Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, fortsättningskurs

Nätbaserad fortsättningskurs för dig som har genomfört Studiepaket NPF www.spsm.se/studiepaket-npf/ . Kursen utvecklar en fördjupad förståelse för och kunskap om olika kognitiva förutsättningar samt hur du skapar en tillgänglig utbildning och ökad delaktighet med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

 

 • 28
  måndag
  januari 2019
  -
  26
  fredag
  april 2019
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 184802
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Nätbaserad fortsättningskurs som utvecklar förståelse för och kunskap om barn och elevers olika kognitiva förutsättningar, där vissa har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som till exempel adhd och autism. Kursen tar även upp hur anpassningar och organisering kan ge förutsättningar för att skapa en tillgänglig utbildning och delaktighet för alla barn och elever.

En förutsättning för att genomföra kursen är att du genomgått studiepaket NPF som finns på www.spsm.se/studiepaket-npf/ och att du i ditt pedagogiska arbete stödjer förskolor och skolor i arbetet med barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter som exempelvis befinner sig inom det neuropsykiatriska området. 

Kursen består av fem moment.

 • Introduktion
 • Skapa förståelse
 • Förebygga utmanande beteenden
 • Anpassa
 • Skapa tillgängliga lärmiljöer

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen har inslag av kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Deltagarna skriver loggbok och gör inlämningsuppgifter.

Se mer information under Övrigt.

Medverkande

Maude Wildow, maude.wildow@spsm.se, 010-4735310
Anders Andersson, anders.andersson@spsm.se, 010-473 54 91

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare, fritidspedagog, lärare, speciallärare, specialpedagog, förskolechef, rektor samt barn- och elevhälsopersonal.

Kursen vänder sig även till personal som arbetar direkt med ovanstående barn och elever, under förutsättning att kursen genomförs tillsammans med pedagogiskt ansvarig lärare eller specialpedagog.

Förkunskaper

En förutsättning för att gå fortsättningskursen NPF är att du som deltagare har genomgått det grundläggande Studiepaketet NPF. www.spsm.se/studiepaket-npf/

Studiepaketet NPF tillsammans med fortsättningskursen har en röd tråd där fortsättningskursen bygger vidare på och utvecklar innehållet i Studiepaketet. Områden som förståelse, kartläggning samt anpassningar har ett fortsatt fokus. I fortsättningskursen har just kartläggningsdelen ett fördjupat fokus och utgör en viktig del av kursens innehåll.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för barn och elevers olika kognitiva förutsättningar där vissa har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Deltagarna får också kännedom om anpassningar och organisering som kan ge förutsättningar för att skapa en tillgänglig utbildning samt delaktighet för alla barn och elever.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

 • barns och elevers olika kognitiva förutsättningar
 • olika kartläggningsmodeller
 • anpassningar och organisering för att skapa en tillgänglig utbildning.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Anders Andersson, anders.andersson@spsm.se, 010-473 54 91
Anders Neij, anders.neij@spsm.se, 010 473 52 11
Maude Wildow, maude.wildow@spsm.se, 010-4735310

Upplysningar om administration

Daniel Simonsson, daniel.simonsson@spsm.se, 0104735762
Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010 473 55 04

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola

Teman

Lärmiljö, Verktyg för kartläggning

Övrigt

Förutsättningar för att erhålla kursintyg är att:

 • lämna in sammanfattning av lärdomar från Studiepaket NPF
 • skriva loggbok i angivna delmoment
 • lämna in reflektion över genomförd kartläggning
 • lämna in reflektion kring anpassningar utifrån kartläggningen
 • besvara kursutvärderingen.

Uppskattad studietid cirka 4 timmar per vecka.

Viktigt att rektor eller förskolechef är delaktig och stödjer den studerande i sina studier samt ger möjlighet att avsätta denna tid.

 Publicerat tisdag 13 november 2018 Granskat fredag 18 januari 2019