kostnader för resor och boende i samband med fortbildningsinsatser som genomförs i Specialpedagogiska skolmyndighetens regi. För hållbarhetens skull ser vi gärna att fler än en deltar men vi beviljar bidrag för resa och boende för max tre personer. Kostnaderna för resor och boende ska vara på en rimlig nivå i förhållande till avståndet och målet med utbildningen.

Bidrag beviljas inte till

  • kostnader för inköp, byggnadsanpassningar eller utrustning
  • produktion av material och läromedel

Ansökan

Ansökan för utvecklingsprojekt för barn och elever med synnedsättning eller blindhet är öppen från 1 februari 2021. Sista ansökningsdag är 29 oktober 2021.

I översikten över ansökan till utvecklingsprojekt för barn och elever med synnedsättning (Word-dokument, 76 kB) kan du se se vilka frågor som ingår i ansökan och använd gärna dokumentet som mall för det du sedan ska fylla i digitalt i bidragsportalen. Observera att mindre förändringar kan ske i frågorna.

Så här ansöker ni

Ansökan om bidrag för utvecklingsprojekt görs digitalt i vår bidragsportal. För att kunna logga in i bidragsportalen måste ni först registrera en användare.

Där finns en länk till ansökningsformuläret som heter Utvecklingsprojekt för barn och elever med synnedsättning eller blindhet. Länken är aktiv så länge ansökningstiden är öppen.

Spara en back-up! För att säkerställa att ni inte går miste om den information som ni skriver in i ansökningsformuläret, rekommenderar vi att ni först skriver texten i ett dokument och sparar som back-up.

Så bedömer vi er ansökan

Vi bedömer om

  • ansökan är från en behörig skolhuvudman.
  • syftet är att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt.
  • målgruppen är barn och eller elever med synnedsättning eller blindhet.
  • det finns ett identifierat och beskrivet behov för målgruppen i verksamheten.
  • målet/målen är anpassade till målgruppen samt om aktiviteterna i projektet är kopplade till att uppnå projektmålet/målen.
  • det är formulerat hur erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara när projektet är slut.

Avslutningsvis gör vi en samlad bedömning av projektets förväntade effekt. Det vill säga en samlad bedömning av behov, aktiviteter, hållbarhet och effekter för målgruppen. Betoning ligger på de långsiktiga effekter som projektet förväntas ge för målgruppen. Projektet ska leda till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt.

Beslut

Beslut fattas i så nära anslutning till ansökan som möjligt. När beslutet fattas skickas en notifiering ut till de i ansökan angivna som ansvarig för ansökan och ansvarig verksamhetschef. Beslutet hämtar ni genom att logga in i bidragsportalen, alltså på samma ställe som ni ansökte om bidraget.

Utbetalning sker i nära anslutning till beslutet, under antingen mars, juni, september eller december.

Redovisning

Redovisningen består av ett redovisningsformulär med frågor om projektet och hur ni använt bidraget. Redovisningsformuläret finner du i bidragsportalen,

Sista dag för redovisning av utvecklingsprojekt inom denna prioritering är vanligtvis inom två veckor efter avslutat projekt. Datum finns angivet i ert beslut.

I översikten över slutredovisning för utvecklingsprojekt för barn och elever med synnedsättning (Word-dokument, 76 kB) kan du se se vilka frågor som ingår och använd gärna dokumentet som mall för det du sedan ska fylla i digitalt i bidragsportalen. Observera att mindre förändringar kan ske i frågorna.

Använd vår logotyp

När ni berättar om ert projekt, till exempel på webbsidor, i presentationer eller i rapporter vill vi att ni använder vår bidragslogotyp som visar att ni har fått stöd från oss. Hämta logotypen (Bild, 58 kB)

 

 

Publicerat onsdag 27 januari 2021