Illustration av två elever som sitter vid ett bord. Mellan eleverna står en lärare och samtalar med dem.

Våra skolor stärker elevers rättigheter med UNICEF:s modell Rättighetsbaserad skola

Skollagen och läroplanen för specialskolan uttrycker att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med barnets rättigheter. Att arbeta i enlighet med elevers rättigheter är därför redan självklart för oss på specialskolan.

Vi ser att vi kan bli ännu bättre och stärka vårt arbete med elevers rättigheter. I våra specialskolor har vi därför börjat arbeta i enlighet med UNICEF:s arbetsmodell Rättighetsbaserad skola, där hela skolans arbete tar sin utgångspunkt i barnkonventionen, och i vårt fall även funktionsrättskonventionen.

Innehåller sex steg 

Modellen Rättighetsbaserad skola innehåller sex olika steg: etablera ledningsstrukturer, kartläggning, utbildning, handlingsplan, implementering och utvärdering. När man har jobbat klart med alla sex steg påbörjas arbetet om igen med en ny kartläggning. Genom att arbeta på det här sättet får våra skolor verktyg att arbeta med elevers rättigheter på ett långsiktigt och systematiskt sätt.

– Jag är verkligen stolt över att vi har påbörjat detta arbete, berättar Per Ekström, chef för Verksamhetsområde Specialskola. Att arbeta med elevers rättigheter har alltid varit en självklar del i våra skolor. Med rättighetsbaserad skola får vi nu ett fantastiskt verktyg som stärker arbetet med dessa frågor på ett systematiskt sätt – att vi i än större omfattning går från ord till handling.

Eleverna får kunskap om sina mänskliga rättigheter

I en rättighetsbaserad skola får eleverna kunskap om sina mänskliga rättigheter samtidigt som rättigheterna uppfylls på olika sätt i skolan. Varje skola har utsett rättighetskoordinatorer som arbetar i nära samarbete med skolans rättighetsbaserade elevråd i dessa frågor. Samtidigt ska alla på skolan vara involverade i arbetet på olika sätt.

– Målet är att grundprinciperna i barn- och funktionsrättskonventionerna ska bli vägledande för alla beslut som tas på skolan, liksom i samspelet mellan elever, lärare och andra personer som arbetar i skolan, förklarar Jenny Nilsson, barnombud för elever i specialskolan.

Bygger på fem grundstenar

Rättighetsbaserad skola bygger på fem grundstenar:

  • Kunskap om barnets rättigheter
  • Ökat elevinflytande
  • Engagemang för sina egna och andra barns rättigheter
  • Implementering – barn- och funktionsrättskonventionernas principer praktiseras i verksamheten
  • Samverkan

Våra skolor stärker elevernas rättigheter med UNICEF:s rättighets-modell

Det står i skol-lagen och
i läro-planen för special-skolan
att vi ska tänka på barns rättigheter
när vi planerar deras utbildning.
Därför är det redan själv-klart för oss
som arbetar på specialskolan.
Men vi ser också att vi kan bli ännu bättre på det.
Vi kan jobba mer med elevernas rättigheter.

I våra specialskolor har vi därför
börjat använda UNICEF:s arbets-modell.
Den heter Rättighets-baserad skola.
Hela specialskolans arbete ska utgå ifrån
barn-konventionen och
funktions-rätts-konventionen.

Skolan ska bli rättighetsbaserad i sex steg

Modellen Rättighetsbaserad skola är

indelad i sex olika steg.

Vi ska:

 

1. Bestämma vem som leder arbetet

och vem som gör vad.

2. Göra en kart-läggning för att

undersöka hur barns rättigheter kan

stärkas på skolan.

3. Utbilda om barns rättigheter.

4. Göra en handlings-plan för att

planera arbetet.

5. Genomföra förbättringarna i verkligheten.

6. Utvärdera för att se om det har blivit bättre.

 

När vi är klara med alla sex steg

börjar vi om från början igen.

Då gör vi en ny kartläggning och så vidare.

Genom att arbeta på det här sättet

fortsätter vi hela tiden att förbättra skolan.

Vi använder UNICEF:s modell

som ett verktyg när vi arbetar med

elevers rättigheter.

 

Per Ekström är chef för

Verksamhets-område Specialskola.

Han är väldigt nöjd med den nya arbetsmodellen.

 

– Jag är verkligen stolt över att

vi har börjat arbeta med det här.

Att arbeta med elevers rättigheter

har alltid varit självklart i våra skolor.

Men modellen Rättighetsbaserad skola

är ett fantastiskt verktyg.

Det stärker arbetet med de här frågorna på ett bra sätt.

Nu kan vi ännu mer gå från ord till handling,

säger Per.

 

Så här ska det funka i en skola

som är rättighetsbaserad

I en rättighetsbaserad skola är det

elevernas rättigheter som styr.  

Eleverna lär sig om sina mänskliga rättigheter.

Och vi uppfyller också rättigheterna på riktigt i skolan.

 

Varje skola utser rättighets-koordinatorer.

De samarbetar med elev-rådet på skolan

när det handlar om rättigheter.

Men alla andra elever och personal

ska också vara med i arbetet på olika sätt.

 

Jenny Nilsson är barn-ombud för

elever i specialskolan.

Hon förklarar vad målet är

med rättighets-arbetet.

 

– Barn-konventionen och funktionsrätts-konventionen

ska hjälpa oss att fatta bra beslut på skolan.

Det som står i konventionerna ska också

gälla mellan elever, lärare och

andra personer som arbetar i skolan,

säger Jenny.

 

Fem saker som behövs för att få en

rättighetsbaserad skola

Modellen Rättighetsbaserad skola

bygger på fem saker.

Det som behövs är:

 

1. Kunskap om barns rättigheter.

2. Mer elev-inflytande.

3. Engagemang för barns rättigheter.

4. Implementering,

alltså att vi gör verklighet av

det som står i konventionerna.

5. Samverkan.

 

Läs mer

Läs mer om rättighetsbaserad skola

på UNICEF:s hemsida

 

Vad står det i skollagen om

syftet med utbildningen?

Läs 1 kapitlet 4 paragrafen §

 

Så här står det i läroplanen för specialskolan

om skolans värde-grund och uppdrag

____

Publicerat måndag 28 september 2020