Särskilt utbildningsstöd

SPSM kan bevilja bidrag till merkostnader för anpassningar i studiesituationen. Målgruppen för anpassningarna ska vara deltagare med funktionsnedsättning. Bidraget omfattar merkostnader för stödperson, kompetensutveckling och vissa övriga stödinsatser.

Stödpersoner

SPSM kan bevilja bidrag till lönekostnader för stödpersoner som har en anställning som assistent eller stödperson. Det gäller oavsett vilken yrkesutbildning personen har. Folkhögskolan ansvarar för stödet och är arbetsgivare för stödpersonerna. SPSM fastställer varje år ett tak för lönekostnaderna som uppräknas utifrån arbetskostnadsindex. Årets lönetak anges i informationsrutan Aktuella belopp. 

Övriga stödinsatser

SPSM kan bevilja bidrag till merkostnader för vissa övriga stödinsatser. Merkostnader är de extra kostnader som skolan har för stöd till deltagare med funktionsnedsättning och som inte kan anses rymmas inom det ordinarie statsbidraget.

Bidrag kan beviljas för:

  • tolk för studerande som är döva, har en hörselnedsättning eller dövblindhet
  • anpassning av teknisk utrustning
  • merkostnader för läromedel och studiematerial
  • handledning av personal
  • samordning av stödpersoner

Mer information om vilka merkostnader skolan kan beviljas bidrag för finns i dokumentet "Information särskilt utbildningsstöd".

Kompetensutveckling

SPSM kan bevilja bidrag till kompetensutveckling för skolans personal med syfte att utveckla lärmiljön för deltagare med funktionsnedsättning. Kompetensutvecklingsinsatsen ska vara inriktad mot funktionsnedsättning och minst tre personal behöver delta. Maxbelopp för kompetensutvecklingsinsatser framgår av informationsrutan Aktuella belopp.

Andra aktörers ansvar eller kostnader som täcks av annat offentligt stöd

SPSM beviljar inte bidrag för insatser som ska tillgodoses av andra aktörer till exempel kommun och Försäkringskassa, eller genom andra stödåtgärder av den som svarar för utbildningen. Folkhögskolan kan heller inte beviljas särskilt utbildningsstöd för kostnader som under bidragsperioden täcks av annat offentligt stöd.

Fördelning av bidraget

De senaste åren har det ansökta beloppet varit högre än det bidrag SPSM har att fördela. I fördelningen av bidraget prioriterar SPSM övriga stödinsatser samt kompetensutveckling och för dessa får folkhögskolan full kostnadstäckning. Det som återstår fördelas till godkända kostnader för stödperson. Om bidraget inte räcker, så beviljas samtliga skolor samma procentuella andel av sina godkända kostnader för stödperson. 

Krav på revisorsintyg

I förordningen om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd (2011:1163) står att de som tar emot statsbidrag är skyldiga att lämna ekonomisk redovisning. Enligt förordningen ska en revisor granska den ekonomiska redovisningen och redogöra för sina iakttagelser i ett intyg. Dokumentet Revisorsanvisningar för granskning av särskilt utbildningsstöd finns under Relaterade länkar.

Bidrag som uppgår till fem prisbasbelopp eller mer ska intygas av en auktoriserad eller godkänd revisor. Bidrag under fem prisbasbelopp kan istället intygas av en utsedd revisor. Med det menas en oberoende person som granskar folkhögskolans redovisning enligt anvisningarna. Folkhögskolans internrevisor är inte extern och kan därför inte utfärda intyget. Revisorsintyget ska vara SPSM tillhanda senast den 15 april året efter bidragsåret. 

Intyget skickas i första hand till:
sus@spsm.se  

Vill ni skicka i pappersform skickas revisorsintyget till:
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statsbidragsenheten
Box 1100
871 29 Härnösand

Särredovisning av kostnader

Kostnader som finansieras med särskilt utbildningsstöd ska bokföras separat, till exempel på eget kostnadsställe.

SPSM kan begära in underlag som styrker uppgifterna i folkhögskolornas redovisning av kostnader för särskilt utbildningsstöd. Vid en kontroll ska folkhögskolan kunna ta fram ett utdrag från bokföringen. Utdraget ska endast innehålla kostnader och intäkter som hör till särskilt utbildningsstöd.

Publicerat onsdag 2 februari 2022