elev och pedagog tittar på en kommunikationskarta

Utvecklingsprojekt

Skolor och förskolor inom skolväsendet kan utveckla verksamheten för barn och elever med funktionsnedsättning genom att driva utvecklingsprojekt. Ni kan ansöka om bidrag, så kallade SIS-medel, till utvecklingsprojekt och till analyser. Syftet ska vara att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

Här kan ni som ska söka bidrag till utvecklingsprojekt läsa om hur och när ni ansöker om bidrag, hur vi bedömer ansökan, när ni får ert beslut och hur ni ska redovisa bidrag efter projektslut.

Vad är ett utvecklingsprojekt?

Ett utvecklingsprojekt ska ha som syfte att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

Projektet ska ha mål som är kopplade till syftet med bidraget. I projektet
genomför ni insatser eller aktiviteter för att nå projektets mål. Ett projekt
är avgränsat i tid – det är inte er ordinarie verksamhet. Projektarbete är en
arbetsform som är tillfällig. Det kan till exempel vara en projektledare som
driver projektet och en eller flera personer som är med i en arbetsgrupp som arbetar med att genomföra projektet.

Förskolor och skolor kan söka bidrag

Förskolor och skolor, huvudmän inom skolväsendet, kan få bidrag för utvecklingsprojekt. Ett undantag är Specialskolan som inte kan få bidrag.

Vuxenutbildning

Observera att endast skolhuvudman för kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna är behörig att söka bidrag. Om en utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen som genomför vuxenutbildning på entreprenad önskar söka bidrag för ett projekt måste skolhuvudmannen vara den som ansöker om bidraget.

Bidrag för lönekostnader

Vi ger i huvudsak bidrag till lönekostnader för tjänster i projektledning och projektgrupp

Ni får inte bidrag till:

  • kostnader för inköp, resekostnader, byggnadsanpassningar eller utrustning
  • produktion av material och läromedel
  • ordinarie fortbildning.

Så bedömer vi er ansökan

Det viktigaste är att syftet med projektet är att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

SPSM bedömer därutöver hur väl ansökan uppfyller dessa krav:

  • Är sökande en skolhuvudman inom skolväsendet?
  • Ansökan beskriver identifierade behov hos målgruppen, det vill säga en kartläggning av behov.
  • Om det är rimligt att de planerade aktiviteterna leder till projektets mål.
  • Om projektet är avgränsat i tid.
  • Hur hållbart projektet är, det vill säga om det kan leda till att arbetssätt, kunskaper och erfarenheter lever vidare i verksamheten efter projektets slut.
  • Att kompetens finns eller tas in för att genomföra projektet.
  • Om projektet är förankrat i verksamheten.

Så ansöker ni

Innan ni ansöker om bidrag är det bra att läsa följande dokument och diskutera med inblandade i projektet.
Att tänka på inför ansökan om SIS-medel (PDF-dokument, 24 bytes)

Ansökningsperioden är mellan den 1 maj och 31 augusti varje år. Då söker ni bidrag för kommande kalenderår.

Ansökan om SIS-medel gör ni via vår bidragsportal. För att kunna söka bidrag måste ni först registrera en användare hos oss via vår bidragsportal.

Sista dag för ansökan är den 31 augusti. Därefter handlägger SPSM er ansökan. I november får ni besked om ert projekt kommer att få bidrag eller inte. Ni som kommer att få bidrag i januari får ett preliminärt besked i november. I januari fattar SPSM beslut om beviljade ansökningar. Besked och beslut hämtar ni genom att logga in i bidragsportalen.

Använd vår logotyp

När ni berättar om ert projekt, till exempel på webbsidor, i presentationer eller i rapporter vill vi att ni använder vår bidragslogotyp som visar att ni har fått stöd från oss. Här kan ni hämta den.

Så redovisar ni

Redovisningen består dels av en ekonomisk redogörelse av hur ni använt bidraget, och dels av en slutrapport som ni skriver enligt våra instruktioner för slutrapport (PDF-dokument, 183 bytes)

Sista dagen för att redovisa ert bidrag är den 1 februari. Redovisningen gör du i bidragsportalen.

Inspirerande projekt i förskolor och skolor

Ta del av vad andra gjort i sina projekt. Reportage och rapporter

Projekt som fått bidrag tidigare

I dokumenten nedan kan du se hur vi fördelat bidraget under olika år. Du kan se projektens rubriker, hur mycket respektive projekt fått och vem som är projektledare.

Utvecklingsprojekt 2018 (PDF-dokument, 375 bytes)

Projekt som fått SIS-medel 2017 (PDF-dokument, 336 bytes)

Projekt inom förskolan som fått SIS-medel 2016, extra ansökningsomgång (PDF-dokument, 302 bytes)

Projekt som fått SIS-medel 2016 (PDF-dokument, 404 bytes)

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat måndag 24 april 2017

Har du frågor? Kontakta oss

Peter Lindgren

010 473 53 82

Linda Eldestrand

010 473 52 29

Dan Agnarsson

010 473 50 24