Begreppslista

 • Flerspråkig
  Olika forskningstraditioner definierar begreppet flerspråkighet på olika sätt. I det här stödmaterialet betyder flerspråkighet förmågan att kunna använda och behärska mer än ett språk.
 • Interkulturell
  Olika forskningstraditioner definierar begreppet interkulturell på olika sätt. I det här stöd­materialet hänvisar begreppet till processer där människor med olika språk och kulturer kommunicerar, interagerar, samverkar, kompletterar och berikar varandra.
 • Lärmiljö
  Med lärmiljö menas alla de miljöer som eleven möter under sin skoldag. Lärmiljön omfattar bland annat lektioner, raster, fritidshemmet och studiebesök. Lärmiljön är såväl fysisk som pedagogisk och social.
 • Modersmål
  Olika forskningstraditioner definierar begreppet modersmål på olika sätt. I vardags­­­tal betyder modersmål ofta det språk en person lärde sig först, använder mest och behärskar bäst. Modersmål är också ett eget ämne i skolan. Den som vill veta mer kan läsa om modersmål på Skolverkets webbplats.
 • Nyanländ elev
  Enligt skollagens definition har en nyanländ elev varit bosatt utomlands och är numera bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och har påbörjat sin utbildning här efter höst­terminens start det kalenderår som eleven fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.
 • Särskilt stöd
  Särskilt stöd regleras i skollagen. Särskilt stöd är omfattande och varaktiga insatser av mer ingripande karaktär som lärare och övrig skolpersonal vanligtvis inte kan göra inom ramarna för den vanliga undervisningen. Rektorn beslutar om särskilt stöd. Läs mer om särskilt stöd på Skolverkets webbplats.
 • Tillgänglig utbildning
  Skolans styrdokument klargör att utbildningen ska vara tillgänglig för alla elever. Det handlar om att alla elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i lärmiljön.
 • Utredning
  Skolan dokumenterar utredningen av en elevs eventuella behov av särskilt stöd. Dokumenta­tionen består av två delar. Del ett är en beskrivning av elevens skolsituation utifrån en kartläggning på skol-, grupp- och individnivå. Del två är en pedagogisk bedömning av elevens eventuella behov av särskilt stöd. Bedöm­ningen baserar sig på en analys av den information som finns i del ett.
Publicerat torsdag 30 november 2023