Samverkan med moders­måls­lärare och studie­handledare

För att kunna utreda och ge särskilt stöd till nyan­lända elever behöver många professioner samverka. Modersmålslärare och studiehandledare på modersmål kan få en central roll i teamarbetet.

Språklig och kulturell kompetens

Modersmålslärare undervisar i modersmål som är ett eget ämne. Studie­hand­ledare ger stöd på modersmålet till elever som har svårt att nå kun­skaps­kraven i ett eller flera ämnen. Alla nyanlända elever i årskurs 7-9 ska få studiehandledning på modersmålet, eller i sitt starkaste skolspråk, om det inte är uppenbart obehövligt. Skolans dokumentation ska i detta fall ske genom en individuell studieplan – inte åtgärdsprogram. Läs mer om vad som gäller kring studiehandledning för andra elever under Extra anpassningar och särskilt stöd.Studie­handled­aren samarbetar med ämnesläraren och kan till exempel ge förförståelse, förklara innehållet och hjälpa till med studie­teknik. Centralt är att både modersmålslärare och studie­handledare kan tala med en nyanländ elev på hens starkaste språk. Det innebär att de kan lyssna när eleven berättar om sin skolgång, sina intressen och sina utmaningar. Modersmåls­läraren och studiehandledaren kan ha kunskap om både det skolsystem som eleven kommer ifrån och det svenska skolsystemet. I sådana lägen kan de bidra till att minska missförstånd och förklara likheter och skillnader mellan de olika skolsystemen.

Teamarbete

Moders­­­mål­släraren och studiehandledaren kan ha en central roll när skolan vill utforma och utvärdera stödinsatser. Är det ämnet i sig som är svårt eller är det bristande läsförmåga som utgör hindret? Förstår eleven uppgiften bättre om hen får innehållet förklarat på sitt modersmål och med bildstöd? Modersmåls­läraren och studiehandledaren kan bidra i bedömningen av om eleven uppvisar svårigheter både på sitt modersmål och på svenska. För att kunna göra en riktig bedömning behöver emellertid moders­målsläraren, studie­handledaren och elevhälsans medarbetare ha kunskap om flerspråkighet och andraspråks­utveckling. Läs mer i temat Samarbete i utredningen och i temat Flerspråkighet och funktionsnedsättningar.

Kompetens om särskilt stöd

Om eleven behöver anpassningar är det viktigt att hen får tillgång till dem även på modersmåls­lektionerna och i samband med studiehandledning på modersmål. Det innebär att modersmålslärare och studiehandledare kan behöva kompetensutveckling kring funktionsnedsättningarnas pedagogiska konsekvenser. De kan också behöva kompetensutveckling kring alternativa verktyg, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och undervisningsstrategier.

Om digitala verktyg i arbetet med flerspråkiga elever med funktionsnedsättning

Hülya Basaran berättar om sitt arbete med nyanlända elever och ger exempel på hur digitala verktyg kan ge ett mervärde i lärandet. Filmen är 9.35 minuter.

Reflektionsfrågor – samverkan med modersmålslärare och studiehandledare på modersmål

  • Hur ser samverkan ut mellan modersmålslärare, studiehandledare, lärare och övriga medarbetare i din verksamhet idag?
  • Vad ser du för behov av gemensam kompetensutveckling kring flerspråkighet, andraspråksutveckling och funktionsnedsättningar?

Vill du veta mer?

Åtgärdsprogram och studiehandledning på modersmålet, Nationellt centrum för svenska som andraspråks webbplats

Framgångsfaktorer för studiehandledning på modersmålet, Skolverkets webbplats

Studiehandledning för elever som tas emot på högstadiet, Skolverkets webbplats

Stärkt rätt till studiehandledning på modersmålet, Nationellt centrum för svenska som andraspråks webbplats

Att skapa förförståelse genom studiehandledning, Skolverkets film

Studiepaket AKK

Om digitalt lärande

Publicerat tisdag 3 juli 2018 Granskat tisdag 29 januari 2019