Studiecoach skapar bättre förutsättningar för vuxenstuderande att klara sina studier

På Lapplands lärcentra har man skapat bättre förutsättningar för de studerande att klara av och slutföra sina studier genom att anställa en studiecoach. Studiecoachen stöttar dem som har behov av stöd och struktur i sina studier, och finns som en specialpedagogisk resurs för lärare och rektor.

Lapplands lärcentra erbjuder vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. För att tillmötesgå elevernas behov av flexibla studier är alla kurser upplagda på en digital lärplattform. De kurser som lärcentret inte själv tillhandahåller köper de in från externa utbildningsanordnare.

Genom utvärderingar och i samtal med elever på lärcentret i Kiruna framkom det att många upplevde att självstudier var för komplicerade, att det var svårt att strukturera upp studierna och hålla den inplanerade studietakten.

– Eleverna läste flera kurser samtidigt och de externa kurserna hade inga lärare på den egna orten. En del kände att det var svårt att kontakta lärare som de inte hade någon relation till, och inte kunde träffa fysiskt för att få stöd och hjälp med sina studier, säger Mari Carlsten, rektor på Lapplands lärcentra i Kiruna.

Utvecklat stöd för vuxenstuderande

Lapplands lärcentra sökte SIS-medel hos Specialpedagogiska skolmyndigheten för att öka tillgängligheten i studiemiljön och kurserna så att alla elever skulle få förutsättningar att klara av samt slutföra sina studier.

– Med projektet ville vi framförallt utveckla vårt stöd till våra distansstuderande, de som läser mot de externa utbildningsanordnarna. Även om kurserna har egna lärare ville vi erbjuda ett lokalt stöd så eleverna kan komma in och få hjälp på plats. Därför anställde vi en lärare som utbildar sig till specialpedagog som skulle fungera som studiecoach, berättar Mari.

Studiecoachens uppdrag utvidgades

Kort efter att projektet kommit igång började lärcentret se en ökning av en för dem helt ny elevkategori. Det var personer som varken studerat eller arbetat på flera år och som nu skulle gå in i studier igen.

– De här eleverna behövde ett helt annat stöd än vad vi tidigare upplevt. Vi behövde också utveckla och skapa modeller för samverkan med andra verksamheter som dessa personer är i kontakt med, till exempel socialen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Lärcentret förlängde därför projektet och utvidgade studiecoachens uppdrag från att ha distansstuderande som målgrupp, till att ansvara för alla studerande på grundläggande- och gymnasial nivå som behövde stöttning på olika sätt.

Studiecoachen blir en central punkt som håller ihop en annars ganska spretig verksamhet eftersom alla kurser är flexibla och individuellt upplagda. Det är ofta olika lärare på olika kurser och de som studerar heltid kan ha 4-5 kurser samtidigt över en hel termin.

– Jag hjälper till att göra veckoschema för den som har behov av det, och kan till exempel hjälpa till att bena ut en lång instruktion så den blir lättare att förstå. Jag har haft ett extra ansvar för de som vi bedömt redan innan de börjat att de kommer behöva extra stöd. Många har gett återkoppling om att utan det här extra stödet skulle de inte klara sina studier, säger Maria Lycksell Bjurén, studiecoach.

Specialpedagogisk resurs i verksamheten

Ett annat syfte med att från början anställa en lärare som utbildar sig till specialpedagog som studiecoach var att stötta lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor i det pedagogiska arbetet. I organisationen saknades de specialpedagogiska kunskaper som krävdes för att på bästa sätt hjälpa de som på grund av olika svårigheter misslyckats i sina tidigare studier. De har bland annat med hjälp av studiecoachen haft studiecirkel med Specialpedagogiska skolmyndighetens material Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning.

– Vi behövde få kunskap om vilka kompensatoriska hjälpmedel som fanns för att underlätta för studerande med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter. Jag tycker vi har lärt oss otroligt mycket. Vi har fått ett helt annat tänk kring våra elever, kursupplägg och elevbemötande som jag ser på kort tid höjt kvaliteten på hela verksamheten avslutar Mari.

Några av studiecoachens uppgifter:

  • Ger stöd till studerande som läser flera kurser samtidigt, till exempel genom att göra en gemensam planering för studierna.
  • Håller i en orienteringskurs för studieteknik.
  • Fungerar som bollplank mellan lärare och elev.
  • Har kontakt med studerande på det sätt de vill, till exempel via telefon, sms eller mejl.
  • Stöttar elever som läser distanskurser med andra lärplattformar.
  • Har kontakt med exempelvis försäkringskassan för elever som läser med förlängd skolgång.
  • Ger råd till lärare som behöver veta mer om att underlätta situationen för en viss elev.
  • Håller sig uppdaterad i forskning utifrån att arbeta med funktionsnedsättningar och vuxna.
Publicerat fredag 8 september 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018