Studiepaket som röd tråd för kollegialt lärande i förskolan

I Nässjö kommun i Småland fick förskolechefer och specialpedagoger för något år sedan frågan om vilken den största utmaningen var på förskolorna i kommunen. Att möta barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, visade sig vara svaret och sökandet efter lämplig kompetensutveckling inom området tog sin början.

Via tips och besök på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats, www.spsm.se, hittade man Studiepaket npf, ett material som bygger på fem moment med processorienterat kollegialt lärande som signum.

– Efter att vi i uppdragsgruppen satt oss in i studiepaketet kände vi att både innehållet och det flexibla upplägget passade vår verksamhet och organisation, berättar Kristina Levin, specialpedagog i Nässjö kommun.
I Nässjö är förskolan centralt organiserad med en verksamhetschef, med förskolechefer och specialpedagoger som arbetar övergripande. Kommunen menar att man därmed stärker likvärdigheten mellan förskolornas verksamhet och kompetensutvecklingsinsatser för arbetslagen. Kortare beslutsvägar är en annan fördel med organisationen.

Nätverksträffar med dynamik

Sagt och gjort, Kristina och sju av hennes kollegor, alla specialpedagoger, började planera och organisera för en övergripande kompetensutvecklingsinsats för 15 arbetslag. I arbetslagen ingår pedagoger och resurspersonal. Fem moment och lika många träffar planerades in och genomfördes under hösten 2016 och våren 2017. Varje arbetslag delades på två, halva arbetslaget gick under förmiddagen och halva under eftermiddagen. Allt för att verksamheten inte skulle stå tom på personal vid nätverksträffarna.

– Samtal kring de frågor som respektive moment tar upp stod i centrum under träffarna. Under dessa samtal deltog inte vi eftersom vi som specialpedagoger lätt blir tongivande. Vi kände att det var viktigt för arbetslaget att få utrymme för att reflektera tillsammans utan oss, berättar Kristina.
Deltagarna tyckte att träffarna var mycket givande, alla var nyfikna och atmosfären var tillåtande. För att inte lägga på för mycket på arbetslagen fanns inget krav på inläsning av material eller litteratur.

Nöjda deltagare och prickfri verksamhet

Uppdragsgruppen har identifierat fyra viktiga framgångsfaktorer för arbetet med studiepaket npf.

  • Att hela arbetslaget har fått delta i kompetensutvecklingen
  • Att vi kunde ha träffarna på dagtid
  • Utbyte av erfarenheter med andra
  • Att allt fanns klart i ett studiepaket gjorde att vi över huvud taget kunde göra detta.

Utvärderingarna visar ett hårt arbete lönar sig, kompetensutvecklingsinsatsen har burit frukt i verksamheten redan nu, genom ökad kunskap kan pedagoger och resurser möta behoven bland barnen bättre och mer gemensamt än tidigare. Även Skolinspektionen verkar imponeras av verksamheten, inga anmärkningar vid den senaste granskningen.

– Det är viktigt att fortsätta reflektera och implementera sin kunskap i arbetet med barnen för att utvecklingen ska fortsätta i arbetslaget. Till hösten ska vi ha ett gemensamt uppföljningsmöte där vi delar med oss av erfarenheterna hittills och hur arbetslagen gått vidare, avslutar Kristina.

Publicerat tisdag 4 juli 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018