En elev läser i en pekplatta och lyssnar samtidigt på texten

Tester och metoder för dyslexi har granskats

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har granskat tester och insatser som används för barn och ungdomar med dyslexi. Gunilla Salo, rådgivare på SPSM har deltagit i arbetet, och jobbar nu vidare i projektet som tar fram ett faktablad för pedagoger och specialpedagoger.

Strukturerad träning av kopplingen mellan språkljud och bokstäver kan förbättra läsförmågan och läsförståelsen hos barn med dyslexi. Däremot finns det för lite forskning kring andra former av läs- och skrivträning och nyare hjälpmedel som appar och läspennor, för att vi ska veta nyttan. Det visar rapporten Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser, av SBU. Slutsatser och sammanfattning av rapporten finns på SBU:s webbplats.

Granskningen visar att många tester och insatser kring dyslexi inte har vetenskapliga belägg. De säger i sin rapport att det inte betyder att metoderna därmed är dåliga, men ingen kan säga om de är tillförlitliga eller om de mäter vad som avses. Exempelvis finns det inga vetenskapliga utvärderingar av de över 50 olika tester för att upptäcka och utreda dyslexi, som används i Sverige i dag.

Ett faktablad som stöd

För att stötta pedagoger och specialpedagoger i arbetet med elever med dyslexi tar SBU fram ett faktablad. Gunilla Salo, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, deltar i arbetet. Gunilla har även varit sakkunnig referensperson i arbetet med rapporten.

Karin Stenström leder projektet med att ta fram faktabladet på SBU.

– Faktabladet är en riktad insats med lärare och specialpedagoger i fokus. Det viktigaste budskapet är att det vetenskapliga underlaget pekar mot att vissa saker hjälper barn med dyslexi med avseende på läsning, stavning och läsförståelse. Faktabladet ska också ge exempel på hur man kan arbeta inom skolan, berättar Karin.

Mer forskning på olika plan behövs

I rapporten skriver SBU att mer forskning inom området behövs för att utvärdera tillförlitligheten och för att skapa standarder för tester. De efterfrågar också utvärderingar av effekten av olika metoder för läs- och skrivträning och alternativa verktyg. Man behöver även forska kring hur dessa metoder påverkar kunskapsutvecklingen och livskvaliteten hos individen. Och så behövs det hälsoekonomisk forskning på testerna och insatserna, skriver SBU.

Granskningen är unik

SBU:s dyslexiprojekt har pågått i två år och över 12 000 vetenskapliga rapporter har varit utgångspunkten. Arbetet är världsunikt. Inget annat land har gjort en så här systematisk översikt. Det är också första gången SPSM deltar i SBU:s projekt

Publicerat onsdag 13 augusti 2014 Granskat måndag 11 januari 2016