Om stödmaterialet Särskilt stöd till nyanlända elever

Stödmaterialet "Särskilt stöd till nyanlända elever" producerades av Specialpedagogiska skolmyndigheten år 2018.

Produktion

Styrgrupp: Anna Kempe, Cecilia Löfberg och Maria Nyman.

Projektledare, samordning och filmproduktion: Gunilla Almgren-Bäck.

Projektgrupp för framtagande av innehåll i stödmaterialet: Gunilla Almgren-Bäck, Fahimeh Beheshti, Charlotte Furtenbach, Annika Wallin och Denho Özmen.

Texterna är skrivna av Annika Wallin, Blira Konsult AB.

Illustrationerna är gjorda av Liljedal Communication AB.

De filmer som finns i stödmaterialet är dels nyproducerade 2018 och dels från tidigare material. De nyproducerade filmerna är levererade av Takeoff AB, Teknomedia och Agnes film & television. Upphovsmän till de filmade före­läsningarna är respektive föreläsare: Christina Hellman och Erica Mattelin. Utdrag ur filmer med Eva-Kristina Salameh är levererade av Remshagen
Mediaproduktion AB.

Målgrupp

Stödmaterial "Särskilt stöd till nyanlända elever" vänder sig till personal inom de obligatoriska skolformerna, gymnasie­­skolan och gymnasie­särskolan.

Perspektiv

Texterna i stödmaterialet är skrivna ur ett interkulturellt perspektiv, ett norm­kritiskt perspektiv, ett barnrättsperspektiv och ett jämställd­hetsperspektiv. Det innebär att texterna betonar lika rättigheter och möjligheter för alla i samhället, oavsett funktionsnedsättning, könsidentitet, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder, samhällsklass och familjestruktur. Texterna ska synliggöra barnets rätt till delaktighet och rätt att komma till tals.

Granskning

Specialpedagogiska skolmyndigheten riktar ett tack till dem som har hjälpt till genom att granska hela eller delar av texterna. Det är Elisabeth Lindén och Lena Nagle vid Skolverket, Idor Svensson vid Linnéuniversitetet, Jenny Nilsson Folke doktor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, Lotta Dahlerus, Matilda Björlingson och Åsa Ernestam vid Sveriges kommuner och landsting, Petri Partanen vid Mittuniversitetet, Jennie Fors och Roger Gidén vid Studieförbundet Vuxenskolans tolkutbildning, Sofie Grahn Hillve vid ifous och Ulrika Ferm på Dart vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Specialpedagogiska skolmyndigheten står emellertid som ensam ansvarig för innehållet.

Historik

Stödmaterialet "Särskilt stöd till nyanlända elever" är en omarbet­ning av Specialpedagogiska skolmyndighetens delwebb som lanserades 2013, då under namnet "Mötas".

Publicerat onsdag 20 maj 2020