Illustration av tre elever i ett klassrum. De tecknar med en lärare som står framför en whiteboard.

Stockholms universitet startar lärarutbildning för F-3 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning till höst

Till hösten 2021 startar Stockholms universitet en ny grundlärarutbildning med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3. Anmälan till utbildningen är öppen mellan 15 mars-15 april. 

Just nu går 6 profilstudenter i grundlärarprogrammet med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning med inriktning mot årskurs 4-6 som startade hösten 2018.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har ett nära samarbete med Stockholms universitet och är mycket glada över att de nu startar en inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning.

– Vi har haft en fin samverkan med Stockholms universitetet om våra behov av behöriga lärare som kan undervisa på teckenspråk, förklarar Per Ekström, chef Verksamhetsområde specialskola. Vi hoppas med Stockholms universitetets satsning få fler behöriga lärare med kompetens i svenskt teckenspråk och teckenspråkig tvåspråkig undervisning till våra specialskolor.

Fokus på teckenspråkig tvåspråkig undervisning

Profilstudenterna läser lärarutbildningen tillsammans med andra lärarstudenter i inriktningen förskoleklass till årskurs 3, men har extra obligatoriska seminarier och föreläsningar med fokus på teckenspråkig tvåspråkig undervisning. Dessa obligatoriska seminarierna och föreläsningarna är på svenskt teckenspråk.

– Profilstudenterna får för varje kurs gå på en eller ett par seminarier med fokus på elever som är döva eller har hörselnedsättning och teckenspråkig tvåspråkig undervisning, förklarar Camilla Lindahl, projektledare för lärarutbildning med profil flerspråkighet på Stockholms universitet. Ibland bjuds de övriga studenterna i inriktningen att delta vid profilens föreläsningar med syfte att sprida kunskap om till exempel dövskolans historia och utveckling i samhället.

Utöver detta ska profilstudenterna göra självständigt examensarbete med fokus på didaktik i teckenspråkig tvåspråkig undervisning. Utbildningen ger behörighet att undervisa i den regionala specialskolan för elever som är döva eller har hörselnedsättning.

Får göra VFU på skolor med teckenspråkig tvåspråkig undervisning

Profilstudenterna gör även sin VFU på skolor med teckenspråkig tvåspråkig undervisning, som myndighetens regionala specialskolor eller på Kannebäcksskolan i Göteborg.

Normalt gör lärarstudenter sin VFU på samma skola under hela sin utbildning. Profilstudenterna får däremot göra sin VFU på tre olika skolor under hela sin utbildning. Syftet är att de får se hur den teckenspråkiga miljön och den teckenspråkiga tvåspråkiga undervisningen kan variera från skola till skola. Efter avslutad VFU får alla studenter utbyta med varandra hur den teckenspråkiga miljön sett ut på respektive skola.

Måste kunna teckenspråk för att gå lärarutbildningen

– För att bli antagen till profilutbildningen måste sökande både uppfylla behörighetskraven till lärarutbildningen och ha goda färdigheter i svenskt teckenspråk, fortsätter Camilla. Eftersom språket vid seminarierna och föreläsningarna inom profilen är svenskt teckenspråk, och fokus ligger på just lärande och undervisning.

Sökande som har läst teckenspråk på riksgymnasiet för döva eller hörselskadade i Örebro och som uppfyller behörighetskraven till lärarutbildningen kan bli antagen till denna profil. Andra sökande som uppfyller behörighetskraven och kan svenskt teckenspråk måste söka om reell kompetens i svenskt teckenspråk. De som sökt reell kompetens kallas till intervju så att universitetet kan bedöma deras färdigheter i svenskt teckenspråk.

Ansökan till profilutbildningen görs mellan 15 mars och 15 april 2021. Mer information finns på Stockholms universitets webbsida.

Publicerat måndag 1 mars 2021