Förstärkningsbidrag

Förstärkningsbidraget är till för pedagogiska insatser. Specialpedagogiska skolmyndigheten handlägger bidraget och Folkbildningsrådet beslutar och betalar ut det.

Deltagare med funktionsnedsättning kan ha behov av undervisning i små grupper med kostnader för förstärkta lärarinsatser som följd. Insatserna ska så långt som möjligt finansieras genom ordinarie statsbidrag.

Bidrag för ökad lärartäthet

För väsentligt utökad lärartäthet kan skolan söka förstärkningsbidrag. Endast lärartäthet överstigande 1,8 lärartjänster för helåret kan ligga till grund för ansökan.

Grunden för att bidrag ska beviljas för ökade lärarinsatser är att det rör sig om undervisning. Undervisning utförs i huvudsak av den som är anställd som lärare vid skolan. Undervisning kan i vissa fall också delvis utföras av den som annars är anställd som exempelvis husmor, kurator, logoped eller assistent vid skolan. Anställningsförhållandet ska i sådant fall motsvara arbetsuppgiften. Det måste klart framgå att denna del av tjänsten avser undervisning.

Bidrag för kurator

Folkhögskolorna kan söka bidrag för merkostnader för ökade kuratorsinsatser. Skolan kan få högst 150 kronor per deltagarvecka avseende de deltagarveckor som ligger till grund för förstärkningsbidraget.

Information om Folkbildningsrådets förstärkningsbidrag och övriga statsbidrag finns på deras webbplats.

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat måndag 6 augusti 2018