Hoppa till innehåll

Språkstörning och flerspråkighet - för modersmålslärare (Umeå)

Fyra veckors nätbaserad kurs med två fysiska träffar i Umeå.

Den nätbaserade kursen riktar sig till modersmålslärare och ger grundläggande kunskaper för att kartlägga flerspråkiga elevers språkutveckling på modersmålet.

 • 11
  måndag
  mars 2019
  -
  12
  fredag
  april 2019
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Modersmålslärare
 • Aktivitets-ID: 180373
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Fyra veckors nätbaserad kurs med två fysiska träffar i Umeå.

Den nätbaserade kursen riktar sig till modersmålslärare och ger grundläggande kunskaper för att kartlägga flerspråkiga elevers språkutveckling på modersmålet.

Hälften av de elever som har en språkstörning är flerspråkiga. För att kunna ge dem en god lärmiljö är det viktigt med tidig upptäckt och tidigt stöd. Skolan behöver stöd i att identifiera språkliga svårigheter på modersmålet och där har modersmålsläraren som ofta möter dessa elever tidigt, en viktig roll.

Kursen ger grundläggande kunskaper för att utföra enklare kartläggning av flerspråkiga elevers språkliga förmåga på modersmålet, för att bättre kunna upptäcka specifika språkliga svårigheter och ge stöd i lärmiljön.

Kursen består av tre moment på följande områden:

 • Typisk språkutveckling och språkkartläggning
 • Språkstörning och verktyg för att identifiera språklig sårbarhet
 • Redskap för att anpassa och bedöma lärande för elever i språklig sårbarhet 

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger delvis på ett kollegialt lärande där frågeställningar kan tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagarna.

Kursen innehåller två heldagar då deltagarna träffas fysiskt i Umeå, lokal och tider meddelas senare.

De två fysiska träffarna sker

torsdag 14 mars

torsdag 11 april.

I övrigt bedrivs arbetet på kursplatsen.

Se mer information under Övrigt.

Medverkande

Mia Walther, mia.walther@spsm.se, 010-4735060
Helena Reuterdahl, helena.reuterdahl@spsm.se, 010-473 51 28
Marika Habbe, marika.habbe@spsm.se, 010-473 54 86

Föreläsare

Anita Laurin Nordlund, anita.laurin-nordlund@spsm.se, 010-473 58 90

Målgruppsbeskrivning

Kursen riktar sig till modersmålslärare.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap och kompetens om vad språkstörning innebär, vilka konsekvenser det kan ge hos flerspråkiga barn och elever, samt hur du kan upptäcka och arbeta med specifika språkliga svårigheter.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

 • den typiska språkutvecklingen och om hur du kan göra en enkel kartläggning av elevers språk
 • hur språkstörning kan visa sig och verktyg för att identifiera drag av språkstörning.
 • redskap för att stödja barn och elever i lärandet för att öka måluppfyllelsen.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Marika Habbe, marika.habbe@spsm.se, 010-473 54 86
Helena Reuterdahl, helena.reuterdahl@spsm.se, 010-473 51 28
Mia Walther, mia.walther@spsm.se, 010-4735060

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010 473 55 04

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning

Teman

Verktyg för kartläggning

Övrigt

Upprop

Upprop sker på nätet och därefter bekantar sig kursdeltagarna med arbetssättet för nätkursen och börjar ta del av kursplats och kurslitteratur.

Tidsåtgång

En ungefärlig tidsåtgång för studierna är cirka fem timmar i veckan. Till viss del handlar det om tidigare studievana och erfarenhet av nätbaserad undervisning.

Uppgifter

Studierna baseras på att deltagarna följer en elev som har språkliga svårigheter. Det finns tid och möjlighet att reflektera över det egna arbetet och de utmaningar som uppkommer med eleven. En stor del av kursen bygger på erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna på kursplatsens diskussionsforum.

Deltagarna avslutar kursen med en inlämningsuppgift där en enkel kartläggning av elevens språk, utifrån de olika språkliga områdena, beskrivs med följande stödåtgärder. 

Material

Allt arbetsmaterial som deltagarna förväntas ta del av kommer att finnas på kursplatsen. I varje moment kommer några arbetsuppgifter att presenteras. Uppgifterna är till stor del relaterade till den egna verksamheten.

Formerna för bedömning

Kursen ska bedömas som godkänd om kursdeltagarna deltar i nätdiskussionerna och bidrar med de överenskomna skrivna uppgifterna. Kursen ger inga poäng men ett utförligt kursintyg.

Fysiska sammankomster i Umeå

Kursdeltagarna förväntas delta vid de två fysiska sammankomsterna som anordnas men närvaro vid dessa ligger inte till grund för godkännande. Vid dessa tillfällen är kursledarna samt inbjudna sakkunniga med.

Lokal och tider meddelas senare.

Samtliga kostnader för resor, traktamente och måltider i samband med dessa sammankomster står den egna kommunen för.Publicerat fredag 26 oktober 2018 Granskat tisdag 19 februari 2019