Frukostseminarier

Vi arrangerar frukostseminarier kring aktuella ämnen och frågor som berör specialpedagogik. För att så många som möjligt ska kunna ta del av vad som presenteras och sägs under seminarierna direktsänder vi på vår YouTube-kanal. Sändningarna spelas även in och här har vi samlat inspelningarna.

Frukostseminarium den 16 oktober - Tema psykisk hälsa – hur hjälper vi unga med funktionsnedsättning i skolan som inte mår bra?

Webbsändning: du kan se frukostseminariet i efterhand via vår YouTube-kanal

Den psykiska ohälsan bland unga fortsätter att öka. Undersökningar visar att unga med funktionsnedsättning är den grupp som uppger sämst psykisk hälsa. Goda förutsättningar i skolan har stor betydelse för ungas utveckling av god psykisk hälsa. Goda relationer, en fungerande lärmiljö och trivsel är viktiga skyddsfaktorer, medan otrygghet och misslyckande i skolprestation bidrar till en ökad psykisk ohälsa. Hur gör vi för att arbeta för en bättre psykisk hälsa bland de unga i skolan?

Medverkande:

Moderator: Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Adam, ambassadör för Hjärnkoll, som lever även med fysiska utmaningar eftersom han föddes utan armar och med korta lårben

Anki Sandberg, ordförande, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH

Helka Widengren, vetenskaplig sekreterare i Skolläkarföreningen och medlem i Nationell kraftsamling för ungas psykiska hälsa

Cecilia Löfberg, utvecklingssamordnare, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Jenny Bergström, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten

Frukostseminarium den 25 april 2019: Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, arbetsro och studiemotivation?

I en ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten beskriver elever med funktionsnedsättning sina erfarenheter av bristande trygghet, studiero och motivation, och vad de önskar att skolorna ska göra för att deras skolsituation ska bli bättre. Ett samtal om om hur vi tillsammans kan arbeta för att förbättra tryggheten och studievillkoren för barn och elever med funktionsnedsättning.

Frukostseminarium den 20 mars 2019: Hur viktiga är digitala verktyg i skolan för elever med funktionsnedsättning?

För många elever med funktionsnedsättning innebär digitala verktyg ökade möjligheter att kunna lära och tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Att ha tillgång till och kunna använda olika digitala verktyg kan vara skillnaden mellan att lyckas eller misslyckas, att kunna eller inte kunna.
Under frukostseminariet diskuteras frågan om hur digitala verktyg gör skillnad, så att barn och elever med funktionsnedsättning kan vara delaktiga i skolan utifrån sina egna förutsättningar.

Video

Frukostseminarium den 6 december 2018: Mer kunskap och rätt stöd till elever med adhd

Får elever med adhd alltid det stöd de har rätt till för att nå målen för sin utbildning? Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit del av forskningsstudier inom ramen för internationell forskning om insatser i skolan för elever med adhd. I forskningen kan vi bland annat se att insatser som utvärderas oftare rör beteende än kunskapsresultat för den här elevgruppen.

Vad krävs för att öka kunskapen om insatser som kan leda till bättre måluppfyllelse för elever med adhd? Vilket stöd fungerar för elevgruppen och vilket stöd finns att få?

Video

Frukostseminarium den 24 oktober 2018: Kan specialskolan bidra till likvärdiga förutsättningar och inkludering på riktigt?

Under seminariet presenteras statistik som visar att det strategiska arbetet med elevers kunskapsutveckling ger resultat i specialskolan, följt av ett panelsamtal om erfarenheter, utmaningar och möjligheter med denna alternativa skolform.

Video

Frukostseminarium den 25 september 2018: Får flickor och pojkar likvärdigt stöd i skolan?

Seminariet tar sin utgångspunkt i antologin Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv, där forskare inom svensk och finsk specialpedagogisk forskning, genus- och funktionshinderforskning bidrar med åtta artiklar. Presentationen följs av ett panelsamtal om erfarenheter, utmaningar och möjligheter i arbetet med att skapa en likvärdig skola för alla.

Video

Frukostseminarium den 9 maj 2018: Elevhälsoarbete i toppklass. Hur når vi dit?

Seminariet tar sin utgångspunkt i antologin Elevhälsoarbete under utveckling och följs av ett samtal om hur samhällets olika aktörer kan samverka för att stödja och möjliggöra en fullständig skolgång med goda skolresultat för alla barn oavsett förutsättningar.

Video

Frukostseminarium den 27 mars 2018: Likvärdig utbildning? Så ser skolsituationen ut för barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning

Frukostseminariet tar sin utgångspunkt i rapporten Villkor för utbildning och följs av ett samtal om hur samhällets olika aktörer kan komma tillrätta med de brister som kartläggningen lyfter.

Video

Frukostseminarium den 6 december 2017 - Utbildning och elever med språkstörning

Seminariet tar sin utgångspunkt i en kartläggning av behov av kompetensutveckling kring barn med språkstörning som vi på SPSM gjort bland skolhuvudmän i Stockholms, Uppsala och Gotlands län. Vi beskriver också våra framtida satsningar för att ytterligare förstärka stödet till skolhuvudmän så att skolor ska kunna utforma lärmiljöer som är tillgängliga för elevgruppen.

Video

Publicerat onsdag 24 oktober 2018 Granskat torsdag 3 oktober 2019