elev och pedagog tittar på en kommunikationskarta

Utvecklingsprojekt

Har ni tankar om hur ni vill öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt? Skolhuvudmän kan söka bidrag för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till att skapa likvärdig utbildning, ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

Vad är utvecklingsprojekt?

Ett utvecklingsprojekt ska skilja sig från den ordinarie verksamheten och ni ska bedriva det under en begränsad tid. Projektet ska ha tydliga mål som ni kan följa upp när ni avslutar projektet.

Utvecklingsprojekt är nyskapande och kan ha som mål att öka måluppfyllelsen eller öka kunskaper om pedagogiska arbetssätt för barn eller elever med funktionsnedsättning. Det kan vara nyskapande i ett pedagogiskt sammanhang, i ett geografiskt område, i en skolform eller för en åldersgrupp. Det kan till exempel innebära att ni prövar olika pedagogiska arbetssätt i undervisningen av elever med funktionsnedsättning.

Vi bedömer projektets bärkraft eller hållbarhet utifrån er beskrivning av hur ni kommer att ta tillvara erfarenheterna från projektet i den ordinarie verksamheten. Det är viktigt att projektet är väl förankrat hos skolhuvudmannens ledning och i verksamheten.

Vad ni kan få bidrag för

Ni kan få bidrag till lönekostnader för projektledning och pedagogtjänster, som ingår i projektgrupp, samt kostnader för dokumentation, utvärdering och analys, som är utöver den ordinarie projektdokumentationen. Ni får inte bidrag till kostnader för andra tjänster, till exempel för it-tekniker, resor, ombyggnation eller för inköp av material och utrustning.

Vem kan söka bidrag

SIS-medel för utvecklingsprojekt riktar sig till barn och elever med funktionsnedsättning både i fristående och kommunala verksamheter. De som kan ansöka om bidrag är förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, sameskolan, gymnasieskolor, gymnasiesärskolor, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Kartläggning

Innan ni kan göra en ansökan om projektmedel ska ni göra en kartläggning av behoven. Kartläggningen bifogar ni som ett dokument i ansökan.

Kartläggningen ska innehålla

 • Bakgrund. Vad har ni sett eller upplevt?
 • Inventering av projektets målgrupp och behovet av insatser. Beskriv nuläget.
 • Analys av kartläggningen. Vad visade kartläggningen?

Uppgifter som ska finnas med i ansökan

I ansökan ska huvudmannen lämna följande uppgifter:

 • En kartläggning av de behov som projektet ska tillgodose.
 • Syfte. Varför vill ni genomföra projektet?
 • Ett tydligt mål som går att följa upp när projektet ska avslutas.
 • Planerade insatser. Vilka konkreta aktiviteter ska ni genomföra i projektet?
 • Förväntade effekter. Vilka effekter förväntar ni er att projektet ska bidra till på kort och på lång sikt?
 • Planerad utvärdering. På vilket sätt tänker ni utvärdera målet/(målen)?
 • Målgrupp. Vilken grupp av barn eller elever med funktionsnedsättning fokuserar projektet på?
 • Beskrivning av hur elevernas åsikter tas tillvara i projektet.
 • Projektets totala kostnader. Ta med projektets alla kostnader, även de som är era egna insatser.
 • Bidragsbelopp som ni söker.

Ansökan

Ansökan om utvecklingsprojekt gör ni i bidragsportalen på vår webbplats. Sista dag att skicka in ansökan är 31 augusti.

Fleråriga projekt

En ansökan kan gälla ett första år eller så kan ni söka för ett fortsättningsår för ett redan påbörjat projekt. SPSM kan endast bevilja medel för ett år i taget. SPSM kan inte garantera att projekt som startat med bidrag från oss får fortsatta finansiering.
För att söka för ett fortsättningsår krävs att ni gör en avstämning. Det är en mindre omfattande ansökan som görs i bidragsportalen.

Instruktioner för avstämning och delredovisning av fleråriga projekt (PDF-dokument, 123 bytes)

Redovisa bidraget

Skolhuvudmannen ska lämna in en redovisning för projektet till SPSM som innehåller två delar, en författad slutrapport och en redovisning av ekonomin. Datum för redovisning finns skrivet i ert beslut om bidrag. Redovisningsformuläret hittar ni i bidragsportalen på samma ställe som ni gjorde ansökan. I bidragsportalen bifogar ni er slutrapport.

Instruktioner för slutrapport av utvecklingsprojekt (PDF-dokument, 183 bytes)

Om ni beviljats medel för ett andra projektår behöver ni endast göra en delredovisning.

Instruktioner för avstämning och delredovisning av fleråriga projekt (PDF-dokument, 123 bytes)

Vilka har fått bidrag

Nedan finns sammanställningar över hur bidraget för utvecklingsprojekt fördelats under olika år. I den kan du se hur mycket respektive skola fått, rubriken på projektet samt vem som är projektledare.

Utvecklingsprojekt 2017 (PDF-dokument, 336 bytes)

Utvecklingsprojekt till förskolor 2016 (PDF-dokument, 302 bytes)

Utvecklingsprojekt 2016 (PDF-dokument, 404 bytes)

Utvecklingsprojekt 2015 (PDF-dokument, 416 bytes)

Utvecklingsprojekt 2014 (PDF-dokument, 321 bytes)

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat måndag 13 juni 2016

Att söka SIS-medel

I den här videon beskriver vi vad som är viktigt att tänka på när ni ska söka SIS-medel.