Frågor och svar om särskilt utbildnings­stöd

Coronarelaterade frågor

Sjukskrivningar – hur fungerar det?

Vid uträkningen av årstjänster har vi tagit hänsyn till om stödpersoner haft längre sjukskrivningar under året. Förra året hade vi t ex en person som var sjukskriven 50% under två månader. Jag räknade då att personen arbetade 50% under denna tid. Troligen hade väl denna person en timanställd som vikarie och timmarna från dennes tjänst räknades in i antal helårstjänster. Har vi gjort rätt?

Svar: Ni får räkna de faktiska kostnader ni har haft för stödperson. Har en anställd stödperson varit sjuk och ni tagit in en vikarie får ni inkludera samtliga kostnader för båda dessa.

 

Avtalsrörelsen är försenad

Merparten av våra stödpersoner är medlemmar i Kommunal, och i 2020 års bokföring kommer det inte att utbetalas några nya/retroaktiva löner. Med tanke på kravet att kostnaderna ska vara upparbetade under det år som redovisas, hur blir det med redovisningen för 2021, måste vi räkna bort de retroaktiva lönerna som avser 2020 från bokförda belopp?

Svar:

  • Ni behöver bokföra en kostnad under 2020 för er förväntade löneökning
  • Den lönekostnaden är bidragsgill
  • Revisorsintyget ni lämnar in kommer att visa på det faktiska utfallet
  • Beslutsfattare inom SPSM kommer att göra en prövning om bidrag kan beviljas för kostnaden om denna överstiger det faktiska utfallet
  • En eventuell differens om den faktiska kostnaden överstiger den uppskattade bokförs under 2021 och redovisas gentemot oss under samma år

 

Om korttidspermitteringar

Om skolan har korttids-permitterat personal, hur fungerar det i redovisningen?

Svar: Ni redovisar de faktiska kostnader ni haft. Har ni permitterat en stödperson med 60 % minskad arbetstid kommer ni att ha lönekostnader som motsvarar 47,5 % av dennes ordinarie lön och antalet årsarbetare (förutsatt en heltidstjänst) minskar med 0,6 årsarbetare för den perioden personen varit permitterad. Vi är medvetna om att detta kan innebära att ni kommer att ha relativt högre kostnader jämfört med omfattning för era stödpersoner, är skillnaden stor kan ni med fördel lämna en kommentar i samband med att ni redovisar kostnaden.

 

Särskilt utbildningsstöd

Uppskattade kostnader för tolk

Vi har en distanskurs på en termin med bland annat en döv deltagare. Sista kurstillfällena kommer att vara i december. Kan vi redovisa uppskattad kostnad för hela terminen nu i november?

Svar: Ja, det är precis så ni ska göra.

 

Ingen ansökan, var hämtas uppgifterna från?

Du sa att vi går in på sparade uppgifter men var hämtas informationen ifrån för jag tror inte någon har skickat in nån information tidigare från vår skola? Då börjar man där i alla fall med att lägga till kurserna med deltagare som har en funktionsnedsättning etcetera?

Svar: Det låter som att ni inte har skickat in någon ansökan. Om så bör ni börja med att ta kontakt med oss.

 

Räkna ut tjänsteomfattning för stödperson?

Om man behövt tillskott av en stödperson under hösten, hur anger man antal månader som den personen jobbat till exempel 75%?

Svar: Låt säga att personen har arbetat 75 % under exempelvis augusti tom december, vilket motsvarar 153 dagar. Personens tjänst motsvarar då (153*0,75)/365 = 31,4 % på helårsbasis.

 

Total lönekostnad?

Lönekostnad räknas med alla sociala avgifter och semesterersättning?

Svar: Ja.

 

Kurser under höst- och vårtermin

Om vi har olika deltagare på en kurs under höst och vår, redovisas det som två olika kurser?

Svar: Ja, ni ska redovisa vårens och höstens kurser för sig, inklusive deltagare.

 

Ansökan

Kan man komma åt att se den ursprungliga ansökan för att kunna jämföra med den korrigerade rapporten?

Svar: Ja, ni hittar er ansökan i pdf-format under fliken Inskickade ansökningar i Bidragsportalen.

 

Oansökta kostnader

Om jag inte ansökt om it-tekniker, men har haft det stödet under året, kan jag då ändå redovisa det?

Svar: Ja, det går bra att redovisa kostnader man inte har ansökt om. Gäller det stora kostnader, exempelvis för tolk, vill vi gärna att ni kontaktar oss innan redovisningen.

 

Delegera till biträdande

Kan det som åligger rektorn gällande dessa bidrag delegeras till en biträdande rektor? 

Svar: Ja man kan delegera uppgiften till annan, men det är alltid rektor som har ansvaret för de uppgifter som skickas in.

 

Fråga om sekretess

Hur kan man säkerställa att pedagogerna ute på folkhögskolorna hanterar känsliga uppgifter om diagnoser, som fylls i på blanketter, inte hamnar i orätta händer? Och att pedagogerna har kunskaper om hur man hanterar den här typen av uppgifter?

Svar: Detta är den enskilda skolans ansvar och dessvärre inget vi kan ge råd kring.

 

Fråga om multipla funktionsnedsättningar

I Schoolsoft går det inte att ange flera olika funktionsnedsättningar för en studerande. Ska vi göra det här i redovisningen?

Svar: Nej, ni ska ange den funktionsnedsättning som i högst grad ger upphov till stödbehovet. Undantaget är redovisning av kompetensutveckling – där kan ni ange flera funktionsnedsättningar.

 

Vad innebär samordning av stödperson?

Vad innebär samordnare för stödperson, kan det vara en utbildningsledare som coachar dem?

Svar: Bidrag till samordning innebär bidrag för de extra administrativa uppgifter som kan uppstå när en skola har många stödpersoner och behöver samordna dessas arbete. Bidraget omfattar inte coachning av stödpersoner.

 

Hur ska man tänka med antal personer eller årsarbetare för samordnare?

Samordnare för stödperson, måste det då vara minst 10 stödpersoner på heltid eller hur ska man tänka? Sammantaget är det kanske 10 personer som sammanlagt motsvarar fem heltidstjänster?

Svar: För att kunna beviljas bidrag för samordning av stödperson behöver man ha minst 10 helårstjänster stödperson. Det är alltså tjänsterna, och inte personerna, man ska räkna.

 

Förstärkningsbidrag och Folkbildningsrådet

Språktolk

Varför finns inte funktionen språktolk, tolk för annat språk, med som sökalternativ?

Svar: Särskilt utbildningsstöd syftar till att underlätta studiesituationen för deltagare med funktionsnedsättning. Behov av språktolk är inte kopplat till om personen har en funktionsnedsättning

 

Schoolsoft

Skulle det vara möjligt att rapportera via Schoolsoft, jag tänker på den del där vi redovisar för ht/vt kurser, dv, funktionsnedsättning, fördelningen män/kvinnor samt behov av stödperson.

Svar: Nej, i nuläget finns inga sådana möjligheter.

 

Deltagare med flera funktionsnedsättningar och språkschablon

Deltagare som faller under Språkschablon och även har mycket svåra funktionsvariationer, dyslexi, språkstörning och ADHD samtidigt. Ska de redovisas i Språkschablon eller under funktionsnedsättning eller både och?

Svar: Här är det viktigt att komma ihåg att detta är två olika saker – brister i svenska språket och funktionsnedsättning. Deltagare kan ha antingen eller, både ock eller inget av ovanstående. Språkschablon redovisar ni till Folkbildningsrådet och frågor kring detta bör tas med dem. Kostnader för förstärkningsbidrag och särskilt utbildningsstöd till deltagare med funktionsnedsättning redovisar ni hos SPSM. Här finns inga hinder från att redovisa deltagare med språkschablon som också har en funktionsnedsättning.

 

Deltagarstatistik och lärartäthet

De uppgifter om personer med funktionsnedsättningar som skickades in med deltagarstatistikrapporten är inte synliga här eller hur? Kan ni lägga lite extra fokus på hur man räknar ut lärartäthet. Om en klass har t ex 18 timmar på ett schema och har fler än en pedagog i klassrummet på vissa timmar. Hur gör jag då för att få fram siffran som är över 1,8?

Svar: De uppgifter ni lämnat i Schoolsoft kommer inte synas i denna redovisning. Frågan om lärartäthet rör förstärkningsbidraget och bör ställas till Folkbildningsrådet.

 

Publicerat torsdag 17 december 2020