Läs- och skrivsvårigheter i grundskolans tidiga årskurser

Det här nätbaserade kursen riktar sig till dig som arbetar med elever i förskoleklass och i årskurs 1–3 som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter.

Kursen har en koppling till Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser och syftar till att öka skolans möjligheter att ge varje elev rätt stöd i rätt tid.

 

 • 04
  måndag
  oktober 2021
  -
  21
  söndag
  november 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 282147
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Innehåll och upplägg i denna nätbaserade kurs är så gott som identiskt med Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F - 3 men är anpassat för dig som önskar kompetensutveckling på egen hand. Det är dock inget som hindrar att du går kursen tillsammans med en eller flera kollegor.

Kursen består av fem moment.

Moment 1 Läs- och skrivutveckling

Moment 2 Läs- och skrivsvårigheter

Moment 3 Att kartlägga läs- och skrivutveckling

Moment 4 Att utforma en tillgänglig läs- och skrivundervisning

Moment 5 Inspiration material och arbetssätt

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av texter, filmer och poddar i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum,(skriftlig chatt), i Zoom och i en loggbok. 

Studierna sker på nätet, startar 4 okt (v 40) och pågår fram till den 21 nov 2021 (v 46). Studierna kan genomföras när det passar den enskilde deltagaren under veckans moment. Det är inga fasta tider för de gemensamma diskussionerna på kursforum. 

Observera att det är en uppgift som ska utföras praktiskt i elevgrupp. Den ska sedan reflekteras i kursforum eller i Zoom. Därför behöver du tillgång till en grupp/klass av elever. Tiden för dig som vill dela erfarenheter kring uppgiften i Zoom är torsdag 28 oktober kl. 15 - 16.  Beräknad tidsåtgång för studierna är 4-5 timmar per vecka. 

En obligatorisk introduktionsträff i Zoom ingår i samband med kursstart. Måndag 4 oktober kl. 15.00-16.00 där vi berättar om kursens innehåll och upplägg eller tisdag 5 oktober kl. 15.00-16.00. 

Kursintyg utfärdas efter genomförd kurs när alla moment fullföljts genom aktivt deltagande på kursforum och i Zoom samt att alla uppgifter är genomförda, däribland kursens uppföljning/utvärdering.

 

Medverkande

Kerstin Norell Helmsjö, kerstin.norell-helmsjo@spsm.se, +46104735380
Evelinn Fagerberg, evelinn.fagerberg@spsm.se, 010-4735438
Anna Eriksson, anna.eriksson1@spsm.se, 0104735899
Ulrika Näsholm, ulrika.nasholm@spsm.se, 072 5385686
Ann Louise Eriksson, ann-louise.eriksson1@spsm.se, 010-473 55 24

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till lärare, förskollärare, specialpedagog eller speciallärare som arbetar i förskoleklassen och/eller i årskurs 1–3. Kursen lämpar sig också för dig som arbetar med äldre elever som befinner sig i början av sin läs- och skrivutveckling. 

Prioritet ges till aktiva pedagoger i elevgrupp, framför centralt placerade specialpedagoger eller andra funktioner i elevhälsan.

 

Förkunskaper

Lärare i förskoleklass och/eller grundskola.

 

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Kursdeltagarna ska få ökade kunskaper i grundläggande läs- och skrivutveckling och läs- och skrivsvårigheter samt hur en tillgänglig läs- och skrivundervisning kan utformas. 

 

Mål

Att kursdeltagarna har:

- kunskap om grundläggande läs- och skrivutveckling

- kunskap om allmänna och specifika läs - och skrivsvårigheter/dyslexi

- kunskap om förmågor som är viktiga att uppmärksamma och
analysera i samband med den tidiga läs- och skrivinlärningen

- stärkt sin kompetens i att utforma en tillgänglig läs- och skrivundervisning

- kännedom om olika material och arbetssätt för den tidiga läs- och skrivutvecklingen.

- reflekterat över hur de kan omsätta kursinnehållet till sin verksamhet

 

Funktionsnedsättningar

Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi

Upplysningar om innehåll

Ulrika Näsholm, ulrika.nasholm@spsm.se, 072 5385686
Kerstin Norell Helmsjö, kerstin.norell-helmsjo@spsm.se, +46104735380

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Sameskola

Teman

Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Tillgänglighet, Verktyg för kartläggning

Övrigt

Länk till studiepaketet:

https://www.spsm.se/studiepaket-las--och-skrivsvarigheter-f-3/ Publicerat torsdag 13 maj 2021