Skapa stöd och inkluderande utbildning åt alla elever – rekommendationer från Europeiska rådet

Den 24 april deltog statsminister Stefan Löfven på Europeiska rådets möte i Bryssel. På mötet antogs ett antal rekommendationer och bland annat uppmanades Europeiska rådets medlemsländer att stödja alla elever i en
inkluderande utbildning från förskola till vuxnas lärande.

I rekommendationerna uppmanas medlemsländerna att tillhandahålla det nödvändiga stödet för alla elever enligt deras särskilda behov. Stödet ska ges till:

  • elever som har en utsatt socioekonomisk bakgrund,
  • elever med invandrarbakgrund,
  • elever med särskilda behov,
  • samt ge stöd till de mest begåvade barnen.

Medlemsländerna rekommenderas att underlätta övergången mellan olika utbildningsvägar- och nivåer och därmed möjliggöra tillräcklig utbildning och karriärvägledning. Som stöd i arbetet uppmanas medlemsländerna att på ett effektivt och frivilligt sätt att använda European Agency for Special Needs and Inclusive Education för att genomföra och följa upp inkluderande förhållningssätt i utbildningssystemen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten representerar Sveriges utbildningssektor i European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Samverkan mellan 31 länder är ett betydelsefullt arbete för en ömsesidig verksamhetsutveckling för att nå ovanstående mål.

Publicerat fredag 19 oktober 2018