Vår lägesrapport: Ta elevernas berättelser på allvar

Nu släpper Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) sin lägesrapport som har fokus på frågan hur elever med adhd kan uppleva sin skoltid och vilka förslag de har för att skolan på ett bättre sätt ska möta deras behov. Sex elever med adhd intervjuas liksom åtta av myndighetens specialpedagogiska rådgivare, som möter många skolor i sitt arbete.

Intervjuerna med eleverna visar att de upplever att de i många fall saknar förutsättningar att ta till sig undervisningen på bästa sätt eller upplever otrygghet för att de inte får förutsättningar att vara delaktiga. Flera av dem lyfter att de allt för sällan blir tillfrågade om vad de har för behov eller blir lyssnade till när de lyfter problem de möter.

– Eleverna har den bästa insikten om vad som fungerar för dem och vad skolan behöver utveckla för att deras skolvardag ska bli bättre. Det är viktigt att lyssna till dem och ta deras berättelser på allvar när skolan utvecklar sin verksamhet, säger Greger Bååth. Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör.

Flickors berättelser tas inte på allvar

Rådgivarna beskriver att många lärare idag har en komplex situation i sina klassrum där de ska räcka till för många elever med olika behov. De poängterar vikten av en engagerad rektor som skapar rätt förutsättningar och tid till reflektioner i arbetslaget, och anpassningar av miljön.

Lägesrapporten lyfter också att chansen att upptäcka det skolan missat ökar när elevernas synpunkter och berättelser fångas in. Ett exempel som kommer fram i elevintervjuerna är att flickorna i större utsträckning än pojkarna upplever att de inte blir lyssnade till eller tagna på allvar. Därmed finns en risk att de inte får rätt stöd. Detta avspeglar sig också i antal förfrågningar om rådgivningsuppdrag till SPSM, där de flesta gäller pojkar.

– Skolorna måste hitta sätt att upptäcka och erkänna flickors behov av stöd, oavsett diagnos eller inte, säger Tove Söderqvist Dunkers, samordnare på myndigheten som intervjuat flera av eleverna.

Arbetet behöver ske på alla nivåer

I lägesrapporten finns också faktorer beskrivna som bidrar till att skapa en fungerande skolsituation, på alla nivåer.

  1. Skolan har förutsättningar att skapa en tillgänglig lärmiljö och ett tillåtande klimat.
  2. Skolan har kunskap om funktionsnedsättningar, som adhd, och har kompetens att se vilket uttryck det tar för den unika individen.
  3. Det finns en samsyn mellan rektor, elevhälsa och pedagogisk personal.
  4. Skolan har goda former för samverkan med hemmet.
  5. Eleven har en god relation till en vuxen på skolan som förstår och lyssnar på eleven och som eleven kan träffa regelbundet.
  6. Och sist men inte minst – det görs en kartläggning och analys i samråd med elev och vårdnadshavare så att elevens behov styr valet av insatser.
Publicerat tisdag 22 november 2016 Granskat fredag 18 maj 2018