Delaktighet, ett arbetssätt i skolan

Den nätbaserade kursen vänder sig till skolpersonal som vill öka elevers förutsättningar för delaktighet i skolan. Kursen är en reflekterande kompetensutveckling med inslag av kollegialt lärande kring analys och arbetssätt.

 • 27
  tisdag
  mars 2018
  -
  18
  fredag
  maj 2018
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 140589
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Innehåll och upplägg i den nätbaserade kursen har fokus på att stödja dig som deltagare i ditt arbete att utveckla och skapa en likvärdig utbildning för alla elever, oavsett funktionsförmåga. En bärande tanke är omgivningens betydelse för att kunna skapa förutsättningar för delaktighet och vikten av att se eleven i sitt sammanhang i olika aktiviteter. Delaktighetsmodellen utgör ett stöd i arbetet med att stärka kunskapsutvecklingen, motverka och förebygga utsatthet, kränkningar och mobbning.

Kursen är praktiskt inriktad på hur man kan arbeta med delaktighet i skolan, klassen och på individnivå med hjälp av en modell för delaktighet.

Kursen består av fem moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Delaktighet
 • Arbetssätt
 • Analys

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Deltagarna skriver loggbok och gör två inlämningsuppgifter.

I kursen används boken "Delaktighet - ett arbetssätt i skolan" som kurslitteratur. Den finns att ladda ned eller beställa kostnadsfritt från vår webbsida www.spsm.se

Medverkande

Suzanne Pettersson, suzanne.pettersson@spsm.se, 010-4735081
Liselott Ljunggren, liselott.ljunggren@spsm.se,
Tove Söderqvist Dunkers, tove.dunkers@spsm.se, 0104735083

Målgruppsbeskrivning

Den nätbaserade kursen vänder sig till lärare, speciallärare, specialpedagog, rektor, elevhälsopersonal som vill öka elevers förutsättningar för delaktighet i skolan.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskaper om att skapa en likvärdig och delaktig utbildning för alla elever utifrån barnkonvention och skollag och säkerställa att elevers tankar, åsikter och erfarenheter tas till vara.

Mål

Efter kursen har du som deltagare

 • en begreppsdefinition som stöd för att förstå, prata om och arbeta med delaktighet.
 • genomfört en aktivitetsobservation
 • genomfört ett utforskande samtal

Upplysningar om innehåll

Liselott Ljunggren, liselott.ljunggren@spsm.se
Suzanne Pettersson, suzanne.pettersson@spsm.se, 010-4735081
Tove Söderqvist Dunkers, tove.dunkers@spsm.se, 0104735083

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola

Teman

Elevhälsa, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet, Verktyg för kartläggning

Publicerat tisdag 14 november 2017 Granskat måndag 19 februari 2018