Kombinerad syn- och hörselnedsättning, förvärvad dövblindhet

Nätbaserad kurs om kombinerad syn- och hörselnedsättning, förvärvad dövblindhet. Vad innebär det, vem är dövblind och vad kan vi göra för att skapa en tillgänglig lärmiljö.

 • 20
  måndag
  september 2021
  -
  03
  fredag
  december 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 279600
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen beskriver konsekvenser av kombinerad syn- och hörselnedsättning/förvärvad dövblindhet. Den ger en historisk tillbakablick, beskriver sinnenas samspel och betydelsen av kommunikation och information. Kursen tar upp betydelsen av anpassat förhållningsätt och bemötande. Deltagarna får ta del av anpassningar av skolmiljön, olika lärverktyg och tekniska hjälpmedel som underlättar för barnet eller elevens delaktighet och lärande. Kursen innehåller teori, praktiska övningar och digitala föreläsningar.

 

Kursen består av fem moment på följande områden:

 •  Introduktion
 •  Förvärvad dövblindhet och dess konsekvenser
 •  Sinnenas samspel
 •  Kommunikation och information
 •  Delaktighet och tillgänglighet

 

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande mellan er deltagare där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. I ett momentet Sinnenas samspel har kursen en inlämningsuppgift.

Loggbok skrivs efter varje avslutat moment av deltagarna.

Se mer information under Övrigt.

Medverkande

Jenny Näslund, jenny.naslund@spsm.se, 010-473 51 98
Lena Asklund, lena.asklund@spsm.se, 010-473 51 78

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till förskollärare, lärare, specialpedagoger, speciallärare, förskolechefer och rektorer som möter barn- och elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Du kan också tillhöra barn- och elevhälsan.

Är du barnskötare, elevassistenter eller annan resursperson är du välkommen att gå kursen tillsammans med pedagogiskt ansvarig inom skolan.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning, i en inkluderande förskol- och skolmiljö med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kännedom, förståelse och medvetenhet om hur du kan skapa en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande med syn- och hörselnedsättning/ förvärvad dövblindhet.

En förutsättning att delta är att man är i direktarbete med ett barn eller elev som har förvärvad dövblindhet. Det ingår att deltagaren ges möjlighet att inhämtar medicinsk fakta om elevens syn och hörselstatus. Det kommer att finnas samtyckes blankett till vårdnadshavare.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare kännedom om:

Specialpedagogiska skolmyndigheten, vägledande principer i barnkonventionen och Resurscenter dövblinds stöd. 
Dövblindhet, historik, psykosociala och pedagogiska konsekvenser.
Sinnenas samspel och omgivningens betydelse i lärmiljö samt förhållningssätt och bemötande.
Tillgänglig lärmiljö, förutsättningar för kommunikation och information.
Att kunna anpassa elevens lärmiljö utifrån elevens syn-och hörselnedsättning och konsekvenserna av dövblindheten.

Funktionsnedsättningar

Dövblindhet

Upplysningar om innehåll

Lena Asklund, lena.asklund@spsm.se, 010-473 51 78
Jenny Näslund, jenny.naslund@spsm.se, 010-473 51 98

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer

Teman

Delaktighet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Lärverktyg, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

I denna kurs kommer ditt arbete utgå från det barn eller elev som du möter i din verksamhet.

I er lärmiljö kommer du göra fallstudier och för det behöver du få ta del av barnets eller elevens syn- och hörselstatus.  Varje deltagare ansvara själv för att få medgivande av vårdnadshavare innan kursstart.

Deltagarna behöver avsätta cirka 4 timmar i veckan för aktivt deltagande.

Obligatorisk kurslitteratur:

Göransson, L & Engh, H ( 2006). Dövblindhet i ett livsperspektiv.

En liten gul bok om ledsagning av personer med dövblindhet

En liten grön bok om dövblindtolkning

Beställ på gratis; https://publikationer.nkcdb.se/

 

När du anmält dig till kursen bör du beställa kurslitteraturen så snart som möjligt.

 

 Publicerat fredag 14 maj 2021