Huvudmän för omvårdnad

Särskilda omvårdnadsinsatser inom skolområdet är det bidrag som huvudmannen kan söka för omvårdnadsinsatserna vid Rh-anpassad utbildning. Huvudmannen kan söka bidrag till kostnader för personal, lokaler, administration med mera.

I juni månad innan ett nytt läsår, tecknas en överenskommelse med SPSM utifrån huvudmännens ansökan om storleken på statsbidraget och ersättningarna från hemkommun och hemlandsting.

Huvudmannen ska kontinuerligt under läsåret lämna information till SPSM om förändringar i elevsituationen. Eftersom hemlandsting och hemkommun ska debiteras eller återbetalas pengar när en elev börjar, slutar eller flyttar under terminen, är informationen till SPSM viktig.

Uppföljning, utvärdering och tillsyn

Utöver hanteringen av bidraget ansvarar SPSM för uppföljning och utvärdering. Myndigheten har rätt att ta del av handlingar och dokument som behövs för att granska verksamheten.

Om en elev har klagomål på sitt boende kontaktas Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Med boende menas

  • boende vid en riksgymnasieskola för svårt rörelsehindrade
  • boende vid en specialskola
  • boende där viss utbildning drivs för elever med utvecklingsstörning

Aktuell utredning

SPSM gjorde 2014 en rapport av kvalitetsarbete, kvalitetskriterier och kvalitetsuppföljning inom omvårdnadsinsatserna vid riksgymnasierna för rörelsehindrade som heter "Från tanke till handling" av Joakim Grausne.

Från tanke till handling (PDF-dokument, 1 kB)

Publicerat fredag 24 februari 2023