Skapa stöd och inkluderande utbildning åt alla elever – rekommendationer från Europeiska rådet

Den 24 april deltog statsminister Stefan Löfven på Europeiska rådets möte i Bryssel. På mötet antogs ett antal rekommendationer och bland annat uppmanades Europeiska rådets medlemsländer att stödja alla elever i en
inkluderande utbildning från förskola till vuxnas lärande.

I rekommendationerna uppmanas medlemsländerna att tillhandahålla det nödvändiga stödet för alla elever enligt deras särskilda behov. Stödet ska ges till:

  • elever som har en utsatt socioekonomisk bakgrund,
  • elever med invandrarbakgrund,
  • elever med särskilda behov,
  • samt ge stöd till de mest begåvade barnen.

Medlemsländerna rekommenderas att underlätta övergången mellan olika utbildningsvägar- och nivåer och därmed möjliggöra tillräcklig utbildning och karriärvägledning. Som stöd i arbetet uppmanas medlemsländerna att på ett effektivt och frivilligt sätt att använda European Agency for Special Needs and Inclusive Education för att genomföra och följa upp inkluderande förhållningssätt i utbildningssystemen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten representerar Sveriges utbildningssektor i European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Samverkan mellan 31 länder är ett betydelsefullt arbete för en ömsesidig verksamhetsutveckling för att nå ovanstående mål.

Publicerat torsdag 28 juni 2018 Granskat fredag 19 oktober 2018