Flerspråkighet och funktions­ned­sättningar

För att kunna utreda särskilt stöd till nyanlända elever behöver skolan kompetens om kombinationen av flerspråkighet och funktionsnedsättningar.

Påverkar utvecklingen

Många elever som kommer till Sverige är redan flerspråkiga. I hemlandet kan eleven ha talat ett eller flera språk i familjen och ett annat språk i skolan. Hen kan ha bott i flera olika regioner eller länder och på så sätt tillägnat sig flera språk eller språkliga dialekter. Om eleven endast har ett språk med sig blir hen flerspråkig genom att lära sig svenska. Det är därför av stor betydelse att skolans medarbetare har kunskap om hur fler­språkig­het påverkar språk-, läs- och skrivut­veckling. Information om det finns på Nationellt centrum för svenska som andraspråks webbplats. Även på Skolverkets webbplats går det att hitta information om flerspråkighet genom att söka på just "flerspråkighet". Det går också att besöka Skolverkets lärportal om flerspråkighet med material om ett inkluderande flerspråkigt klassrum.

Pedagoger i skolan behöver också ha kunskap om hur olika funktionsnedsättningar kan påverka språk-, läs- och skrivutveckling. Det ökar möjligheten att identifiera vad som är konse­kvenser av andraspråksin­lärning och fler­språkighet, och vad som är konsekvenser av en funktionsned­sättning. Därutöver behöver skolan göra en analys av kombinationen – det vill säga hur det ena påverkar det andra. Det här stödmaterialet berättar översiktligt om fler­språkighet i kombination med några funktionsnedsättningar som påverkar det talade och skrivna språket.

Reflektionsfrågor – flerspråkighet och funktionsnedsättningar

Hur får personalen i er verksamhet kompetensutveckling kring kombinationen av flerspråkighet och funktionsnedsättningar?

Vill du veta mer?

Publicerat torsdag 30 november 2023