En pedagog sitter med en elev

Träningsskolan i fokus

Under våren och hösten 2014 har vår rådgivningsverksamhet i Stockholmsområdet, Östra regionen ett särskilt fokus på träningsskolan. Det görs hand i hand med att Skolverket gör en satsning tillsammans med Högskolorna i Malmö och Kristianstad, för att stärka träningsskolans lärare.

Det vi fokuserar på är att lyfta forskningen in i träningsskolan och de områden vi jobbar kring är kommunikation, delaktighet och kunskapsbedömning för lärande.

– Vi brukar kalla processen Från omsorgskultur till kunskapskultur, berättar Gunilla Kihlgren, rådgivare i Östra regionen, som ansvarar för satsningen. För många som jobbar inom träningsskolan är det här ett stöd i en förändringsprocess.

Målet är att träningsskolan ska kunna koppla alla sina aktiviteter i verksamheten till kursplanen och kunskapsmålen. Alltså att tydliggöra varför man utför aktiviteter och reflektera över vilka förmågor man vill att eleven ska utveckla i relation till vilka kunskapskrav och till det centrala innehållet i kursplanen. Att ha ett väldigt starkt fokus på vad det är i lärandemiljön som kan skapa förutsättningar för att eleven uppnår högre måluppfyllelse. I och med att läraren har ett fokus på hur aktiviteterna förhåller sig till kursplanen blir nästa steg i arbetet, att göra bedömningar, mycket tydligare och enklare.

Formen är en seminarieserie

Det vi gör är att genomföra en seminarieserie om fem tillfällen. Seminarierna utgår från en forsknings- och utvecklingsrapport och en avhandling. Den ena är Där man söker får man svar - delaktighet i teori och praktik för elever med funktionsnedsättning, av Tove Söderberg-Dunkers och Kristina Szönyi. Den andra är Deltagandets kontextuella villkor, fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik, av Daniel Östlund. Både Daniel Östlund och Tove Söderberg-Dunkers deltar i seminarierna.

Lite av ett pilotprojekt

– Vår intention var att påbörja den här satsningen samtidigt som Skolverket, för att nå bäst effekt, säger Gunilla. Vår förhoppning är att det vi gör här i regionen ska sprida sig som ringar på vattnet och få effekter runt om i landet, så att fler inom träningsskolan kan få stöd.

– Det är som att öppna en fördämning, säger Gunilla. Behovet är jättestort och det är ett sug efter fortbildning och erfarenhetsutbyte inom det här området. Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan och har elever med andra behov än de andra skolformerna. Vår erfarenhet är att de ofta jobbar ensamma i sitt rektorsområde och samarbete i kommunerna är sällsynt. De här pedagogerna är rätt ensamma i sitt jobb, säger hon.

Publicerat måndag 27 oktober 2014 Granskat måndag 11 januari 2016